Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Arbeidsrecht

Arbeidsrecht omschrijving

Het arbeidsrecht biedt o.a. regels over de arbeidsovereenkomst en de verhouding tussen werknemer en werkgever. Het arbeidsrecht heeft een beschermingsfunctie (bijv. ontslagrecht en de kantonrechtersformule) omdat de werknemer zich vaak in een zwakkere positie bevindt tegenover de werkgever.

Ook cao´s vallen onder het arbeidsrecht. (het cao-recht).

Het medezeggenschapsrecht beoogt de goede arbeidsverhoudingen te stimuleren door werknemers zeggenschap te geven over hun onderneming (via bijvoorbeeld de ondernemingsraad).

De socialezekerheidswetgeving ziet op situaties waarbij werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden verricht.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Arbeidsrechtadvocaat.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Arbeidsrecht

Nieuws

Actueel nieuws arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht
Het laatste nieuws op het gebied van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.
Bron: Recht.nl

Arbeidsrecht Essentials (weblog en E-book).
De blog op deze site beschrijft nieuws en ontwikkelingen in het arbeidsrecht.
Het E-book bevat een compleet overzicht op het gebied van arbeidsrecht.

Arbeidsrechter.nl
Het laatste nieuws over arbeidsrecht.

Arbeidsrechtgids.nl
De website waar u informatie vindt over arbeidsrecht, ontslagsituaties en alles wat daarbij komt kijken.

Gratis modelcontracten arbeidsrecht
Bron: BJU.nl (Boom Juridische uitgevers)
Boom Modellen en Commentaar Arbeidsrecht.

Ontslag en ontslagrecht (weblog)
Weblog over ontslag en ontslagrecht van juridisch-platform.nl.

Juridische Boeken

Boeken Arbeidsrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Arbeidsrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

- Bijzondere arbeidsverhoudingen
Schrijver(s): A.R. Houweling, G.W. van der Voet

- Hoofdstukken sociaal recht: Arbeidsrecht
Schrijver(s): Cees Loonstra

- Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag
Schrijver(s): Cees van Leeuwen, Jakob Hofsteenge, J.J. Nuijten

- Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
Schrijver(s): H.L. Bakels, Willem Bouwens, Irene Asscher-Vonk

- Sdu wettenverzameling arbeidsrecht
Schrijver(s): SDU

- Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht
Schrijver(s): Gerrard Boot, Wijnand Zondag

- Wet Op De Collectieve Arbeidsovereenkomst ea
Schrijver(s): M.F.P. Rojer

Ambtenarenrecht
Schrijver(s): Kluwer

Arbeidswetgeving

Arbeidswetgeving
Schrijver(s): W.L. Roozendaal

Boom Basics Arbeidsrecht
Schrijver(s): Jan Heinsius

Bundel Sport en Recht

Elsevier Loon Almanak
Schrijver(s): Kluwer

Het Nieuwe Werken
Schrijver(s): Mrilet Hollants

http://www.bol.com/nl/p/werkgeversaansprakelijkheid-voor-arbeidsongevallen-beroepsziekten/1001004007149083/
Schrijver(s): H. van Drongelen

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

OR en chronisch zieke werknemers
Schrijver(s): Tamara Raaijmakers

Rechtspraak Arbeidsrecht
Schrijver(s): SDU

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Arbeidsrecht

Beroepsverenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Vereniging van advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht. De vereniging verschaft haar leden een kwaliteitskeurmerk. De beoogde leden zijn advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Als hoofdregel geldt dat ieder lid een specialisatieopleiding als Grotius, PALA, VULA of Groninger Leergang Arbeidsrecht heeft afgerond. Op de website kunt u een advocaat arbeidsrecht zoeken op plaats, naam of kantoornaam.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA)
Deze specialisatievereniging voor arbeidsrecht advocaten in het werkgebied van het arrondissement (resort) van Arnhem. Een aangesloten advocaat kan zowel voor voor werkgevers als werknemers optreden.

Vereniging voor Arbeidsrecht (VvAR)
Deze vereniging vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin - arbeidsovereenkomsten recht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht - te maken hebben. Doel: Het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Arbeidsrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Arbeidsrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Arbeidsrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Rechtspraak
Samenvattingen en verwijzingen naar arbeidsrecht rechtspraak.
Bron: pwnet.nl

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Arbeidsrecht

Organisaties

Amnesty International
Op deze studentenpagina staat allerlei informatie over Amnesty en mensenrechten.

Arbeidsrechter.nl
Website met informatie en advies over het arbeidsrecht.

Hugo Sinzheimer Instituut (UvA)
Instituut voor onderzoek naar arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht

Juridisch-platform.nl
Landelijk rechtshulp bij ontslag aan werknemers en ambtenaren. Gratis eerste advies, telefonisch en tijdens spreekuren op diverse locaties in Nederland.

Jurisprudentie Arbeidsrecht (SDU)
Alle belangrijke arbeidrechtelijke jurisprudentie. Deskundige redactie: o.a. prof. mr. P.F. van der Heijden en mr. drs. M.S.A. Vegter.

Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
Informatie

Ontslag.net
Veel informatie over ontslag, gouden handdrukken, fusies en reorganisaties. Tevens actueel nieuws over ontslagrecht

Sociaal Economische Raad (SER)
Adviesorgaan van de regering i.v.m. sociaal-economisch beleid

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Gratis juridisch advies op de volgende rechtsgebieden:
Huurrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Personen en Familierecht
Sociale Zekerheidsrecht
De stichting Rechtswinkel Amsterdam is te bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Tel:( 020 ) 673 13 11

Stichting van de Arbeid
een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van drie centrale organisaties van werkgevers en drie centrale organisaties van werknemers in Nederland.

Vereniging van Letselschade Advocaten
Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in letselschade?

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (VSV)
Voorlichting over de regelgeving i.v.m. de sociale zekerheid

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Arbeidsrecht

Wetgeving en regels

Algemene Bijstandswet
Wet van 12 april 1995, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet.

Algemene Ouderdomswet
Wet van 31 mei 1956, inzake een algemene ouderdomsverzekering.

Arbeidsomstandighedenbesluit
Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Arbeidsomstandighedenwet (arbo-wet)
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Arbeidstijdenbesluit
Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden.

Arbeidstijdenbesluit vervoer
Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit vervoer).

Arbeidstijdenwet
Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden.

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring
Bron: wetten.nl

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)
Bron: wetten.nl

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a. koop en ruil, verplichtingen van de verkoper en gevolgen van niet-nakoming, verzuim, ontbinding, schadevergoeding, recht van reclame, koop op proef, overeenkomsten op afstand, ruil, schenking, huur, verplichtingen van huurder en verhuurder, opdracht, lastgeving, agentuurovereenkomst, overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, reisovereenkomst, bewaarneming, arbeidsovereenkomst, rechten van werknemer en werkgever, aanneming van werk, borgtocht, vaststellingsovereenkomst.

Koppelingswet (pdf)
Bron: overheid.nl

Ontslagbesluit
Bron: wetten.nl

Ontslagbesluit
Bron: wetten.nl

Werkloosheidswet
Bron: wetten.nl

Wet aanpassing arbeidsduur
Bron: wetten.nl

Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming
Bron: St.AB

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
Bron: wetten.nl

Wet arbeid en zorg
Bron: wetten.nl

Wet arbeid en zorg
Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin.

Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
Wet van 21 december 1994, tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen.

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Bron: wetten.nl

Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Bron: wetten.nl

Wet flexibiliteit en zekerheid
Bron: wetten.nl

Wet flexibiliteit en zekerheid (informatie)
Bron: MKB

Wet flexibiliteit en zekerheid (informatie)
Bron: Monsterboard.nl

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Bron: wetten.nl

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Bron: wetten.nl

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)
Bron: wetten.nl

Wet melding collectief ontslag (WMCO)
Bron: wetten.nl

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
Bron: wetten.nl

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bron: wetten.nl

Wet op de bedrijfsorganisatie
Bron: wetten.nl

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)
Bron: wetten.nl

Wet op de loonvorming
Bron: wetten.nl

Wet op de ondernemingsraden
Bron: wetten.nl

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
Bron: wetten.nl

Wet sociale werkvoorziening
Bron: wetten.nl

Wet terugdringing ziekteverzuim
Wet van 22 december 1993, tot wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wet van 8 februari 1996, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer

Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wet van 6 oktober 2005, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling

Wijzigingswet onderscheid Arbeidsduur
Bron: wetten.nl

Ziektewet
Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering.

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Arbeidsrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Arbeidsrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Arbeidsrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

AR updates Arbeidsrecht
Arbeidsrechtelijk tijdschrift volgens de law journal-formule: een diepgaand wetenschappelijk artikel, circa vier annotaties bij de belangrijkste zaken van de afgelopen tijd, de rubriek In debat en een uitgebreide boekbespreking.

Arbeid Integraal
Vakblad op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR)
De nieuwste en belangrijkste rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) publiceert 14 x per jaar de belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsrecht in brede zin.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Tijdschrift voor Arbeidsrecht
Maandblad voor de arbeidsrechtspecialist. Bevat analyses en commentaar op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en jurisprudentie.

Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP)
TAP volgt wetgeving, jurisprudentie en literatuur én vertaalt de ontwikkelingen naar leesbare, verdiepende artikelen, relevant voor uw praktijk.

Samenvattingen

Samenvattingen Arbeidsrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Arbeidsrecht.

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.