informatie over sponsor worden of advertenties plaatsen
Adverteren op deze juridische website?
Via de RechtenSite.nl uw doelgroep bereiken: juristen, advocaten, notarissen, fiscalisten en rechtenstudenten. Onze pagina's trekken duizenden unieke bezoekers per maand! Informeer nu naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een
banner of advertentie.
informatie Privaatrecht

Privaatrecht omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Privaatrecht omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Privaatrechtadvocaat.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Privaatrecht

Nieuws

Actueel nieuws familierecht
Het laatste nieuws op het gebied van familierecht.
Bron: Recht.nl

Juridische Boeken

Boeken Privaatrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Privaatrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
Schrijver(s): G.N. van Kooten

Boom Basics Consumentenkoop
Schrijver(s): S. Tamboer

Boom Basics Erfrecht
Schrijver(s): F.W.J.M. Schols

Boom Basics Goederenrecht
Schrijver(s): R.M.Ch.M. Koot

Boom Basics Internationaal Handelsrecht
Schrijver(s): P.L.H. van den Bossche

Boom Basics Internationaal privaatrecht

Boom Basics jeugdrecht
Schrijver(s): R. Feunekes

Boom Basics Omgevingsrecht

Boom Basics Personen- en familierecht
Schrijver(s): M.F.M. van den Berg

Boom Basics Verbintenissenrecht
Schrijver(s): B.T.M. van der Wiel

Boom Basics Verzekeringsrecht
Schrijver(s): R. Feunekes

Booom Basics Omgevingsrecht (E-book)

Bundel Sport en Recht

Burgerlijk procesrecht

Goederenrecht (Pitlo 3)
Schrijver(s): Wim Reehuis, A.H.T. Heisterkamp, Gerrit van Maanen

Internetrecht

Jurisprudentie Aansprakelijkheidrecht
Schrijver(s): ARS AEQUI

Jurisprudentie privaatrecht

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Memo echtscheiding en alimentatie
Schrijver(s): Myriam de Bruijn-Luckers, Onno Ydema, A.R. van Maas de Bie

Planschaderecht en privaatrechtelijk schadevergoedingsrecht
Schrijver(s): Walter Dijkshoorn

RechtsoriŽntatie
Schrijver(s): G.W. van der Voet

Tekst & Commentaar Bouwrecht
Schrijver(s): Matton van den Berg, H.L. van der Beek, Monika Chao-Duivis

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Burgerlijk Recht -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Makelaardij en Vastgoed -
Schrijver(s): Sdu wettenverzameling

Wettenverzameling Personen- en familierecht
Schrijver(s): Paul Vlaardingerbroek, L.Th.L.G. Pellis

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Privaatrecht

Beroepsverenigingen

De Vereniging voor Agrarisch Recht
De Vereniging voor Agrarisch Recht is een forum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met landbouw en recht. Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met agrarisch recht, is welkom als lid. Voorbeelden van sectoren waarin leden werkzaam zijn: advocatuur, notariaat, wetenschap, rechtspraak, bankwezen, belangenorganisaties, adviespraktijk, agrarische makelaardij, rentmeesterschap en overheid. De vereniging telt momenteel een kleine 300 leden.

Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
De Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) is opgericht in 1992 en heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het huurrecht. Bij de vereniging zijn aangesloten advocaten die het huurrecht gespecialiseerd zijn en werkzaam zijn. Advocaten die als lid willen toetreden tot de vereniging dienen aan een aantal vereisten te voldoen. Een advocaat huurrecht vindt u direct op de site.

Vereniging van incasso en procesadvocaten (VIA)
De vereniging van incasso- en procesadvocaten is in 1993 opgericht, op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten. In VIA zijn advocaten verenigd die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen. Alle leden zijn speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het VIA logo is een keurmerk: een waarborg voor kwaliteit. Op de website kunt u direct een incasso-advocaat vinden.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Privaatrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Privaatrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Privaatrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Privaatrecht

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Uitspraken en beslissingen van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
O.a. geschillen tussen studenten en faculteiten.

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Hoge Raad Civiel
Civiele rechtspraak van de Hoge Raad. De volledige tekst van de arresten is raadpleegbaar, inclusief samenvatting en conclusie AG (indien beschikbaar).

Jurisprudentie Rechtsbijstand via Kenniswijzer
Op de Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Honderden uitspraken die betrekking hebben op de Wet op de rechtsbijstand en aanverwante regelgeving.
Bron: Raden voor Rechtsbijstand

Organisaties

Verenigingen en organisaties Privaatrecht

Organisaties

Amnesty International
Op deze studentenpagina staat allerlei informatie over Amnesty en mensenrechten.

Bits of Freedom
Privacy en burgerrechten organisatie. Bezigheden: auteursrecht, balans tussen opsporing en privacy, vrijheid van meningsuiting en spam.

Buma/Stemra
Auteursrechtorganisatie voor muziek.

Consuwijzer
Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument.

De Kamer van Koophandel
O.a. zoeken in het handelsregister

de Nationale Ombudsman
Informatie over en uitspraken van De Nationale Ombudsman.

Diephuis (Groningen)
Civielrechtelijke vereniging met de nadruk op pleiten. Daarnaast worden privaatrechtelijke excursies en uitstapje georganiseerd.

Fiscale arresten van de Hoge Raad
Arresten op fiscaalrechtelijk gebied.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Info en jurisprudentie.

Kamer van Koophandel
Site van de Kamer van Koophandel met veel informatie over ondernemingsrecht

Merkenbureau Heemskerk B.V.
Het startpunt voor online registratie van merken, design, ideeŽn, concepten en domeinnamen. Start hier voor merkonderzoek, merkregistratie, merkbescherming en modelbescherming.

Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma)
Dit bestuursorgaan is belast met de uitvoering van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities en houdt toezicht op concentraties, zoals allianties, bedrijfsfusies en bedrijfsovernames.

Sta ik sterk
Informatie voor consumenten over het consumentenrecht
Bron:Ministerie van EZ

Sta ik sterk
Informatie voor consumenten over het consumentenrecht
Bron:Ministerie van EZ

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Gratis juridisch advies op de volgende rechtsgebieden:
Huurrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Personen en Familierecht
Sociale Zekerheidsrecht
De stichting Rechtswinkel Amsterdam is te bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Tel:( 020 ) 673 13 11

Stichting Toezicht Effectenverkeer
Informatie

Stichting van de Arbeid
een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van drie centrale organisaties van werkgevers en drie centrale organisaties van werknemers in Nederland.

Vereniging van Letselschade Advocaten
Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in letselschade?

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Privaatrecht

Wetgeving en regels

Aanpassingswet euro
Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro).

Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Personen- en familierecht)
Juridische regels over o.a. geboorte, overlijden, het huwelijk en de wettelijke gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, verrekenbedingen, ontbinding van het huwelijk en echtscheiding, afstamming, erkenning, ouderlijk gezag en voogdij.

Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen)
Juridische regels over o.a. rechtspersonen, Verenigingen, coŲperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, de raad van commissarissen, naamloze vennootschappen, Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, De algemene vergadering van aandeelhouders, fusie en splitsing, Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en jaarrekening.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Vermogensrecht )
Juridische regels over o.a. algemeen vermogensrecht, verkrijging, verlies en overdracht van goederen, bezit en houderschap, bewind, gemeenschap, vruchtgebruik, recht van pand en hypotheek, verhaalsrecht en retentierecht.

Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht )
Juridische regels over o.a. erfopvolging bij versterf, uiterste willen en wilsbeschikkingen, legitieme portie, legaten, testamenten, giften, testamentaire lasten, executeurs, bewindvoerders en gevolgen van bewind en erfopvolging, aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten, vereffening en verdeling van de nalatenschap.

Burgerlijk Wetboek Boek 5 (Zakelijke rechten)
Eigendom in het algemeen, eigendom van roerende zaken en onroerende zaken, Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven, mandeligheid, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, appartementsrechten, de vereniging van eigenaars, rechten uit verzekeringsovereenkomsten, wijziging van de akte van splitsing en opheffing.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a. koop en ruil, verplichtingen van de verkoper en gevolgen van niet-nakoming, verzuim, ontbinding, schadevergoeding, recht van reclame, koop op proef, overeenkomsten op afstand, ruil, schenking, huur, verplichtingen van huurder en verhuurder, opdracht, lastgeving, agentuurovereenkomst, overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, reisovereenkomst, bewaarneming, arbeidsovereenkomst, rechten van werknemer en werkgever, aanneming van werk, borgtocht, vaststellingsovereenkomst.

Burgerlijk Wetboek Boek 7A (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a.:
- koop en verkoop op afbetaling
- huur en verhuur
- maatschap
- bruikleening
- verbruikleening
- gevestigde of altijddurende renten
- kans-overeenkomsten
- lastgeving
- daading

Burgerlijk Wetboek Boek 8 (Verkeersmiddelen en vervoer)


E-commerce richtlijn
Bron: IVIR

Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Handelsregisterbesluit


Handelsregisterwet


NVM voorwaarden
Bron: NVM Nederlandse Vereniging voor Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen.

Procesreglementen familierecht rechtbanken
Bijzondere reglementen op het gebied van: Scheiding, Alimentatie en Bijstandsverhaal, Gezag, Omgang, Verblijfplaats, Informatie- en consultatierecht, Adoptie en overige (boek1)zaken.
Bron: Rechtspraak.nl

Procesreglementen familierecht rechtbanken
Bijzondere reglementen op het gebied van: Scheiding, Alimentatie en Bijstandsverhaal, Gezag, Omgang, Verblijfplaats, Informatie- en consultatierecht, Adoptie en overige (boek1)zaken.
Bron: Rechtspraak.nl (pdf)

Richtlijn Elektronische Handtekeningen
Bron: EU

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Bron: wetten.nl

Successiewet 1956
Bron: wetten.nl

Verordening Beroeps- en gedragsregels (notarissen)
Bron: Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie op www.notaris.nl

Wegenverkeerswet 1994
Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Bron: wetten.nl

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet kraken en leegstand
Wet van 24 juli 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

Wet op het Notarisambt (Wna)
Bron: wetten.nl

Wet terugdringing ziekteverzuim
Wet van 22 december 1993, tot wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Bron: wetten.nl

Wetboek van Koophandel
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Privaatrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Privaatrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Privaatrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

AV&S
Juridisch tijdschrift over aansprakelijkheid verzekering en schade.

Contracteren
Tijdschrift voor de contractspraktijk.

Executief
Maandblad voor burgerlijke rechtsvordering.

Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
De meeste recente uitspraken van onder andere de Hoge Raad en de kantongerechten.

Nederlands tijdschrift voor energierecht
Alle juridische ontwikkelingen op het gebied van energie.

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)
Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen Privaatrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Privaatrecht.

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.