Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Sociale zekerheid en zorg

Sociale zekerheid en zorg omschrijving

Deze pagina biedt alle informatie op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Informatie over het arbeidsrecht, ontslag, ziekte, pensioen, werkeloosheid, uitkering, verzuim. U vindt hieronder alle relevantie wetgeving, tijdschriften, rechtspraak en organisaties.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Sociale zekerheid en zorgadvocaat.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Sociale zekerheid en zorg

Nieuws

Actueel nieuws arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht
Het laatste nieuws op het gebied van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws gezondsheidsrecht en letselschade
Het laatste nieuws op het gebied van het gezondheidsrecht en letselschade.
Bron: Recht.nl

Arbeidsrechter.nl
Het laatste nieuws over arbeidsrecht.

Juridische Boeken

Boeken Sociale zekerheid en zorg

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Sociale zekerheid en zorg. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Socialezekerheidswetgeving
Schrijver(s): Pieter Fluit

Ambtenarenrecht
Schrijver(s): Kluwer

Boom Basics Socialezekerheidsrecht
Schrijver(s): Joost Heinsius

Boom Basics Verzekeringsrecht
Schrijver(s): R. Feunekes

Elsevier Loon Almanak
Schrijver(s): Kluwer

Elsevier Pensioen almanak
Schrijver(s): Elsevier

Jurisprudentie Aansprakelijkheidrecht
Schrijver(s): ARS AEQUI

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen
Schrijver(s): Anouk Bollen-Vandenboorn

Praktijkboek Arbeidsomstandigheden
Schrijver(s): Koen Langenhuysen

Praktijkgericht juridisch onderzoek
Schrijver(s): G. van Schaaijk

Praktische informatie over Sociale zekerheid
Schrijver(s): A.D. Hop

Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional
Schrijver(s): Marianne Verhage-van Kooten

Socialezekerheidswetgeving
Schrijver(s): Pieter Fluit

wettenverzameling Socialezekerheidsrecht
Schrijver(s): Taufan Homan, Gijsbert Vonk

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Sociale zekerheid en zorg

Beroepsverenigingen

INSOLAD de Vereniging Insolventierecht Advocaten
INSOLAS is een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uitsluitend worden toegelaten ervaren advocaten die aantoonbaar deskundigheid bezitten en in de praktijk werkzaamheden verrichten op het terrein van het insolventierecht. Praktijkervaring kan bestaan uit: het optreden als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling, begeleiding van ondernemingen of personen in financiŽle moeilijkheden, voeren van procedures over insolventie rechtelijke vraagstukken, adviseren daarover of een combinatie van deze werkzaamheden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ)
De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid en beschikken over jarenlange en uitvoerige praktijkervaring. Zij kunnen cliŽnten, zoals uitkeringsgerechtigden, werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De advocaten kunnen u helpen bij geschillen over bijvoorbeeld:
- het toekennen en intrekken van uitkeringen en over de hoogte daarvan
- boeten en maatregelen
- terugvordering van uitkeringen
- Strafzaken m.b.t. uitkeringsfraud
- verhaal van bijstand wegens onderhoudsplicht
- de doorbetaling van loon tijdens ziekte
- verstrekkingen op grond van de WVG, de Ziekenfondswet en de AWBZ
- studiefinanciering
- de hoogte en de verschuldigdheid van premies door werknemers en werkgevers
- de vraag of een arbeidsverhouding wel of niet onder de verzekeringsplicht valt

Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR
De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is een weten≠schap≠pe≠lijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de zorg. Zij wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit on≠der ≠meer door twee keer per jaar een weten≠schap≠pe≠lijke vergadering te or≠gani≠seren. Ook laat zij weten≠schap≠pe≠lijke pu≠bli≠ca≠ties verschijnen op het gebied van het gezond≠heids≠recht (pre≠ad≠viezen).

Vereniging voor Pensioenrecht (VP)
De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geÔnteresseerd is in pensioenrecht. De ervaring leert dat gezien de themas en de invalshoeken waarmee de themas worden benaderd vele advocaten en pensioenjuristen lid zijn van de vereniging.

Vereniging voor vrouw en recht
Een van de doelstellingen van de Vereniging is het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen. Daartoe publiceert de Vereniging commentaren en adviezen. Deze commentaren worden voorbereid door de werkgroepen van de vereniging, of door leden met een bijzondere expertise.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Sociale zekerheid en zorg.
Jurisprudentie en rechtspraak Sociale zekerheid en zorg

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Sociale zekerheid en zorg kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Sociale zekerheid en zorg

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Sociale zekerheid en zorg

Organisaties

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen links.
wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Sociale zekerheid en zorg

Wetgeving en regels

Archiefbesluit 1995
Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995.

Archiefwet 1995
Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten.

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Wet van 25 juni 1997 tot vaststelling van een Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing en daarmede verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwet gevangeniswezen (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden)

Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
Wet van 6 oktober 2005, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet(Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)

Pensioen- en spaarfondsen regelgeving
Bron: www.towerswatson.com

Pensioenregelgeving (diverse beleidsregels)
Bron: Watson Wyatt Brans & co

Toeslagenwet
Wet van 6 november 1986, houdende verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet op de zorgtoeslag
Wet van 16 juni 2005, houdende regels inzake de aanspraak op een financiŽle tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Wet terugdringing ziekteverzuim
Wet van 22 december 1993, tot wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wet van 8 februari 1996, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer

Ziektewet
Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering.

Zorgverzekeringswet
Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Sociale zekerheid en zorg

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Sociale zekerheid en zorg. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Sociale zekerheid en zorg beroepsverenigingen zijn te vinden.

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Uitspraken Sociale Zekerheid
Publicatie van nieuwe uitspraken (rechtspraak) op o.a. de volgende terreinen:
Ziekte en re-integratie
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Ziektekosten en voorzieningen
Premie
Boeten, maatregelen, terug- en invordering
Bijstand
Dagloon
Volksverzekering
Verzekeringsplicht
Internationaal

Samenvattingen

Samenvattingen Sociale zekerheid en zorg

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Sociale zekerheid en zorg.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.