Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht omschrijving

Het deel van het recht dat de verwezenlijking van uit het privaatrecht voortvloeiende rechtsaanspraken met overheidshulp regelt. Via bepaalde handelingen wordt zo beslist wat tussen partijen geldt. Ook de regels van de tenuitvoering (executie) worden door het burgerlijk procesrecht bepaald.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Burgerlijk procesrechtadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Burgerlijk procesrecht

Dossier: Vermogensrecht
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Burgerlijk procesrecht

Nieuws

Bereken Wettelijke Rente
Bereken zelf gemakkelijk de wettelijke rente ex artikel 119 of 119a Boek 6 BW, over een periode, met dit programma.
Bron:http://www.svens.dds.nl

Juridische Boeken

Boeken Burgerlijk procesrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Burgerlijk procesrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Bewijs
Schrijver(s): H.L.G. Wieten

Bijzondere overeenkomsten - Verzekering
Schrijver(s): Carel Asser, Han Wansink, Nellie van Tiggele-van der Velde

Boom Basics Burgerlijk procesrecht
Schrijver(s): E.L. Schaafsma-Beversluis

Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht
Schrijver(s): Henk Snijders, R.B. Gerretsen, A.S. Rueb

Handhaving van het consumentenrecht
Schrijver(s): Ewoud Hondius, G.J. Rijken, e.a.

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht
Schrijver(s): C.J.J.C. van Nispen & A.W. Jongbloed & G.J. Meijer

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Burgerlijk Recht -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Makelaardij en Vastgoed -
Schrijver(s): Sdu wettenverzameling

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Burgerlijk procesrecht

Beroepsverenigingen

Vereniging van incasso en procesadvocaten (VIA)
De vereniging van incasso- en procesadvocaten is in 1993 opgericht, op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten. In VIA zijn advocaten verenigd die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen. Alle leden zijn speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het VIA logo is een keurmerk: een waarborg voor kwaliteit. Op de website kunt u direct een incasso-advocaat vinden.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Burgerlijk procesrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Burgerlijk procesrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Burgerlijk procesrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Burgerlijk procesrecht

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Burgerlijk procesrecht

Organisaties

exploit.nl
Op zoek naar een deurwaarder? Via Exploot vindt u snel een gerechtsdeurwaarderskantoor bij u in de buurt.

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Gratis juridisch advies op de volgende rechtsgebieden:
Huurrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Personen en Familierecht
Sociale Zekerheidsrecht
De stichting Rechtswinkel Amsterdam is te bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Tel:( 020 ) 673 13 11

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Burgerlijk procesrecht

Wetgeving en regels

Algemene Termijnenwet
Wet van 25 juli 1964, houdende berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen.

Besluit Wettelijke Rente
Hoe hoog is de wettelijke rente?
Besluit van 18 januari 1971, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek.

Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Personen- en familierecht)
Juridische regels over o.a. geboorte, overlijden, het huwelijk en de wettelijke gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, verrekenbedingen, ontbinding van het huwelijk en echtscheiding, afstamming, erkenning, ouderlijk gezag en voogdij.

Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen)
Juridische regels over o.a. rechtspersonen, Verenigingen, coŲperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, de raad van commissarissen, naamloze vennootschappen, Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, De algemene vergadering van aandeelhouders, fusie en splitsing, Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en jaarrekening.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Vermogensrecht )
Juridische regels over o.a. algemeen vermogensrecht, verkrijging, verlies en overdracht van goederen, bezit en houderschap, bewind, gemeenschap, vruchtgebruik, recht van pand en hypotheek, verhaalsrecht en retentierecht.

Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht )
Juridische regels over o.a. erfopvolging bij versterf, uiterste willen en wilsbeschikkingen, legitieme portie, legaten, testamenten, giften, testamentaire lasten, executeurs, bewindvoerders en gevolgen van bewind en erfopvolging, aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten, vereffening en verdeling van de nalatenschap.

Burgerlijk Wetboek Boek 5 (Zakelijke rechten)
Eigendom in het algemeen, eigendom van roerende zaken en onroerende zaken, Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven, mandeligheid, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, appartementsrechten, de vereniging van eigenaars, rechten uit verzekeringsovereenkomsten, wijziging van de akte van splitsing en opheffing.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a. koop en ruil, verplichtingen van de verkoper en gevolgen van niet-nakoming, verzuim, ontbinding, schadevergoeding, recht van reclame, koop op proef, overeenkomsten op afstand, ruil, schenking, huur, verplichtingen van huurder en verhuurder, opdracht, lastgeving, agentuurovereenkomst, overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, reisovereenkomst, bewaarneming, arbeidsovereenkomst, rechten van werknemer en werkgever, aanneming van werk, borgtocht, vaststellingsovereenkomst.

Burgerlijk Wetboek Boek 7A (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a.:
- koop en verkoop op afbetaling
- huur en verhuur
- maatschap
- bruikleening
- verbruikleening
- gevestigde of altijddurende renten
- kans-overeenkomsten
- lastgeving
- daading

Burgerlijk Wetboek Boek 8 (Verkeersmiddelen en vervoer)


Gerechtsdeurwaarderswet
Wet van 26 januari 2001 tot vaststelling van de Gerechtsdeurwaarderswet

Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Verordening Beroeps- en gedragsregels (notarissen)
Bron: Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie op www.notaris.nl

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens
Bron: wetten.nl

Wet op de Raad van State
Bron: wetten.nl

Wet op de rechterlijke indeling
Bron: wetten.nl

Wet op de rechterlijke organisatie
Bron: wetten.nl

Wet op het Notarisambt (Wna)
Bron: wetten.nl

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Burgerlijk procesrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Burgerlijk procesrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Burgerlijk procesrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

AV&S
Juridisch tijdschrift over aansprakelijkheid verzekering en schade.

Executief
Maandblad voor burgerlijke rechtsvordering.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Tijdschrift op het terrein van het Nederlands burgerlijk procesrecht. De inhoud bestaat uit artikelen en bondige kronieken waarin de ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel terrein worden gevolgd. Centraal staan de rechterlijke organisatie, het (nieuw) burgerlijk procesrecht, rechtsvordering, bewijsrecht, executie- en beslagrecht, arbitrage en internationale verdragen.

Samenvattingen

Samenvattingen Burgerlijk procesrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Burgerlijk procesrecht.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.