Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht omschrijving

Het vreemdelingenrecht geeft de regels en plichten voor vreemdelingen. Dit zijn mensen die niet Nederlander zijn. Dit zijn bijvoorbeeld emigranten of vluchtelingen die in ons land willen wonen of werken.

Het vreemdelingenrecht valt onder de regels van het bestuursrecht. Het gaat om de verhouding tussen overheid (zowel locaal, als nationaal) en de burger (de vreemdeling). Procedures zoals bezwaar en beroep worden dus gevolgd volgens het bestuursrechtelijke systeem.

Meestal betreft het procedures inzake het aanvragen van asiel waarbij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) betrokken is. Denk aan beslissingen waarbij een asielaanvraag, een visum, een verzoek tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning is geweigerd.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Vreemdelingenrechtadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Vreemdelingenrecht

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen dossiers.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Vreemdelingenrecht

Nieuws

Juridisch.Com Vreemdelingenrecht Nieuws
Diverse links naar actueel nieuws op het gebied van vreemdelingenrecht.

nieuws vreemdelingenrecht (Jurofoon)
Het laatste nieuws op het gebied van vreemdelingenrecht.

Juridische Boeken

Boeken Vreemdelingenrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Vreemdelingenrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Migratierecht

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Rechtspraak Vreemdelingenrecht
Schrijver(s): Ars Aequi

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Vreemdelingenrecht

Beroepsverenigingen

Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
Beroepsvereniging voor advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en asielprocedures. De vereniging is opgericht om professionele rechtshulpverleners een platform te bieden voor de behartiging van algemene belangen van asielzoekers en andere migranten. Daar waar de belangen de individuele juridische problemen ontstijgen, kan de vereniging bijspringen door kennisuitwisseling tussen de leden, procedures te voeren en belangen te bundelen. Ook is een ledenlijst aanwezig op de site zodat een rechtzoekende snel de contactgegevens kan vinden van een specialist op het gebied van vreemdelingenrecht.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Vreemdelingenrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Vreemdelingenrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Vreemdelingenrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Vreemdelingenrecht

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Netherlands Institute of Human Rights (SIM)
Diverse databanken (direct raadpleegbaar) bestaande uit rechtspraak en uitspraken van allerlei gezaghebbende internationale instanties zoals hieronder weergegeven.
Human Rights Committee (CCPR)
the Committee Against Torture (CAT)
the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Furthermore, there is a database containing information on judgements of the European Court of Human Rights (ECHR). The concluding observations of the United Nations treaty bodies in the context of the country reports have been made accessible (UNCOM). Finally the general comments and general recommendations of the UN treaty bodies are available (General Comments). The case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was recently included and is integrated in the case law database of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Tribunals).

Organisaties

Verenigingen en organisaties Vreemdelingenrecht

Organisaties

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor genoemde groep vluchtelingen.

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor genoemde groep vluchtelingen.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie. Verantwoordelijk voor het voorbereiden, bevorderen en organiseren van het daadwerkelijk vertrek uit Nederland van:
- illegale vreemdelingen die zijn staande gehouden in het kader van het vreemdelingentoezicht door vreemdelingenpolitie of Koninklijke Marechaussee
- uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten, inclusief (ex-)alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amvs).

FORUM
FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

GDISC: General Directorsí of Immigration Services Conference
Netwerkbijeenkomst van nationale imigratiediensten. Doel: InitiŽren, coŲrdineren en verbeteren van de praktische samenwerking tussen de nationale immigratiediensten verantwoordelijk voor de uitvoering van migratie en asiel kwesties in Europa.

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
De IND beslist of een vreemdeling naar Nederland mag komen en of hij Nederlander kan worden als hij dat wil. Het volgende werk doet de IND samen met de politie en de Koninklijke Marechaussee: 1. bewaken van de grenzen 2. controleren of vreemdelingen legaal in Nederland verblijven 3. zorgen dat vreemdelingen die weg moeten uit Nederland ook echt vertrekken. Veelgestelde vragen worden beantwoord op de website. Ook brochures en aanvraagformulieren zijn hier te vinden.

Migration Policy Group
Onafhankelijke Europese non-profit organisatie die probeert bij te dragen om een duurzame en positieve verandering te brengen in de samenleving waarin iedereen gelijke rechten, verantwoordelijkheden en mogelijkheden heeft. Zowel op economisch, sociaal en maatschappelijk niveau in Europa. De organisatie stimuleert politiek debat, internationale samenwerking en maatregelen om dit doel te bereiken in het bizonder op drie gebieden:
- Migratie en mobiliteit
- Anti-discriminatie en gelijkheid
- Diversiteit en Integratie.

Nederlands Migratie Instituut (NMI)
Het NMI geeft advies en ondersteuning aan immigranten over remigratie naar het land van herkomst of een ander land.

SIB (studentenvereniging voor internationale betrekkingen)
Landelijke studentenvereniging die zich actief bezighoudt met de wereld van internationale betrekkingen en diplomatie. Eveneens dť officiŽle jongerenvereniging van de VN.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling zet zich op humanitaire gronden in voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en voor ontheemden Ė vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen Ė in Afrika, AziŽ, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
Dit Bureau van de Verenigde Naties geeft leiding en coŲrdinatie aan internationale acties om vluchtelingen wereldwijd te beschermen en de problemen voor vluchtelingen op te lossen. Het voornaamste doel is de bescherming van de rechten en het welzijn van vluchtelingen. Het bureau streeft ernaar dat iedereen het recht heeft om asiel aan te vragen en te krijgen in een andere staat waar het wel veilig is, met de mogelijkheid om later vrijwillig terug te keren naar huis, lokaal te integreren of zich te vestigen in een derde land.

Vluchtelingenwerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De aangesloten vrijwilliger zetten zich in voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Vreemdelingenrecht

Wetgeving en regels

Besluit inburgering
Besluit van 5 december 2006 tot uitvoering en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inburgering (Besluit inburgering)

Examenreglement basisexamen inburgering
Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen inburgering (Examenreglement basisexamen inburgering)

Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Koppelingswet (pdf)
Bron: overheid.nl

Regeling inburgering
Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 december 2006, nr. 5456790/06, tot uitvoering van de Wet inburgering, het Besluit inburgering en tot wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen 2005 (Regeling inburgering)

Vreemdelingenwet 2000
Bron: wetten.nl

Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming
Bron: St.AB

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
Wet van 21 december 1994, tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen.

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Bron: wetten.nl

Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
Wet van 2 december 2004 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

Wet inburgering
Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Bron: wetten.nl

Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatietoets
Besluit van 3 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit naturalisatietoets, het Besluit inburgering en het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in verband met de invoering van de Wet inburgering en de aanwijzing van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Vreemdelingenrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Vreemdelingenrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Vreemdelingenrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Migrations News
Voor professionals: Blijf op de hoogte van het laatste Internationale en Europese nieuws op het gebied van vreemdelingenrechten en immigratie.

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk".
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen Vreemdelingenrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Vreemdelingenrecht.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.