Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Gezondheid en letselschade

Gezondheid en letselschade omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Gezondheid en letselschade omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Gezondheid en letselschadeadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Gezondheid en letselschade

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen dossiers.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Gezondheid en letselschade

Nieuws

Actueel nieuws gezondsheidsrecht en letselschade
Het laatste nieuws op het gebied van het gezondheidsrecht en letselschade.
Bron: Recht.nl

Letselschade.nl
Informatie over letselschade. Actueel nieuws en achtergrondartikelen.

Juridische Boeken

Boeken Gezondheid en letselschade

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Gezondheid en letselschade. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
Schrijver(s): G.N. van Kooten

Boom Basics Socialezekerheidsrecht
Schrijver(s): Joost Heinsius

Gezondheidsrecht en ICT
Schrijver(s): Sjaak Nouwt, M.C. Ploem, S. Callens

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

OR en chronisch zieke werknemers
Schrijver(s): Tamara Raaijmakers

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
Schrijver(s): Bernard Sluijters, Monique Biesaart, G.R.J. de Groot, e.a.

Wettenverzameling gezondheidsrecht -
Schrijver(s): Willemien Kastelein, Johan Legemaate, e.a.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Gezondheid en letselschade

Beroepsverenigingen

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
De letselschade advocaten van deze vereniging treden alleen op voor letselschadeslachtoffers. Letselschade omvat in de kern materiŽle schade en/of immateriŽle schade na een ongeval. MateriŽle schade: een lager inkomen, extra kosten huishoudelijke hulp, andere extra kosten in en om huis, extra vervoerskosten, hulp en verzorging, etc. ImmateriŽle schade omvat pijn, lijden en verdriet. Die schade wordt vergoed door middel van smartengeld. Een ASP advocaat geeft advies, begeleiding en voert de onderhandelingen voor of namens het slachtoffer in het aansprakelijkheids- en in het in het schaderegelingstraject.

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
Een letselschade advocaat van de LSA moet minimaal 5 jaar advocaat zijn en beschikken over een ruime ervaring op het gebied van letselschade. Daarnaast moet hij ook nog met succes de Grotiusopleiding Personenschade hebben afgerond. Een LSA-advocaat is daarom een erkend specialist op het gebied van letselschade. Hij helpt u bij alle vormen van letsel zoals bij medische fouten, ongevallen op het werk (bedrijfsongeval), RSI, OPS, asbest, burn-out, geweld en seksueel misbruik. Direct een advocaat zoeken dichtbij via de site.

Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR
De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is een weten≠schap≠pe≠lijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de zorg. Zij wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit on≠der ≠meer door twee keer per jaar een weten≠schap≠pe≠lijke vergadering te or≠gani≠seren. Ook laat zij weten≠schap≠pe≠lijke pu≠bli≠ca≠ties verschijnen op het gebied van het gezond≠heids≠recht (pre≠ad≠viezen).

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Gezondheid en letselschade.
Jurisprudentie en rechtspraak Gezondheid en letselschade

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Gezondheid en letselschade kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Gezondheid en letselschade

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Gezondheid en letselschade

Organisaties

Letsel.nl
Letsel.nl geeft rechtsbijstand aan slachtoffers met letselschade.

Roken en de wet
Website van het ministerie van Volksgezondheid, met informatie en advies over de tabakswet.

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Gratis juridisch advies op de volgende rechtsgebieden:
Huurrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Personen en Familierecht
Sociale Zekerheidsrecht
De stichting Rechtswinkel Amsterdam is te bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Tel:( 020 ) 673 13 11

Vitamine ABCD
Portal met infomatie over vitamines en mineralen en voeding.

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Gezondheid en letselschade

Wetgeving en regels

Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
Besluit van 15 december 2005, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet).

Algemene Kinderbijslagwet
Wet van 26 april 1962, tot vaststelling van een algemene kinderbijslagverzekering.

Algemene Nabestaandenwet
Wet van 21 december 1995, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden.

Algemene Ouderdomswet
Wet van 31 mei 1956, inzake een algemene ouderdomsverzekering.

Besluit zorgverzekering
Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a. koop en ruil, verplichtingen van de verkoper en gevolgen van niet-nakoming, verzuim, ontbinding, schadevergoeding, recht van reclame, koop op proef, overeenkomsten op afstand, ruil, schenking, huur, verplichtingen van huurder en verhuurder, opdracht, lastgeving, agentuurovereenkomst, overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, reisovereenkomst, bewaarneming, arbeidsovereenkomst, rechten van werknemer en werkgever, aanneming van werk, borgtocht, vaststellingsovereenkomst.

Reclamebesluit Geneesmiddelen
Bron: wetten.nl

Tabakswet
Bron: Wetten.nl

Wegenverkeerswet 1994
Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet.

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet op de medische keuringen
Bron: wetten.nl

Zorgverzekeringswet
Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Gezondheid en letselschade

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Gezondheid en letselschade. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Gezondheid en letselschade beroepsverenigingen zijn te vinden.

AV&S
Juridisch tijdschrift over aansprakelijkheid verzekering en schade.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Letsel & schade
Artikelen over recente ontwikkelingen, b.v. whiplash en shockschade, relevante rechtspraak en medische rapporten leveren onmisbare informatie om uw dossiers te onderbouwen. Letsel & Schade geeft kennis over alles omtrent personenschade: voor praktijkjuristen, advocaten, medici, medische adviseurs en schade-experts

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk".
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)
Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Zorg & Welzijn
Opinieblad voor de sociale sector.
Kritisch, actueel met ruim aandacht voor het menselijke aspect van het vak.
Uitgebreide website met veel links.

Samenvattingen

Samenvattingen Gezondheid en letselschade

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Gezondheid en letselschade.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.