Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


Juridische publicaties en artikelen

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar

Online publicaties en artikelen

Hieronder vindt u een beta-versie van de databank.

Voor een volledig overzicht van online beschikbare juridische publicaties gaat u naar de website JuridischePublicaties.nlEerder schreven we al over de vraag of er in de zin van de inkomstenbelasting sprake is van ondernemerschap (en daarmee winst uit onderneming), indien er sprake is van (slechts) 1 opdragever. Het antwoord van Rechtbank Breda luidde toen bevestigend. Het gerechtshof s-hertogenbosch oordeelt daar in dit geval anders over.

11-11-11, de Hoge Raad en 7:11 - Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair
Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid is al enige tijd in beweging. In de rechtspraak van de Hoge Raad tot nu toe werden de grenzen voor het toekennen van een schadevergoeding op grond van dit artikel telkens verlegd. Dit liet de mogelijkheid van verder uitbreiding in de toekomst open.

45% werkende vrouwen heeft discriminatie-ervaring vanwege zwangerschap
Bijna de helft (45%) van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft een ervaring die wijst op discriminatie vanwege zwangerschap, jong moederschap of een kinderwens. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

?Een Tiroolse politieman of een Tiroolse priv? detective?
Over het internet en het mediarecht. De centrale vraag is of de diensten waarbij openbare informatie op het internet wordt aangeboden en de informatiestromen zelf gereguleerd moeten worden en, zo ja, volgens welke regels.

AAN DE GODEN OVERGELEVERD
Sinds 12 mei 2004 is de nieuwe Overleveringswet (OLW) van kracht.2 Inmiddels zijn vele overleveringsverzoeken de rechtbank Amsterdam gepasseerd en in de meeste gevallen werd de overlevering toegewezen. Het Europese overleveringsrecht is in grote mate gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen staten en dat de justitiŽle samenwerking tussen staten beoogt te vergemakkelijken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal ik dit wederzijds vertrouwen tussen staten aan de kaak stellen.

Aan de goden overgeleverd
Sinds 12 mei 2004 is de nieuwe Overleveringswet (OLW) van kracht.2 Inmiddels zijn vele overleveringsverzoeken de rechtbank Amsterdam gepasseerd en in de meeste gevallen werd de overlevering toegewezen. Het Europese overleveringsrecht is in grote mate gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen staten en dat de justitiŽle samenwerking tussen staten beoogt te vergemakkelijken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal ik dit wederzijds vertrouwen tussen staten aan de kaak stellen.

Aanpassing vakantiewetgeving per 1 januari 2012
Door de nieuwe vakantiewet verandert de verjaringstermijn van vakantiedagen Een volledig arbeidsongeschikte werknemer bouwde alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden waarin het werk niet werd verricht. Daarmee werd bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer die gedurende twee volle jaren ziek was, vakantiedagen over die jaren opbouwde, die hij in die jaren niet hoefde op te nemen.

Aanscherping omschrijving hospitasituatie in gemeente utrecht i.v.m. tegengaan misbruik
Het is mogelijk om kamers te verhuren zonder dat u een splitsingsvergunning of een omzettingsvergunning nodig hebt. Het gaat hier om een bijzondere vorm van zelfstandige woonruimte, de zogenaamde hospitasituatie.

Aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen
De publiciteit rond de problemen PIP-borstimplantaten heeft voer gegeven aan het vraagstuk van aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen. De zorgverzekeraars hebben inmiddels toegezegd de volledige behandeling, het verwijderen en het desgewenst plaatsen van een nieuw implantaat, te vergoeden. Hiermee is voor de duizend tot 1.400 vrouwen in Nederland met een PIP-prothese de druk van de ketel, maar het gaat niet om een op zichzelf staand geval. De vraag is welke rechten de patint heeft en ten opzichte van wie: de fabrikant en/of de arts en het ziekenhuis.ß

Aansprakelijkheid voor vertaalfouten
Een niet al te pientere klasgenoot begon zijn vertaling van de bekende Griekse mythe ooit eens met de titel ďPandora is een doosĒ. Het maken van fouten, zoals het niet herkennen van een genitief, is menselijk. Toch kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Het is in onze praktijk voorgekomen dat door een verkeerd gekozen synoniem in de vertaling van de algemene voorwaarden van een cliŽnt ťťn bepaald artikel een andere betekenis kreeg. Als onze cliŽnt deze vertaling gebruikt zou hebben had hij schade kunnen lijden. Kan de vertaler aansprakelijk zijn voor deze schade? Is het mogelijk om deze aansprakelijkheid in uw eigen algemene voorwaarden uit te sluiten? En hoe zorgt u ervoor dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn?

Aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:611 BW (vergoeding van zuivere vermogensschade wegens het niet-afsluiten van een adequate (ongevallen)verzekering door werkgever) gedekt onder AVB-polis
In HR 30 maart 2012 (LJN: BV1295) oordeelde de Hoge Raad dat de redelijkheid van een AVB-polis (die mede de aansprakelijkheid dekt van een verzekerde als werkgever tegenover zijn ondergeschikten voor letselschade van werknemers die in dienst van de verzekerde deelnemen aan het wegverkeer) in beginsel meebrengt dat deze dekking verleent tegen een op art. 7:611 BW gebaseerde aansprakelijkheid van de verzekerde als werkgever, op de grond dat hij heeft verzuimd tegen dat risico een behoorlijke verzekering te sluiten voor die werknemers.

Aansprakelijkstelling Staat vanwege bloedbaden in Zuid-Sulawesi in 1947
Amsterdam, 7 mei 2012 - Tien Indonesische nabestaanden hebben vandaag de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de moord op hun echtgenoten en vaders in 1947 door Nederlandse militairen op het eiland Zuid-Sulawesi in IndonesiŽ.

Aantal gevallen van burnout neemt verder toe
In 2011 steeg het aantal gevallen burnout met 11%. Dit blijkt uit een telling van 365 gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Dit terwijl het totaal aantal verzuimgevallen in 2011 daalde met 8%. In tijden van crisis daalt altijd het verzuim, maar dat geldt dus niet voor de uitval door burnout.

Aanvaarding algemene voorwaarden bij professionele partijen
Bij de beantwoording van de vraag of de gebruiker van algemene voorwaarden gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat zijn algemene voorwaarden zijn aanvaard en derhalve van toepassing zijn op de overeenkomst moet bij onderhandelingen tussen professionele partijen niet alleen worden gekeken naar de uiteindelijk gesloten overeenkomst.

Actiehuis: een buitenkans
Actiehuis is een nieuwe verkoopmethode voor reeds te koop staande woningen. Verkopers maken via Actiehuis.nl een gerede kans binnen een periode van vier weken hun woning te verkopen en kopers vinden op Actiehuis.nl een selectie van woningen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden.

Actievoerders intocht Sinterklaas dienen klacht in
De kunstenaars die tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht op 12 november 2011 met disproportioneel geweld werden aangehouden voor het dragen van T-shirts met de tekst Zwarte Piet is Racisme hebben vandaag via hun advocaat Tamara Buruma een formele klacht ingediend over het politieoptreden. De klacht ziet naast de onrechtmatige aanhouding en het disproportionele geweld ook op de behandeling op het politiebureau zelf.

Actievoerders Zwarte Piet is Racisme blij met beslissing OM niet te vervolgen
Amsterdam, 20 april 2012 - De kunstenaars, Quinsy Gario en KnoíLedge Cesare, die vorig jaar bij de intocht van Sinterklaas in Dordrecht werden aangehouden zijn tevreden met het oordeel van het openbaar ministerie dat hun aanhouding onrechtmatig was.

Actualiteit Nederland (naschrift bij art. Online poker - To bet or not to bet)
De Eerste Kamer heeft op 20 december 2011 ingestemd met de invoering van de nieuwe Kansspelautoriteit (KSA) door aanname van het wetsvoorstel 32 264. De KSA vervangt het College van Toezicht op Kansspelen. Per 1 april 2012 zal de nieuwe autoriteit, met standplaats Den Haag, van start gaan.

advies uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden
Op 20 januari 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Dit wetsvoorstel is op 15 februari 2012 door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar gemaakt.

Advocaat-generaal redt Nederlandse grensoverschrijdende octrooipraktijk
Jarenlang was de Nederlandse rechter zeer populair bij octrooihouders als forum voor internationale octrooiprocedures. De gespecialiseerde Haagse octrooirechters toonden zich bereid om grensoverschrijdende inbreukverboden uit te vaardigen. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2006 haalde een streep door deze bloeiende cross-border praktijk. De Advocaat Generaal van het Europese Hof heeft echter recentelijk een helpende hand uitgestoken.

Afbouw van subsidies
In een tijd van bezuinigingen wordt niet alleen de cultuursector bedreigd met intrekking of wijziging van subsidies. Ook de sportsector staat in toenemende mate onder druk. Deze problematiek speelt niet alleen op landelijk niveau, waar als gevolg van het hernieuwde gezondheidsbeleid van het Ministerie van VWS het mes wordt gezet in subsidies voor bewegings- en gezondheidsbevorderende projecten. Ook lokale sportorganisaties zien hun budgetten krimpen doordat overheden minder prioriteit geven aan de stimulering van deelname aan sportieve activiteiten.

AFM publiceert leidraad voor aandeelhouders
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiŽle markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiŽle dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiŽnte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiŽle markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Afschaffing splitsingsvergunning in de regio Alkmaar
Volgens mededeling van de Gemeente Alkmaar de dato 4 april 2012 is voor het kadastraal splitsen van woningen in appartementsrechten geen splitsingsvergunning meer nodig in Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.

Afzet mkb blijft sterk achter bij het grootbedrijf
Het mkb heeft - door haar sterke binnenlandse oriŽntatie - veel last van een dalende consumptie, een overheid die minder inkoopt bij het bedrijfsleven en een afname van de investeringen. Hierdoor blijft in 2012 de ontwikkeling van de afzet van het mkb sterk achter bij die van het grootbedrijf. Dit jaar zal de afzet van het mkb met 1,75% afnemen. In het grootbedrijf zal de krimp beperkt blijven tot 0,5%.

Alcoholslotprogramma
Bij rijden onder invloed kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) per 1 december 2011 een nieuw type maatregel opleggen, het zogenaamde alcoholslotprogramma. Dit programma wordt opgelegd naast de ongeldigverklaring van uw rijbewijs en betreft een bestuurlijke maatregel naast de strafrechtelijke afhandeling. In het strafproces wordt vaak een geldboete in combinatie met een rijontzegging opgelegd.

Alcoholslotprogramma vanaf 1 december 2011 van start
Het Alcoholslotprogramma kan door het CBR worden opgelegd aan automobilisten die worden aangehouden met een promillage van 1,3 of hoger, of vanaf 0,8 als het niet de eerste keer is. Beginnende bestuurders krijgen het programma al vanaf 1,0 promille opgelegd. Indien er niet wordt meegwerkt aan het Alcoholslotprogramma dan wordt het rijbewijs 5 jaar ongeldig verklaard. Veel keuze is er dus niet.

Alfahulp moet bij ziekte zes weken loon doorbetaald krijgen
Een thuiszorginstelling moet een alfahulp bij ziekte zes weken loon doorbetalen. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Harderwijk, zo heeft het proefprocessenfonds Clara Wichmann woensdag gemeld.

Alpro mag term yoghurt niet gebruiken voor sojatoetje
Producent van sojaproducten Alpro Nederland B.V. mag de term yoghurt niet meer gebruiken om haar toetje Mild & Creamy aan te prijzen. Het gebruik van deze term voor sojaproducten is in strijd met Europese regelgeving. Dat heeft de rechter in Breda bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de Nederlandse Zuivelorganisatie.

Arbeidsongevallen: controleer uw schadeverzekeringspolis
U weet dat u als werkgever aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade van uw werknemers door ongevallen op het werk. Deze werkgeversaansprakelijkheid vloeit voort uit een wettelijke bepaling die de werkgever verplicht om de werkplek, de machines en de gereedschappen waarmee het werk wordt verricht zo in te richten en te onderhouden dat voorkomen wordt dat een werknemer tijdens het werk een ongeval overkomt. Deze zorgplicht bestaat uit het treffen van maatregelen en het geven van instructies. Die zorgplicht gaat zo ver dat soms wel wordt gesproken over een risicoaansprakelijkheid van de werkgever voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen, hoewel ons hoogste rechtscollege die conclusie steeds van de hand wijst.

Arbeidsrecht: Afgeven van relatielijst bij relatiebeding wel/niet verplicht
Is een werkgever verplicht een relatielijst te geven aan zijn werknemer die heeft opgezegd en die is gebonden aan een relatiebeding? De Kantonrechter te Rotterdam (18 november 2011, RAR 2012/35) vindt van wel. In deze zaak wordt een beslissing gegeven in een vraag die zich vaak voordoet: als de werknemer gebonden is aan een relatiebeding, moet de werkgever dan een lijst met die relaties verstrekken? De meeste werkgever zijn hiervoor huiverig. De feiten zijn als volgt.

Arbeidsrecht: Belastingrechter: ZZP-er met ťťn opdrachtgever is ondernemer
Een ZZP-er die werkzaamheden verricht voor slechts ťťn opdrachtgever, wordt door de rechtbank Breda als ondernemer beschouwd. Er is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Een ZZP-er verricht in 2008 werkzaamheden (in de betonruwbouw) ten behoeve van een opdrachtgever. Hij beschikt over een VAR WUO (winst uit onderneming) heeft een eigen bedrijfsauto en eigen gereedschap. In een fiscaal geschil tussen de ZZP-er en de belastingdienst oordeelt de rechtbank dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

Aub een gratis Porsche Ė humor in de rechtszaal
Het recht saai? Niet als je sommige vonnissen leest. Hilarisch waar sommige mensen mee denken weg te komen. Lukt in dit geval niet, en terecht. De heer Ė laten we hem Jansen noemen Ė denkt een aardige broodwinning te hebben gevonden in het steeds weer deponeren van ďPorscheĒ als merk in steeds weer andere klassen waarna hij Porsche benadert met de vraag of ze zijn merk wil kopen. Porsche heeft al een procedure gevoerd bij het Benelux-bureau om de merken ďvan tafel te krijgenĒ. Die procedure is grotendeels geslaagd. Voor een verbod op het steeds maar weer deponeren van het merk moest Porsche maar naar de rechter. Dat doet Porsche. De rechter beoordeelt de e-mailwisseling:

Beantwoording Kamervragen over de uitspraak van een kantonrechter
Hierbij deel ik u mee, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de schriftelijke vragen van de leden Van Klaveren en Helder (beiden PVV) van uw Kamer over de uitspraak van een kantonrechter dat de religieuze plicht zwaarder weegt dan de plicht te voldoen aan de Nederlandse wet (ingezonden 20 februari 2012) en de vragen van de leden Taverne, Hennis- Plasschaert, Van der Steur en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (allen VVD) over het bericht dat de wet zou wijken voor religieuze regels (ingezonden 20 februari 2012) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Beantwoording vragen lid Dikkers over duurzaamheid biokerosine naar aanleiding van rapport milieudefensie
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Dikkers over het rapport van milieudefensie over Biokerosine, kenmerk 2012Z03190 (ingezonden 20 februari 2012).

Belangenroeperingen, wel of geen belanghebbende?
Er betsaan in Nederland veel zogenoemde belangengroeperingen. Voorbeelden hiervan zijn landelijk bekende organisaties als Natuurmonumenten of de vogelbescherming. Daarnaast zijn er ook soortgelijke lokale organisaties, zoals een dorpsvereniging die bijvoorbeeld de dorpskern authentiek wilt houden. In de media worden dergelijke organisaties soms afgeschilderd als procedeerclubs, die alleen maar plannen willen vertragen. Mede in dit licht is een aantal jaren geleden in de rechtspraak een strengere lijn ingezet jegens deze organisaties. Hiermee werd getracht het kaf enigzins van het koren te scheiden.

Belangrijkste fiscale wijzigingen in 2012
Beloning voor kwaliteit en profilering hoger onderwijs
Universiteiten en hogescholen kunnen extra geld krijgen voor onderwijskwaliteit, studiesucces en profilering. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Benoeming commandant Koninklijke Marechaussee
De ministerraad heeft ermee ingestemd generaal-majoor dr. J.A.J. (Hans) Leijtens voor te dragen voor benoeming tot commandant Koninklijke Marechaussee (KMar).

Beperking van onredelijk hoge incassokosten
Wanneer een rekening niet of niet op tijd wordt betaald worden vaak buitengerechtelijkeincassokosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke incassokosten zijn een vergoeding voor de redelijke werkzaamheden die tot doel hebben om de debiteur (schuldenaar) voor het starten van een gerechtelijke proceduren bij de rechter tot betaling van een geld vordering te bewegen. Veelal zal in de algemene voorwaarde van de crediteur (schuldeiser) een bepaling zijn opgenomen over de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten.

Berekeningswijze ontslagvergoeding in wet vastleggen
Het bedrag dat een werknemer krijgt bij het beŽindigen van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter kan nog wel eens verschillen. Om ervoor te zorgen dat hier in de toekomst meer eenheid in ontstaat, is het aan te bevelen om de berekeningswijze van de ontslagvergoeding in de wet vast te leggen. Dat stelt Pascal Kruit in zijn proefschrift

Bescherming van ideeŽn en stijl in het auteursrecht
In het algemeen geldt dat ideeŽn en concepten, hoe goed ze ook zijn, geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Alleen als een concept heel concreet is uitgewerkt dan kan die specifieke uitwerking worden beschermd. In lijn met de bestaande jurisprudentie heeft de rechtbank Amsterdam onlangs nogmaals bevestigd dat een concept voor een reclamecampagne niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Beslag vuurwapens en verdovende middelen
In deze brief ga ik in op een door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) in 2011 uitgevoerde effectmeting over de voortgang van de verbeteracties bij het beheer van in beslag en in bewaring genomen vuurwapens en munitie door de politie. Tevens geef ik in deze brief aan welke acties de politie in 2011 heeft ondernomen om de processen inbeslagname en beheer van vuurwapens en van verdovende middelen te verbeteren en te optimaliseren.

Besluit in verband met verlaging overdrachtsbelasting
De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben in het Begrotingsakkoord 2013 onder meer voorgesteld om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel te verlagen naar 2%. Dit zal worden opgenomen in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, zal de wetswijziging terugwerken tot en met 1 juli 2012.

Besluiten coŲrdineren in de juiste volgorde
Een veel gehoorde klacht in het omgevingsrecht is dat er vele besluiten nodig zijn om een bouwplan of project uit te voeren. Deze kennen dan alle hun eigen procedure en doorlooptijd. Veel verschillende momenten waarop Ďietsí over het project wordt besloten, maar welke besluiten wel allemaal op elkaar in werken levert vaak vertraging van het project en extra kosten op. Om gehoor te geven aan die klacht zijn door de wetgever coŲrdinatieregelingen bedacht. Voor ruimtelijke besluiten kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de coŲrdinatieregeling die in de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen. In deze coŲrdinatieregeling blijven de oorspronkelijke bestuursorganen bevoegd om te beslissen en ook de kaders waaraan moet worden getoetst blijven in stand. CoŲrdinatie in deze regeling ziet er met name op dat alle voor het project benodigde besluiten gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonwil
Naast fiscale motieven is een van de redenen om een onderneming te drijven in een besloten vennootschap (B.V.) beperking van aansprakelijkheid. Als de onderneming failliet gaat, dan is het de bedoeling dat de ondernemer -in het MKB veelal de direc≠teur / grootaandeelhouder - niet met zijn privťvermogen aansprakelijk is. Vaak is dat zo.

Bestuurdersaansprakelijkheid: verscherping bewijsregels bij betalingsonmacht
Een vennootschap dient tijdig opgelegde belastingaanslagen aan de Belastingdienst te voldoen. Op het moment dat de vennootschap wegens betalingsonmacht niet meer in staat is opgelegde belastingaanslagen te betalen, dient de bestuurder hiervan melding te maken bij de Belastingdienst. In geval van verzuim van, niet tijdig of onjuist melden, kan dat leiden tot privť aansprakelijkheid van de bestuurder voor de belastingschulden op grond van art. 36 Invorderingswet 1990.

Bestuursrechters gaan zaken sneller afdoen
De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat bestuursrechters meer mogelijkheden biedt om zaken sneller en definitief af te doen. De maatregelen zijn onderdeel van de Innovatieagenda rechtsbestel, die de bewindsman vorig jaar oktober naar de Tweede Kamer stuurde.

Beware the wolf, questions about the Dutch registration patent system
In 1995 the new Dutch Patent Act introduced a system of Dutch registration patents: these patents are granted on the basis of the application as drafted by the applicant without any examination of the merits of that application. In 2001 the Dutch Ministry of Economic Affairs published an Evaluation of the functioning of this new system. The conclusion was that although most interested parties were not enthusiastic about the new law, no real problems surfaced so that there was no reason for any change. However, research conducted by Clifford Chance indicates that these Dutch registration patents are used much more aggressively as the basis for litigation than examined patents. In addition, such litigation also seems to be more successful. Given the shaky foundation of these registration patents these facts indicate that this new law is less harmless than expected and may even stifle innovation as opposed to stimulate it...

Bewerking Voorzieningenrechter Zwolle 10 januari 2012
Vormen criminele activiteiten in de privťsfeer een dringende reden voor ontslag? In het algemeen is het bestaan van een strafrechtelijke verdenking die zich volledig afspeelt in de privťsfeer onvoldoende voor een beŽindiging van het dienstverband. Is er echter een duidelijke band tussen het delict en het werk in die zin dat de aard van het gepleegde delict de werknemer ongeschikt maakt voor het werk, dan kan dit anders zijn. Sterker, dan kan er volgens deze rechter zelfs sprake zijn van een dringende reden.

Bewijsvergaring in de V.S. voor buitenlandse procedures
Section 1782 van de Federal Rules of Civil Procedure maakt het mogelijk om in de Verenigde Staten bewijs te vergaren voor buitenlandse procedures. Op grond van die bepaling kan men nog voordat een buitenlandse procedure aanhangig is discovery in de Verenigde Staten verrichten. Discovery biedt mogelijkheden tot het verzamelen van bewijs die veel ruimer zijn dan hetgeen naar Nederlands procesrecht mogelijk is, zoals het (uitgebreid) horen van getuigen en de verplichting tot het overleggen van alle documenten die voor de zaak van belang zijn. Wanneer men derhalve geconfronteerd wordt met een in de Verenigde Staten gevestigde wederpartij of bewijs dat wellicht in de Verenigde Staten voor handen is bij derden kan Section 1782 een nuttig onderdeel van de processtrategie opleveren.

Bij belastingaangifte geen potlood en gum meer
De tijd dat in deze periode van het jaar miljoenen aangiftebiljetten de brievenbussen vulden ligt achter ons. De laatste jaren ging het al steeds meer om een zogenoemde Aangiftebrief, een A4-tje waarop de fiscus u uitnodigt om elektronisch aangifte te doen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Dit jaar gaat de fiscus weer een stapje verder.

Bijzondere mantelzorg
Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Bouwbesluit 2012 treedt op 1 april 2012 in werking
Om de bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken, heeft de Rijksoverheid een nieuw Bouwbesluit vastgesteld. Hiermee worden het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriŽle regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen vervangen. Ook bevat het Bouwbesluit 2012 enkele nieuwe voorschriften.

Bouwterrein en BTW
Na jarenlang getouwtrek met de Belastingdienst is er in de vastgoedsector recent meer duidelijkheid gekomen over de fiscale spelregels bij de verkoop van percelen grond die bedoeld zijn voor (her)ontwikkeling.

Brief inzake beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
Bij de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2011 heeft de heer Dibi het kabinet verzocht om een brief waarin het alle wetsartikelen inventariseert die te maken hebben met het recht op de vrijheid van meningsuiting en ze voorziet van nut en noodzaak en historische context. Helaas is het verzoek van de heer Dibi in het ongerede geraakt. Daardoor heeft de behandeling van het verzoek enige tijd stilgelegen. Door middel van deze brief voldoen wij alsnog aan het verzoek.

Brochure over mvo voor mkb-accountants
De NBA heeft tijdens de themabijeenkomst van 28 juni de brochure Duurzaam ondernemen, mvo voor mkb-accountants gepubliceerd. Deze publicatie dient ter ondersteuning van mkb-accountants in hun praktijk. Het is een praktisch handvat om duurzame prestaties van clienten zichtbaar te maken.

Brochure over mvo voor mkb-accountants
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft een vrouw uit Helmond terecht ontslagen na een arbeidsgeschil met de Belastingdienst. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch geoordeeld. De staatssecretaris besloot de vrouw in maart 2012 op staande voet te ontslaan bij de Belastingdienst naar aanleiding van onderzoek door de FIOD-ECD. Zij zou haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden door de inhoud van een interne memo per sms aan een belastingplichtige door te spelen.

BTW blijft kostenpost voor zorginstellingen
In het Regeerakkoord 2010 is afgesproken dat de introductie van een btw-compensatiefonds (hierna: BCF) voor de zorgsector zou worden onderzocht. Omdat zorginstellingen en zorgverleners over het algemeen geen btw kunnen verrekenen, was dat voor veel zorginstellingen goed nieuws. Immers, via een compensatiefonds wordt een belemmering om diensten uit te besteden weggenomen en kan potentieel een besparing in kosten worden gerealiseerd.

BTW-aspecten inkoopstructuren
Op vrijdag 10 februari 2012 heeft de Hoge Raad in een tweetal uitspraken een oordeel geveld over de zogenoemde ziekenhuisstructuren. Deze structuren zijn erop gericht om de BTW-druk voor ziekenhuizen op de aankoop van (kostbare) goederen te beperken. De Hoge Raad oordeelt dat deze structuren ingaan tegen het wezen van de BTW, moeten worden aangemerkt als fraus legis, misbruik van recht, en daarom niet kunnen worden geaccepteerd.

Btw-behandeling commissarissen wijzigt per 1 januari 2013
De Staatssecretaris van FinanciŽn heeft in het nieuwe besluit inzake administratieve-, facturerings-, en andere verplichtingen de btw-goedkeuring voor commissariaten ingetrokken. Op basis van een overgangsregeling blijft een beroep op deze goedkeuring tot 1 januari 2013 mogelijk.

Buitengerechtelijke kosten: controleer uw incassomethodiek en uw algemene voorwaarden
Er zijn veranderingen op komst voor het incasseren van buitengerechtelijke incassokosten. De wet normering buitengerechtelijke incassokosten treedt binnenkort in werking (1 juli 2012). Voor het in de toekomst kunnen invorderen van buitengerechtelijke incassokosten, dient uw wederpartij in verzuim te verkeren. Daarna dient deze nogmaals een aanmaning met de hoofdsom en rente onbetaald te hebben gelaten. Pas dan kan succesvol over worden gegaan tot het incasseren van de buitengerechtelijke incassokosten. Die kosten worden voorgeschreven bij algemene maatregel van bestuur

Burgerperspectieven 2011 | 4
De trends in ontevredenheid, vertrouwen, maatschappelijke zorgen en politieke prioriteiten van de bevolking.

Campagne notariaat over bedrijfsvorm
Maandag 2 juli start de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) de ondernemerscampagne Bepaalt het lot uw bedrijfsvorm?. Doel van de campagne is ondernemers attent maken op hun situatie. Past de gekozen rechtsvorm - die jaren geleden is gekozen - nog wel bij de huidige situatie? Aanleiding voor deze campagne is het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht, dat per 1 oktober 2012 in werking treedt en het oprichten van een bv gemakkelijker maakt.

Cao-akkoord bereikt voor grafische bedrijfstak
De vakbonden hebben gisteren een akkoord bereikt met KVGO over een nieuwe cao voor de Grafi-Media. Cao-partijen hebben voor 18 maanden twee loonsverhogingen afgesproken. Per 1 juli 2012 krijgen werknemers in de grafische sector er structureel 2% bij en per 1 januari 2013 nog eens 1%.

CBBS NOG STEEDS NIET GOED
CBBS is het systeem waarmee de arbeidsdeskundige van UWV aan de hand van iemands medische beperkingen, vastgelegd op de FunctieMogelijkhedenLijst (FML), functies selecteert. Op 9 november 2004 bepaalde de Centrale Raad van Beroep in een aantal uitspraken, dat het UWV het CBBS moest aanpassen om de functieduiding voor buitenstaanders duidelijker en inzichtelijker te maken. Het ging om de nummering van de beperkingen in de FML die niet correspondeerde met de nummering van de belastingpunten in de functies; de niet matchende punten in de FML, dus beperkingen waarvoor geen corresponderende belastingpunten in de functies voorkomen; en het niet zichtbaar worden van de overschrijdingen van iemands belastbaarheid op belastingpunten in de functies.

Cel geŽist voor stalken
Mourad A. Stelt echter dat hij niks met de lastercampagne tegen burgemeester Joost van Oostrum en een andere medewerker van de gemeente te maken heeft. ďDe politie heeft een tunnelvisie en wil mij pakken. Mijn aangiftes worden niet behandeld. Ik vind het vreemd dat ik hier zit, want ik heb niks gedaan.Ē

Celstraffen in West-Brabantse drugszaak
Drie leden van een drugsbende uit West-Brabant hebben in hoger beroep celstraffen gekregen variŽrend van 28 maanden tot bijna 6 jaar. Het gaat om mannen uit Sint-Willebrord, Roosendaal en Rucphen. De drie zijn veroordeeld voor het produceren van synthetische drugs en lidmaatschap van een criminele organisatie.

China
De auteur reageert via een ingezonden brief op een artikel waarin gewezen wordt op het probleem voor puur Nederlandse advocatenkantoren om succesvol te opereren in China.

CMS report Market abuse across Europe - investigation, compliance and MAD II
CMS has released the report Market abuse across Europe Ė investigation, compliance and MAD II. The report recognizes the problems firms encounter as a result of the complexity of the different national regimes occurring since the first EUs Market Abuse Directive (MAD I) entered into force.

Collectieve actie Euribar
ING en ABN AMRO Bank hebben aangekondigd de renteopslag aan te passen. De reden zou zijn gelegen in het feit dat de banken door de eurocrisis zelf meer rente moeten betalen om geld te lenen. Dit heeft voor klanten van voormelde banken verstrekkende gevolgen. De wet biedt middels de collectieve actie een mogelijkheid hiertegen te ageren.

Collectieve actie Euribar
ING en ABN AMRO Bank hebben aangekondigd de renteopslag aan te passen. De reden zou zijn gelegen in het feit dat de banken door de eurocrisis zelf meer rente moeten betalen om geld te lenen. Dit heeft voor klanten van voormelde banken verstrekkende gevolgen. De wet biedt middels de collectieve actie een mogelijkheid hiertegen te ageren.

Communicatie werkgever en zwangere werknemer kan beter
Vrouwelijke werknemers en hun werkgevers kunnen eerder en vaker in gesprek met elkaar over wederzijdse verwachtingen op de werkvloer tijdens zwangerschap en bij jong ouderschap. Dat concluderen werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van de uitkomsten van een onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk.

Crisisvoordeel
Hoewel de media liever lijken te schrijven over de nadelen van de crisis zijn er door de crisis wel degelijk ook voordelen te behalen. We kunnen nu spreken van een kopersmarkt. Het overnemen van bedrijven die in problemen zijn gekomen biedt nu veel betere perspectieven dan een half jaar geleden. Ja, zult u denken, maar hoe zit het dan met de banken als financier? Natuurlijk, de banken zijn erg voorzichtig geworden, maar dat neemt niet weg dat een goed businessplan, waarin de financieringsbehoefte van uw onderneming helder is uiteengezet zeker serieuze aandacht van de bank zal krijgen.

Cross Border Patent Litigation in The Netherlands ? The State of Affairs.
The nineties have been trying times for patent litigants in Europe. Patent owners were rushing to Dutch courts to benefit from the Ďrocket docketí and the cross border injunctive relief that is available there. At the same time possible defendants were racing to courts in one or more other jurisdictions to commence litigation that should wreck such a strategy. The stakes for the litigants tend to be high with the game being about possibly wiping out an alleged infringer for most of Europe with one strike or having to go Ďstep up to the plateí in up to 20 different jurisdictions. (...) Patent litigants should therefore stay on the alert and scout the Ďjurisdictional terrainí in case a patent dispute may have international implications.

CRvB stelt weer vragen aan Europees hof in pensionado-zaken
De Centrale Raad van Beroep vraagt aan het Hof van Justitie van de EU opnieuw om uitleg van de Europese regels waaruit blijkt welk land de ziektekosten moet betalen en bijdragen mag heffen als iemand wettelijke pensioenen ontvangt uit verschillende landen.

CVZ sluit zorgverzekeringen af namens onverzekerden
In februari heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de eerste zorgverzekeringen afgesloten namens degenen die nog steeds geen zorgverzekering hebben. Onverzekerden die ondanks herhaalde aanmaningen en boetes van het CVZ nog steeds geen zorgverzekering hebben, zijn zo alsnog verzekerd

De ?Doctrine of Equivalents? na Warner Jenkins v. Hilton Davis: U.S. Patent Law als inspiratie voor Europa?
In octrooirechtelijke kringen in de Verenigde Staten heeft men reikhalzend uitgekeken naar het arrest van de U.S. Supreme Court van 3 maart 1997 in Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. De uitspraak van het Hof is om twee redenen van belang. Allereerst omdat de Supreme Court zich diende uit te laten over het bestaan en de reikwijdte van de zogeheten 'doctrine of equivalents': de leer dat de beschermingsomvang van een octrooi zich ook uitstrekt tot 'inrichtingen' of werkwijzen, die niet onder de tekst van de conclusies vallen, maar daar slechts 'equivalent' aan zijn. Het tweede onderwerp dat voor de Amerikaanse octrooipraktijk van groot belang is, betreft de vraag of de toepassing van de 'doctrine of equivalents' een onderwerp is dat door de rechter of door de jury kan worden beslist...

De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak te doen
Er was eens een advocaat. En deze advocaat had een zaak. De advocaat was ten diepste overtuigd van de kracht van zšnzaak en de onschuld van ziin cliŽnt. Toch werd de man veroordeeld. Op het arrest van het hof was

De bodemverhuurconstructie is niet paulianeus
In de uitgave van de update banking en finance van januari 2011 schreef de auteur over een aantal uitspraken van rechtbanken waaruit blijkt dat de bodemverhuurconstructie onder vuur was komen te liggen. Een aantal curatoren nam in procedures het standpunt in dat het verhuren van de bodem tot benadeling van schuldeisers leidt of dat het verrekenen van de in dit kader door de huurder verschuldigde huurpenningen tot benadeling leidt. De curatoren beroepen zich daarbij op de Actio pauliana

De directeur en zijn privť-aansprakelijkheid
Steeds vaker worden directeuren (bestuurders) van BVís persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade die door de diverse betrokken partijen bij een besloten vennootschap (BV) wordt geleden, bijvoorbeeld bij faillissement. Is de bestuurder vogelvrij verklaard?

De export van verse groente en fruit is in het eerste kwartaal van 2012 gelijk gebleven
n het eerste kwartaal van 2012 is evenveel verse groente en fruit van Nederlandse origine (exclusief uien en producten met industriŽle bestemming) uitgevoerd als in 2011: 289 miljoen kg. In maart was de uitvoer wel 5% lager dan in 2011. Er is vooral veel meer peer uitgevoerd dan vorig jaar, maar duidelijk minder glasgroenten.

De export van verse groente en fruit is in het eerste kwartaal van 2012 gelijk gebleven
In het eerste kwartaal van 2012 is evenveel verse groente en fruit van Nederlandse origine (exclusief uien en producten met industriŽle bestemming) uitgevoerd als in 2011: 289 miljoen kg. In maart was de uitvoer wel 5% lager dan in 2011. Er is vooral veel meer peer uitgevoerd dan vorig jaar, maar duidelijk minder glasgroenten.

De Flex B.V.
Meer vrijheid van inrichting, een betere aansluiting op de praktijk en onnodig belemmerende regels wegnemen voor het bedrijfsleven zijn de redenen waarom het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V. recht is ontworpen en inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. De invoering van de zogenaamde Flex B.V. wordt medio 2012 verwacht

De hoofdactiviteit van betaaldienstverleners
De Nederlandse wetgeving over betaaldiensten is gebaseerd op EU richtlijn betaaldiensten, die in het engels als payment services directive door het leven gaat. In de praktijk wordt de richtlijn meestal als de PSD aangeduid.

De huur op tijd betaald?
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie, zo luidt de wet. Verder schrijft de wet voor dat de huurder verplicht is de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen. Dat is nogal logisch, zult u zeggen. Als je huurt, ben je verplicht de huur op tijd te betalen. Maar wat als de huurder niet, niet volledig of niet op tijd betaalt?

De inbrengperiode breekt weer aan!
Als u uw onderneming uitoefent in de vorm van een eenmanszaak, VOF of maatschap kan het fiscaal interessant zijn om uw onderneming in te brengen in een BV. De fiscus stelt wel voorwaarden aan een dergelijke inbreng; een van de voorwaarden is dat de inbreng binnen bepaalde (fatale) termijnen moet zijn geŽffectueerd.

De inrichting van pensioenfondsen gaat op de schop: een overzicht
De inrichting van het bestuur van een pensioenfonds, het toezicht daarop en de medezeggenschap van de diverse betrokkenen, is nu gebaseerd op de Pensioenwet en de in 2005 door de Stichting van de Arbeid vastgestelde Principes voor goed pensioenfondsbestuur (Principes), de naleving van welke Principes krachtens de Pensioenwet verplicht is voor pensioenfondsen.

De journalistiek en de sterke arm
De journalistiek wordt vaak de koningin der aarde genoemd. Ondanks deze fraaie benaming van de beroepsgroep laat de behandeling van journalisten door politie en openbaar ministerie vaak te wensen over. Regelmatig komen journalisten in de uitoefening van hun beroep in contact met de politie en het openbaar ministerie, waarbij regelmatig verstrekkende dwangmiddelen worden gebruikt.

De kleine lettertjes
Zo heb je een arbeidsovereenkomst en zo ben je hem weer kwijt. Zomaar, zonder dat de rechter er aan te pas komt. Even vergeten de kleine lettertjes te lezen.

De kleine lettertjes
U kent het wel, u sluit een overeenkomst en als bijlage bij die overeenkomst wordt ook een bijlage meegezonden waarop in kleine Ė soms bijna onleesbare Ė letters de algemene voorwaarden van uw contractspartij zijn afgedrukt. Alleen al de lettergrootte nodigt niet uit om die bijlage eens kritisch door te lezen.

DE MEDISCHE AFZAKKER
Het klinkt niet direct als een compliment als je een medische afzakker wordt genoemd. Het gaat echter om een term uit het vakjargon van de medewerkers van het UWV met een neutrale, juridische betekenis. Er wordt niets negatiefs of beledigends mee bedoeld. Een medische afzakker is iemand, die al langer klachten voelt, zich ziek voelt, en dat dan eerst oplost door met zijn werkgever af te spreken dat hij minder uren gaat werken, bijvoorbeeld hij werkte 36 uur per week en gaat naar 24 uur per week. Waarbij hij hoopt dat de klachten door de verminderde werkbelasting overgaan.

De meldplicht voor datalekken in de Telecommunicatiewet
Het Wetsvoorstel wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen introduceert een meldplicht voor inbreuken in verband met persoonsgegevens. Aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten moeten zulke datalekken voortaan melden aan OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van degene wiens persoonsgegevens het betreft, moeten aanbieders ook deze inlichten. In dit artikel wordt deze regeling besproken. Daarbij zal blijken dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de meldplicht geschikt is om de doelen die de Europese regelgever nastreeft te bereiken. Geconcludeerd wordt dat een meldplicht nut kan hebben, maar dat de effectiviteit van de meldplicht aanzienlijk wordt beperkt doordat hij slechts geldt voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten. Zelfs als een bredere meldplicht ingevoerd zou worden, zijn meer maatregelen nodig om alle genoemde doelen te bereiken.

De nieuwe privacyverordening: vol verwachting klopt het hart van privacyland
In januari 2012 werd de langverwachte nieuwe privacyverordening gepresenteerd. De commissaris achtte het moment aangebroken om de wereld te laten kennismaken met de nieuwe Europese regels van toepassing op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wat verandert er? In dit artikel worden enkele belangrijke wijzigingen ten aanzien van de huidige situatie op een rij gezet.

De Nieuwe vakantiewetgeving per i januari 2012
Het Europese Hof van Justitie wees in 2009 twee arresten over de vakantieopbouw van zieke werknemers. Daarin werd geoordeeld dat alle werknemers, ongeacht of zij ziek zijn of niet, recht hebben op vakantie van minimaal vier weken. Eerder publiceerde ik daarover een artikel op deze website. Inmiddels is de Nederlandse wet in overeenstemming gebracht met de Europese regelgeving en rechtspraak op dit punt.

De OESO Omkopings-Conventie en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act
Op 20 december 1997 is door de leden van de OESO en 5 andere landen de ďConvention of Combatting Bribery of Foreign Public Officials in International Business TransactionsĒ (Ďde Conventieí) aangenomen (te vinden op: http://www.oecd.org). Deze Conventie verplicht de aangesloten landen omkoping van buitenlandse overheidsdienaren strafbaar te stellen. Dit betekent een drastische wijziging in het juridische klimaat waarin ondernemingen vanuit Nederland internationaal zaken kunnen doen, aangezien het omkopen van buitenlandse functionarissen naar Nederlands recht momenteel niet strafbaar is.

De overheid en het publiek domein van informatie voor wetenschappelijk onderzoek (PDF)
Analytische studie naar het juridisch instrumentarium dat de nationale overheid heeft, binnen het internationale recht, om maatregelen tot behoud van het publiek kennisdomein te nemen.

De spin-off theorie uitgesponnen
De 'spin-off theorie', die leert dat er geen databankenrecht rust op feitenverzamelingen die als bijproduct tot stand komen, is door mythes omgeven. In dit artikel wordt de spin-off theorie ontmythologiseerd, van onzuiverheden ontdaan, in een nieuw jasje gestoken en een grote toekomst voorspeld.

De Staat moet vakantiedagen werknemers betalen
Op 6 februari 2012 heeft de kantonrechter te Den Haag in 3 verschillende zaken uitspraak gedaan omtrent schadeclaims die werknemers bij de Staat der Nederlanden hadden ingediend.

De tienjaarsregel in het wettelijke schuldsaneringstraject, een regel met uitzonderingen?
Een schuldenaar kan, indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, aan de Rechtbank verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken. Indien de schuldenaar wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling kan hij na ommekomst daarvan een zogenaamde ďschone leiĒ behalen. Dit heeft tot voordeel dat de betaling van het restant van de schulden niet meer kan worden afgedwongen.

De Tolbert-zaak onder de loep: drugsstoornis, opzet en ontoerekenbaarheid.
In de zaak die later is gaan heten de Tolbert-zaak bracht Avi C. in augustus 2005 de twee kinderen (4 en 2 jaar oud) van zijn vriendin op gruwelijke wijze om het leven. Kort daarvoor had hij geprobeerd de moeder te doden. C. verkeerde in een psychose, veroorzaakt door drugsgebruik. Begin van dit jaar heeft het hof Arnhem arrest gewezen na een terugwijzing van de Hoge Raad, waarmee de zaak is afgedaan. Er spelen in deze zaak twee kwesties een grote rol, die goed van elkaar moeten worden onderscheiden. Enerzijds komt het opzetvraagstuk aan de orde, dat hoort bij de eerste vraag van artikel 350 Sv (Kan het feit bewezen worden verklaard?). Anderzijds is er door de verschillende gerechten steeds ruime aandacht besteed aan de strafbaarheid van de dader; de derde vraag van artikel 350 Sv. Een bespreking van de uitspraak en arresten laat het onderscheid tussen deze vragen goed zien, maar laat ook de samenhang tussen de beide vragen zien. Kern van de zaak is, hoe om te gaan met verdachten, die onder invloed van een zelfveroorzaakte psychose of andere stoornis een strafbaar feit plegen.

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep
De begroting van de zogenoemde aanvullende ontslagvergoeding voor ambtenaren is onduidelijk. De Centrale Raad van Beroep (de Raad) heeft het gebruik van de kantonrechtersformule uitgesloten en geeft verder weinig tot geen richtlijnen. Rechtbank Amsterdam heeft recentelijk toch weer een formule gehanteerd. In dit artikel wordt de rechtspraak van de Raad tegen het licht gehouden en besproken of de formule van Rechtbank Amsterdam stand kan houden. Tot slot zal stilgestaan worden bij de gevolgen van de eventuele normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar voor zijn ontslaguitkering.

De vernietiging van een grensoverschrijdende borgtocht
Onlangs heeft zowel de rechtbank Zutphen als de rechtbank Arnhem een uitspraak gedaan met als thema: de grensoverschrijdende borgtocht. In beide gevallen gaat het om een nederlandse borg die zichzelf verbindt ten opzichte van een Duitse bank als schuleiser, voor de schulden van een duitse GmbH. In beide zaken wenst de echtgenoot van de borg de borgtocht te vernietigen omdat zij haar toestemming niet had gegeven voor het aangaan van de borgtocht door haar man. In het hierna volgende zal aan de hand van de feiten van deze uitspraken besproken worden in hoeverre de Nederlandse echtgenoot de grensoverschrijdende borgtocht kan vernietigen.

De zaak over het rijksmonument Droste te Haarlem opnieuw in media
Eerder schreven we al over de uitspraak van de Geschillencommissie Garantiewoningen in de zaak over het Droste Rijksmonument in Haarlem. Uit de uitspraak van begin februari 2012 blijkt onder meer dat- tenzij anders overeengekomen ook een rijksmonument moet voldoen aan de eisen van de hedendaagse tijd.

Deskundigenbericht tegenover
Wie een schadevergoedingsvordering op een aansprakelijke partij heeft, ziet die niet altijd meteen na een eerste verzoek betaald worden. Dat is niet vreemd als de vordering ondeugdelijk is onderbouwd en voor tegenspraak vatbaar is. Vrijwel niemand trekt onmiddellijk de portemonnee om een in zijn ogen dubieuze vordering te voldoen. Juridisch is dit ook verklaarbaar: de benadeelde die stelt schade te lijden, draagt bij betwisting de bewijslast van zowel de schadepost als het daarmee gemoeide bedrag3. Ook art. 150 Rv verklaart dit. De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

Digitaal procederen bij de kantonrechter
Een speciale procedure gaat partijen in de gelegenheid stellen hun geschil digitaal aan de kantonrechter voor te leggen. Dat staat in het Jaarplan Rechtspraak 2012 dat staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) begin februari 2012 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Digitale informatie kost het bedrijfsleven 1,1 biljoen dollar
Bedrijven worstelen nog steeds met het efficiŽnt beschermen van informatie. Dit blijkt uit onderzoek van Symantec. Symantec geeft 5 aanbevelingen om bedrijven te helpen hun informatie efficiŽnter te beschermen.

Dit nieuwe octrooi remt innovatie
Het Ministerie van Economische Zaken concludeerde vorig jaar in een Evaluatie dat de Rijksoctrooiwet 1995 zonder noemenswaardige problemen functioneert en er geen reden voor verandering is. Nieuw onderzoek door Clifford Chance leidt echter tot alarmerende conclusie. Met de nieuwe registratie-octrooien in de hand voeren bedrijven vaker en succesvoller rechtszaken dan met reguliere octrooien. Het nieuwe octrooi blijkt een geducht wapen in de concurrentiestrijd.

Doorstart van een onderneming na faillissement op de helling?
In faillissementsland is het begrip ďdoorstartĒ een bekend verschijnsel. Het doorstarten van een onderneming (na faillissement) raakt ook het arbeidsrecht.

Drie aanhoudingen voor illegale tewerkstelling en uitbuiting
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft vandaag samen met de politie Noord-Holland Noord drie personen aangehouden uit de omgeving van Alkmaar. Ze worden verdacht van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket

Duur van fiscale procedures doorn in het oog Nederlandse ondernemers
De relatie tussen Nederlandse ondernemingen en de Belastingdienst wordt door ondernemers gewaardeerd als een van de beste binnen EMEA (Europe, Middle East, Africa). Het veelvuldig wijzigen van de fiscale regels wordt door de Nederlandse ondernemers echter als storend ervaren. Ook de duur van fiscale procedures is hen een doorn in het oog. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Duurzaamheidscriteria voor biomassa in de EU en Nederland
De EU heeft recent de meest uitgebreide bindende duurzaamheidsregeling ter wereld geÔntroduceerd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (hierna: RED). ln dit artikel wordt ingaan op de RED, de implementatie daarvan in Nederland en recente ontwikkelingen ten aanzien van bindende duurzaamheidsregelingen voor biomassa in de EU en Nederland.

Dwingend recht in het huurrecht
De wetgever heeft bij de totstandkoming in 2003 van het nieuwe huurrecht ervoor gekozen om de veelal zwakkere partij bij een huurovereenkomst, de huurder, een bepaalde mate van (soms vergaande) bescherming te bieden.

Dwingend recht in het huurrecht
De wetgever heeft bij de totstandkoming in 2003 van het nieuwe huurrecht ervoor gekozen om de veelal zwakkere partij bij een huurovereenkomst, de huurder, een bepaalde mate van (soms vergaande) bescherming te bieden.

E-hubs, syndication and competition concerns
Article about new forms of trading

Een nieuw handhavingsinstrument: de fiscale strafbeschikking
Sinds 1 juli 2011 heeft de fiscus er een nieuw handhavingsinstrument bij: de fiscale strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan het beste worden getypeerd als een strafrechtelijk-bestuurlijke boete. Hij wordt opgelegd door het Bestuur van īs Rijks belastingen, en als de geadresseerde van de beschikking niet zťlf in verzet komt, wordt de beschikking onherroepelijk. Een onherroepelijke strafbeschikking heeft dezelfde gevolgen als een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter. Alle aanleiding dus om kort stil te staan bij dit nieuwe instrument.

een sprankje Arabische lente in Nederland
De in Europa gevestigde oliemaatschappij Tamoil doet al vele jaren zaken in landen als Zwitserland, Duitsland, en Nederland. Tamoil exploiteert tankstations in verscheidene Europese staten. Het hoofdkantoor van Tamoil is in Ridderkerk gevestigd door middel van de holding vennootschap Oilinvest (Netherlands) B.V. Op het eerste gezicht valt er niets aan te merken op dit goedlopende Europese bedrijf, maar schijn bedriegt. De dividenden van Tamoil werden namelijk via de Oilinvest groep uitgekeerd aan Libische staatsentiteiten als de Libyan Foreign Bank, de Libyan Investment Authority en de National Oil Corporation, die als uiteindelijke aandeelhouders de holding controleerden. Deze staatsentiteiten stonden onder de controle van de toenmalige Libische leider Muammar Qaddafi en zijn getrouwen tijdens diens schrikbewind.

EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken
Korte analyse van de ontwerp verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken van de Europese Unie

Eigenaar, niet zijnde vergunninghouder, belanghebbende bij intrekking bouwvergunning
Voor bepaalde activiteiten bestaat een vergunningplicht. Dit betekent dat de activiteit alleen is toegestaan als daarvoor een vergunning is verleend. Een voorbeeld is de vroegere bouwvergunning, tegenwoordig genoemd omgevingsvergunning voor bouwen.

Eigendomsvoorbehoud en Faillissement
U moet er als ondernemer niet aan denken: U levert goederen aan een zakenrelatie en deze partij gaat failliet voordat uw rekening betaald is. Natuurlijk kunt u uw vordering bij de curator van de gefailleerde indienen, maar de kans is dan klein dat u ook daadwerkelijk (volledig) betaald gaat worden. Er zijn immers in een faillissement doorgaans vele preferente crediteuren zoals de Belastingdienst die ďvoorgaanĒ en de boedel beschikt meestal onvoldoende gelden om alle (concurrente) crediteuren te voldoen.

Elektronische handel en intellectuele eigendom
Overzicht van actuele problemen op het raakvlak van e-commerce en intellectuele eigendom met de nadruk op auteursrecht dat dankzij de Europese Auteursrechtrichtlijn een herzieningsoperatie zal ondergaan. Verder aan de orde het databankenrecht en het octrooirecht, dat op het terrein van e-commerce een belangrijke rol gaat spelen.

Emissiehandel door wet onnodig duur
De invoering van een Europees systeem van emissiehandel dient per 1 januari 2005 te zijn voltooid. Het ziet ernaar uit dat Nederland de ambitieuze doelstellingen van de richtlijn niet zal halen; het Nederlandse bedrijfsleven en het milieu zijn in dat geval de dupe. Ervaringen uit het verleden bieden hier wel een garantie voor de toekomst...

Ťn plus ŤŤn is drie
Het Amersfoortse advocatenkantoor Marree en Dijxhoorn is per 1 januari 2012 gefuseerd met het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor Rosina Eckhart Advocaten. Een stap waar beide kantoren garen bij spinnen, aldus Roel Hart namens Marree en Dijxhoorn Adocaten.one)

Energielabel verplicht vanaf 1 januari 2013?
Er is recent een wetsvoorstel ingediend waarbij het onder meer de bedoeling is dat de levering van een gebouw met ingang van 1 januari 2013 alleen nog maar kan plaatsvinden als er een geldig energieprestatiecertificaat is verstrekt aan de nieuwe eigenaar. Wat zijn de gevolgen voor de onroerend goed praktijk?

Enkele 'competentie'- en verwijzingsperikelen in eerste aanleg
Erf of tuin, zoek de verschillen
In het dagelijks spraakgebruik zullen de termen ďerfĒ en ďtuinĒ ongetwijfeld de nodige associaties met zich meebrengen. Bij een erf wordt, heel gechargeerd gesteld, doorgaans meer gedacht aan een boerenerf met wat bebouwing hier en daar, terwijl een tuin meer een idee van gras en plantjes oproept.

Eurocrisis: een aantal juridische risicoís in kaart gebracht
Op het moment van schrijven van deze column lijkt de rust een klein beetje te zijn teruggekeerd op de Europese (financiŽle) markten. Het gevaar van een zogenaamde defaultvan een land uit de eurozone gevolgd door een exit van dat land is echter nog niet geweken. Experts schatten in dat de kans tussen de 10 en de 50 procent is dat bijvoorbeeld Griekenland de eurozone, al dan niet vrijwillig, zal verlaten in 2012. Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven hebben een mogelijke exit van een land uit de eurozone als een businessrisico aangemerkt. Dit betekent dat zij zich moeten voorbereiden op een dergelijk scenario en proberen de risicos daarvan voor hun bedrijf in te perken. Het is dan ook verstandig te inventariseren wat de risicos van een exit van een land uit de eurozone zijn. Dit geldt in het bijzonder wanneer het bedrijf er business(partners) heeft.

Europees bankbeslag
De Europese Commissie heeft op 25 juli 2011 een voorstel ingediend voor een European Account Preservation Order (hierna: "EAPO"). Op dit moment ondervinden crediteuren bij incasso van buitenlandse vorderingen nog belemmeringen en zijn zij hierdoor vaak niet in staat deze vorderingen te incasseren. Het voorstel introduceert een extra mogelijkheid, naast de geldende wetgeving voor nationale bankbeslagen, voor een Europees bankbeslag. De Europese commissie wenst hiermee de inning van grensoverschrijdende vorderingen te vereenvoudigen en de doeltreffendheid van de procedure voor grensoverschrijdende tenuitvoerlegging te vergroten. Een EAPO heeft directe werking in de gehele Europese Unie.

Europese Commissie wil strenge aanpak belastingfraude en Ėontduiking
Minimumstraffen voor fiscale delicten, een grensoverschrijdend fiscaal identificatie¨nummer, een charter voor de belastingplichtige in de EU en strengere gemeenschappelijke maatregelen tegen belastingparadijzen. Dit zijn enkele concrete ideeŽn die de Europese Commissie vandaag heeft gepresenteerd om de strijd tegen belastingfraude en Ėontduiking in de EU aan te scherpen.

Ex-werkneemster overtreedt haar relatiebeding via Twitter
Ook in hoger beroep heeft het Gerechtshof in Arnhem onlangs bevestigd dat een voormalig werkneemster van een Werving Ėen Selectiebureau haar relatiebeding heeft overtreden via Twitter. De werkneemster was werkzaam als recruiter bij Young Career B.V. Op 1 juli 2011 heeft zij haar dienstverband beŽindigd en is zij bij een andere werkgever in dienst getreden als recruiter

Faillissementsrecht in Vogelvlucht
In dit artikel zal ik de hoofdlijnen van het faillissementsrecht schetsen, waarbij ik mij met name richt op faillissementen van natuurlijke personen. In het verlengde daarvan ligt de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, waarbij ik eveneens stilsta. De derde insolventieprocedure die ook tot het faillissementsrecht behoort, de surseance van betaling, valt buiten het bestek van dit artikel en wordt dus niet besproken

Fiscale procesvoering en cassatie
Flex-BV: stemrechtloze aandelen of toch certificering van aandelen?
Met het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht wordt de mogelijkheid tot creatie van stemrechtloze aandelen geÔntroduceerd bij de BV. Een vraag die zich daardoor voordoet is of er naar komend recht nog behoefte zal zijn aan de beperking van zeggenschap door middel van certificering van aandelen middels een stichting administratiekantoor.

FNV bereid WW-premie bij werknemer te leggen
De FNV is bereid werknemers te vragen weer premie te gaan betalen voor de werkloosheidswet. Dan moet er wel voor worden gezorgd dat mensen een goeie WW krijgen.

Fusievrijstelling overdrachtsbelasting verruimd
Voor rechtsvormen als een stichting of vereniging vormde de heffing van overdrachtsbelasting een belemmering om te fuseren. De fusievrijstelling van artikel 15 lid 1 letter h Wet belasting van rechtsverkeer was namelijk niet van toepassing omdat deze rechtsvormen niet staan genoemd in het uitvoeringsbesluit van die wet.

Gaan jullie samenwonen?
Tot 2011 konden samenwoners door een eenvoudige keuze op het aangifteformulier van de Belastingdienst ervoor kiezen om elkaars fiscaal partner te zijn. Om tegenwoordig voor de Belastingdienst als fiscaal partner te worden aangemerkt, is een notariŽle samenlevingsovereenkomst vereist. Met het aangaan van een samenlevingsovereenkomst, word je voor de Wet inkomstenbelasting fiscaal partner mits je ook op hetzelfde woonadres staat bij de gemeente.

Gaat de arbeidsovereenkomst in rook op?
jurisprudentie - ĎOntslagen wegens overtreding rookverbodí luidde de kop van het nieuwsbericht dat Arbozone op 29 juli 2011 publiceerde. De betrokken werknemers accepteerden hun ontslag op staande voet niet en stapten naar de Groningse rechter. Wat speelde er in deze zaak?

Geef SV-loon op bij deels zieke
Het uitvoeringsinstituut UWV heeft het SV-loon van werkgevers nodig, en niet de uren of het percentage, van een zieke werknemer die gedeeltelijk aan het werk is en waarvan de werkgever zijn Ziektewet-uitkering rechtstreeks van het UWV ontvangt. Dit staat nu ook duidelijker op het formulier.

Geen administratiekosten bij verkeersboete
De overheid mag voor een verkeersboete geen administratiekosten in rekening brengen. Dat heeft een Amsterdamse Kantonrechter onlangs beslist.

Geen echtscheiding via de notaris
Deze maand heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Scheidingsnotaris verworpen. Met deze wet werd beoogd om ook de notaris de bevoegdheid te verlenen om gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen voor echtgenoten zonder kinderen. Dit blijft nu dus voorbehouden aan de advocaat.

Geen extra huurverhoging voor scheefhuurder per 1 juli 2012
De Voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft bij vonnis in kort geding van 13 april 2012 (LJN: BW2236) een streep gezet door het voornemen van het kabinet om per 1 juli aanstaande een extra huurverhoging mogelijk te maken (voorstel van wet tot Wijziging boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte).

Geen extra huurverhoging voor scheefhuurder per 1 juli 2012
De Voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft bij vonnis in kort geding van 13 april 2012 (LJN: BW2236) een streep gezet door het voornemen van het kabinet om per 1 juli aanstaande een extra huurverhoging mogelijk te maken (voorstel van wet tot Wijziging boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte).

Geen nieuwe Europese arbo-richtlijnen
In de onlangs gehouden vergadering van de Europese Raad van Ministers (van Sociale Zaken) heeft een aantal lidstaten met veel stemmen aan de Europese Commissie dringend gevraagd om voorlopig geen nieuwe richtlijnen op arbo-gebied te ontwikkelen.

Geen schending zorgplicht door de werkgever bij enkel ontbreken ongevalrapportage
Vastgesteld is dat werknemer als gevolg van een bedrijfsongeval schade heeft geleden. Werknemer zal echter - omdat zijn vorderingen daarop zijn gebaseerd - hebben te bewijzen dat hij als gevolg van het ongeval (blijvend) arbeidsongeschikt is geworden en dat hij daardoor inkomensschade en immatriele schade heeft geleden.

Geen tewerkstellingsvergunning nodig voor buitenlandse werknemer in kennisindustrie
Werkgevers krijgen geen tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers als er Nederlandse werknemers of werknemers binnen de EU zijn die het werk kunnen doen. Voor de kennisindustrie zijn deze regels volgens het kabinet te weinig flexibel en brengen onnodige administratieve lasten met zich mee. Om dit probleem op te lossen, hoeven zij de komende twee jaar geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor bepaalde werknemers van buiten de EU.

Geen veroordeling voor Check point
Op 2 februari 2012 stond ik vroeg in middag in de hal van het Gerechtshof in Den Haag. Nog even en de uitspraak in hoger beroep van de strafzaak tegen coffeeshop Checkpoint in Terneuzen zou bekend zijn. Een lid van het Openbaar Ministerie informeerde naar mijn verwachtingen. ďJe hebt toch geen hooggespannen verwachtingen, hť? Je gelooft toch zeker niet in een niet ontvankelijkheid, hť?Ē

Gelijke monniken, gelijke kappen?
De jurisprudentie met betrekking tot btw-transacties in de Nederlandse vastgoedpraktijk is de laatste tijd volop in beweging. Na de arresten Don Bosco, In wezen nieuwbouw en de daarmee samenhangende zaken, heeft de Hoge Raad prejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Justitie inzake het btw-begrip bouwterrein. Bij onze zuiderburen BelgiŽ en Frankrijk lijkt een dergelijke ontwikkeling echter niet gaande. Tijd voor een korte uiteenzetting van de belangrijkste artikelen uit de Btw-richtlijn en een vergelijking van het Nederlandse btw-regime met dat van BelgiŽ en Frankrijk binnen de vastgoedpraktijk, waarbij wij zullen kijken of wij door deze vergelijking nog tot nieuwe of opmerkelijke inzichten kunnen komen.

Geluidsopname als bewijs voor een tot stand gekomen overeenkomst
Ondernemers worden regelmatig geconfronteerd met facturen van advertentiebedrijven voor advertenties of voor vermeldingen van de bedrijfsgegevens die nooit geplaatst zijn of waartoe door de ondernemer geen opdracht is gegeven. Dit wordt ook wel acquisitiefraude genoemd. In toenemende mate wordt door deze advertentiebedrijven een geluidsopname overlegd waaruit zou blijken dat de ondernemer een overeenkomst heeft gesloten met het advertentiebedrijf.

Geluidsproblematiek kinderdagverblijven
De vestiging van een kinderdagverblijf is niet geheel vrij van discussie. Zo komt het nog wel eens voor dat buurt-bewoners procederen tegen de vestiging van een kinderdagverblijf in hun straat. Met name vrezen zij parkeer-problemen en geluidsoverlast. Van tijd tot tijd resulteert dit in een hevige discussie, waarin de buurtbewoners lijnrecht tegenover het kinderdagverblijf (en daarmee de gemeente als vergunningverlener) staan.

GEVAARLIJKE MEDISCHE VAKTERMEN
In rapportages van verzekeringsartsen staan vaak medische vaktermen. Als u niet weet wat die termen betekenen kunt u ze opzoeken in een medisch zakwoordenboek of er overheen lezen en ze uit de context proberen te begrijpen. Er is echter ook een aantal gevaarlijke medische vaktermen, dus vaktermen die erop wijzen, dat de verzekeringsarts uw klachten niet serieus neemt, u een aansteller vindt, uw klachten niet medisch objectiveerbaar vindt.

Gevolgen btw-verhoging voor gemeenten
Per 1 oktober 2012 stijgt het algemene btw-tarief met twee procentpunten. Het tijdstip van de levering of de dienst is bepalend voor het btw-tarief dat van toepassing is. De btw-verhoging heeft gevolgen voor de tarieven van een aantal gemeentelijke heffingen, voor privaatrechtelijke vergoedingen voor leveringen of diensten, voor uitgaven waarvan de btw niet geclaimd kan worden bij het btw-compensatiefonds en voor de btw-afdracht.

Gevolgen mislukken Catshuisoverleg voor huizenkopers
Om de woningmarkt te stimuleren is vorig jaar besloten om ťťn jaar lang de overdrachtsbelasting te verlagen van 6 naar 2%. Deze verlaging loopt af op 30 juni a.s. Het kabinet kondigde aan dit voorjaar met een besluit te komen over het al dan niet verlengen van de verlaging. Algemeen werd verwacht dat het Catshuisoverleg duidelijkheid zou brengen over die verlenging. Het Catshuisoverleg werd afgebroken en het kabinet viel. Wat zijn de gevolgen als je binnenkort een huis koopt?

Gewapende overval en diefstal door medewerker Marechaussee (KMar). Hof legt vijf jaar celstraf op
Het vertrouwen dat de burgers en de samenleving als geheel in de Koninklijke Marechaussee en de politie stellen/stelt, heeft hij ernstig geschaad Verdachte heeft hij ernstig geschaad.

GGB: Belastingdienst maakt verboden onderscheid
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft de Belastingdienst op de vingers getikt. De fiscus maakt volgens de CGB verboden onderscheid door de inkomenscompensatie van een werknemer met een chronische ziekte te laten vervallen tijdens het opnemen van levensloopverlof.

Grand Gala van het vrije woord
Toespraak van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie tijdens het Grand Gala van het Vrije Woord, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 8 maart 2012.

Half jaar cel geŽist voor stalken burgemeester Rhenen
Het gemeentehuis in Rhenen werd tussen april en november 2010 regelmatig plat gebeld door potentiŽle kopers die reageerden op advertenties op het internet. Daarin werden op naam van de burgemeester en onder vermelding van het telefoonnummer van het gemeentehuis onder meer mobieltjes en laptops te koop aangeboden. Bovendien doken er e-mails op waarin Van Oostrum werd beschuldigd van het misbruiken van zijn kinderen. Ook zou hij een kindermoordenaar zijn.

Handelt een onderaannemer die wanpresteert ook onrechtmatig tegenover de opdrachtgever?
De Hoge Raad heeft op 20 januari 2012 een arrest gewezen waarin als uitgangspunt wordt genomen dat een onderaannemer in het algemeen rekening zal hebben te houden met de belangen van de opdrachtgever en dat die opdrachtgever in het algemeen erop mag vertrouwen dat de onderaannemer dat ook doet, ook al er bestaat tussen beide geen overeenkomst. Wanneer de onderaannemer wanprestatie pleegt tegenover de (hoofd)aannemer, met wie hij wel een afspraak gemaakt heeft, dan is daarmee nog niet gegeven dat ook sprake is van een onrechtmatige daad jegens de opdrachtgever. Met andere woorden, daarmee heeft de opdrachtgever op zichzelf nog geen rechtsvordering tot vergoeding van zijn schade op de onderaannemer.

Handhavingsverzoek valt in het water
Onlangs is weer bevestigd dat tegen illegale situaties niet altijd handhavend behoeft te worden opgetreden door een gemeente. Bijzondere omstandigheden - met name een concreet uitzicht op legalisatie. kan het college vrijpleiten van zijn beginselplicht tot handhaven.

Heeft u een aanvraag gedaan?
een aanvraag gedaan? Als een bestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag voor een vergunning, kan de betreffende vergunning van rechtswege (automatisch) worden verleend

Het belang van Industry Practice bij de uitleg van olie & gascontracten
Overeenkomsten die gehanteerd worden in de internationale commerciŽle olie- en gaspraktijk zijn meestal ontleend aan Anglo-Amerikaanse modellen. Te denken valt aan Joint Operating Agreements, Farm-In Agreements, Processing and Operating Agreements en Tie-In Agreements. Als Nederlands recht van toepassing is verklaard op dergelijke overeenkomsten, dan kunnen de in deze overeenkomsten gebruikte Engelse termen en bepalingen vragen oproepen en tot meningsverschillen leiden. Immers, de gebezigde termen stammen uit het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem (common law systeem), wat wezenlijk verschilt van het recht in civil law landen, zoals Nederland. Recent heeft de Nederlandse rechter zich over de interpretatie van een dergelijke term uitgelaten.

Het consultatierecht en afstand van recht
Volgens de Nederlandse rechtspraak is er geldig afstand van recht, als een verdachte is gewezen op het zwijgrecht en het consultatierecht en de verdachte vervolgens aangeeft geen advocaat te willen raadplegen. Het conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor is weliswaar een serieuze verbetering ten opzichte van de huidige situatie, maar verdient niet alleen aanscherping in het licht van de Straatsburgse maatstaven, maar ook in het kader van de voorgestelde richtlijnen ter versterking van de procedurele rechten van verdachten in strafprocedures. En het is nu eens de overheid - en niet primair de verdachte - die er belang bij heeft aan de Europese maatstaven te voldoen.

Het einde van een arbeidsovereenkomst
Uitgangspunt in ons rechtssysteem is dat iedere overeenkomst moet kunnen eindigen. Dat ligt ook wel voor de hand, want als partijen niet meer met elkaar verder kunnen of willen is niemand erbij gebaat partijen desondanks te dwingen door te gaan.

Het geheim van de notaris
De notaris mag en moet bepaalde informatie geheim houden Al sinds eeuwen is de notaris een van de klassieke geheimhouders. Hij heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die hem is toevertrouwd in de uitoefening van zijn ambt. Dit betekent ook dat hij aan de Belastingdienst geen informatie mag verstrekken ten behoeve van de belastingplicht van zijn cliŽnten. Met ingang van 1 januari 2012 is daar verandering in gekomen. In de praktijk bleek namelijk dat de oude wettelijke regeling een correcte heffing en effectieve inning van belasting en een vervolging van strafbare feiten soms in de weg stond.

Het inkomen van de ondernemer bij alimentatie
Zoals iedereen met een gebroken huwelijk of relatie kan ook een ondernemer worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting tot het betalen van alimentatie. Voor de ondernemer is het dan van belang te weten op basis van welke uitgangspunten zijn inkomen wordt bepaald.

Het inkomen van de ondernemer bij alimentatie
Zoals iedereen met een gebroken huwelijk of relatie kan ook een ondernemer worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting tot het betalen van alimentatie. Voor de ondernemer is het dan van belang te weten op basis van welke uitgangspunten zijn inkomen wordt bepaald.

Het matigen van de concurrentiebedingboete:
In arbeidsovereenkomsten kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen om het bedrijfsdebiet van de werkgever effectief te beschermen. Aan deze bedingen is vaak een boete gekoppeld om overtredingen te kunnen sanctioneren.1 In het arbeidsrecht zijn boetebedingen onder andere gekoppeld aan een concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding.2 Overtreding van een dergelijk beding resulteert er meestal in dat de werknemer jegens de werkgever een boete verbeurt, zelfs als de werkgever geen of slechts in geringe mate schade heeft geleden. Om te voorkomen dat een werknemer in die situatie geconfronteerd wordt met onevenredig hoge boetes, kan hij de rechter verzoeken de boete te matigen. In de rechtspraak zien wij dat procedures over het matigen van een boete zich meestal concentreren rond het concurrentiebeding. In deze bijdrage willen wij dan ook de matigingsbevoegdheid van de rechter toespitsen op de concurrentiebedingboete. Aan de orde komen het juridisch kader hiervan en het (de) daarbij behorende matigingsregime(s). Daarnaast zullen wij ook stilstaan bij de door ons gesignaleerde knelpunten voor de praktijk.

Het Olympisch Plan is veel meer dan alleen medailles
Het Olympisch Plan zet zich ook in voor kinderen die niet de gelegenheid hebben om te sporten. Wie weet zit er een talentje bij, een toekomstig medaillewinnaar. Maar in ieder geval is de bijdrage die wij met zín allen aan een gezond leven van die kinderen, en een gezonde samenleving, kunnen leveren zoveel meer dan dat.í Dat zei minister Schippers in een videoboodschap voor het Jaarcongres Olympisch Vuur op 8 maart 2012, te Papendal.

Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens
Veel ondernemers hebben de beschikking over een groot aantal persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat klanten hun contact- en adresgegevens hebben ingevuld op de website om informatie te vragen of om producten te bestellen. Niet zelden wordt miskend dat aan het bewaren van deze gegevens van klanten strenge eisen worden gesteld.

Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig gebruik
Gestapeld bouwen heeft de laatste decennia een vlucht genomen. Niet alleen vanwege grondschaarste, maar ook vanwege kostenbesparing en het efficiŽnte gebruik van de beschikbare ruimte. Met deze wijze van bouwen kan een kleiner stuk grond worden aangekocht en kan een hogere opbrengst worden gegenereerd doordat men de lucht in gaat. Extra kosten kunnen worden bespaard als een gebouw wordt gerealiseerd voor meerdere gerechtigden. De kosten voor de aankoop van de grond kunnen zo onder deze gerechtigden worden verdeeld.

Het publiceren van gesloten documenten kan gerechtvaardigd zijn
Met verbazing heb ik kennis genomen van de ophef die is ontstaan over de vermeende ondertekening van Minister Cramer (Milieu. PvdA) van een steunbetuiging aan het actieblad Bluf. Het politieke klimaat is kennelijk zo dreigend geworden dat een bekennende verklaring politiek zoveel risicoís met zich mee zou brengen dat er een onderzoeksbureau aan te pas moest komen om uit te zoeken hoe deze steunbetuiging tot stand was gekomen.

Het verbod op groepsbelediging: een middel erger dan de kwaal
De Suzuki kwam van rechts kopte een column in het Parool over de gebeurtenissen tijdens Koninginnedag. Er werd in de column vooral stilgestaan bij de gevolgen van het incident indien de dader een allochtoon zou zijn. Een recente politieactie in Amsterdam-Zuidoost, waarbij een verdachte kwam te overlijden, werd in de krant door omwonenden zonder enige terughoudendheid als racistisch bestempeld.

Hof negeert ten onrechte gebruiksvoorwaarden website
Wie zijn landgoed openstelt voor het publiek kan daarbij een aantal gebruiksvoorwaarden bedingen, en aan wandelaars die zich daar niet aan houden kan de toegang worden ontzegd, zonodig met behulp van de rechter. Dat het met het eigendomsrecht van onroerend goed zo werkt vinden we normaal. Dat het met Opengesteld Intellectueel Eigendom in beginsel net zo werkt wordt echter niet altijd als vanzelfsprekend ervaren. Zo hoeft volgens het Hof Arnhem de firma PR Aviation, die graag wil rondwandelen in de gegevensverzameling van Ryanair, zich niets aan te trekken van de aldaar geldende gebruiksvoorwaarden.

Hoge Raad handhaaft veroordeling Bredase overvaller
De Hoge Raad laat de veroordeling van Ayoub E.M. wegens drie gewelddadige overvallen in Breda in stand. Het gerechtshof Den Bosch moet zich wel opnieuw buigen over de heling van een gestolen telefoon, waar de man ook schuldig aan is bevonden.

Hoge Raad oordeelt over regresvorderingen
De Hoge Raad heeft op 6 april 20121 een arrest gewezen dat van groot belang is voor de financierings- en herstructureringspraktijk. De Hoge Raad komt terug op een eerdere uitspraak over het ontstaansmoment van regresvorderingen. Als gevolg van het nieuwste arrest worden de mogelijkheden tot het rechtsgeldig verpanden van regresvorderingen aanzienlijk beperkt.

Hovenring Tijdelijk weer dicht
Met onmiddellijke ingang is het kruispunt Hovenring afgesloten. De politie heeft de toeleidende wegen afgesloten. Later vanavond zijn ook de omleidingsroutes weer van kracht.

IE-verdragen en de bescherming van Nederlanders:de ?communis opinio? is aan revisie toe
De gangbare opvatting in de literatuur is dat verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom (ĎIEí), zoals de Berner Conventie en TRIPs, alleen bescherming zouden bieden aan buitenlandse rechthebbenden dan wel alleen van toepassing zijn op internationale situaties. Dit standpunt is recent ook door de Hoge Raad in het Vredestein-arrest bekrachtigd ter zake van de Berner Conventie. Dit standpunt lijkt echter ondertussen onjuist en achterhaald te zijn...

Ik houd ervan om met mensen te werken
Vijfentwintig jaar geleden, in 1983, mocht Paul van den Enden zich voor het eerst advocaat noemen. Inmiddels is Van den Enden Van Ruijven Advocaten een gevestigde naam in het Westland en oefent Paul van den Enden nog altijd met veel plezier zijn ambt uit. Het Hele Westland sprak met hem over zijn jubileum.

Implementation of the revised Prospectus Directive into Dutch law
On 8 May 2012 the First Chamber of the Dutch Parliament adopted a bill realising the implementation of the revised Prospectus Directive. The revised Directive (2010/73/EU) amends the Prospectus Directive (2003/71/EC). The amendments were made with the aim of increasing legal clarity and efficiency in the prospectus regime and reducing administrative burdens for issuers and intermediaries. Certain changes are specifically designed to support the overall objective of the Prospectus Directive, namely enhancing the level of investor protection and to ensure that sufficient and adequate information is provided to retail investors. The bill amends the Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht, the FSA) and the Act on supervision of financial reporting. The amendments will enter into force on 1 July 2012, unless mentioned otherwise. Among the most significant changes are the following:

Inbraakgevoeligheid geen noodzakelijkheid voor bedrijfswoning
Inbraakgevoeligheid geen noodzakelijkheid voor bedrijfswoningWonen bij het bedrijf is in bestemmingsplannen veelal beperkt tot personen wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is. In een geval dat bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voorlag werd een beroep gedaan op de noodzaak bij het bedrijf te wonen, omdat geregeld ook buiten kantoortijden werkzaamheden moesten worden verricht en vanwege diefstalgevoeligheid van materialen en ladingen permanent toezicht op het bedrijf noodzakelijk was.

IND moet uitgezette Somalische asielzoeker terughalen uit Tanzania
Hilversum, 30 mei - De rechtbank in Haarlem heeft de IND opdracht gegeven de uitgezette Somalische asielzoeker Abdullahi Adam Abdullahi terug naar Nederland te halen. De IND had Abdullahi uitgezet naar Tanzania, maar de rechter meent dat niet onomstotelijk vaststaat dat de man Tanzaniaan is. De uitzetting is daardoor onrechtmatig.

Inleg levensloopregeling fors gedaald
Steeds minder mensen maken gebruik van de levensloopregeling. De inleg op de levenslooprekeningen is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de regeling in 2006. Werknemers hebben voor 786 miljoen euro ingelegd, 13 procent minder dan in 2010. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

Inspecteur rekent fitnessabonnement werknemers terecht tot loon
Hof Amsterdam heeft beslist dat een werkgever met het aan zijn werknemers ter beschikking stellen van een fitnessabonnement verstrekkingen heeft gedaan die als loon dienen te worden aangemerkt. Volgens het hof heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt dat het sporten op basis van het fitnessabonnement geheel of nagenoeg geheel heeft plaatsgevonden gedurende de werktijd.

Intellectuele Eigendomsrechten registergoederen?
De heersende leer is dat intellectuele eigendomsrechten (ĎIE-rechtení) gťťn registergoederen zijn. Bij nadere beschouwing rijst de vraag of dat standpunt (nog) juist is, met name gelet op de veranderingen die de verschillende Europese richtlijnen en verordeningen hebben gebracht. ..

Intermediary Liability in the E-commerce Directive: So Far, So Good, But It?s Not Enough
The E-Commerce Directive establishes a regime for on-line intermediary liability. However, certain aspects of the Directive may force intermediaries, in particular host service providers, to indiscriminately take-down content even if it is extremely doubtful that the material is in fact unlawful or illegal. This article investigates these flaws of the Directive's liability limitations that may unduly hinder the freedom of information and fair competition. Additionally, possible solutions to these drawbacks are explored.

Internationale uitputting van IE-rechten: verschillende perspectieven voor de VS en Europa na L?anza v. King en Silhouette v. Hartlauer
Zowel de U.S. Supreme Court als het Europese Hof van Justitie hebben zich recent over internationale uitputting moeten buigen. De Supreme Court oordeelde over internationale uitputting van auteursrechten in Líanza Research v. Quality King. Het Europese Hof verdiepte zich in Silhouette v. Hartlauer in de vraag in hoeverre Lidstaten nog bevoegd zijn hun nationale uitputtingsregels toe te passen. Beide zaken hadden betrekking op parallel import van luxe merkartikelen; Líanza shampoo en Silhouette brilmonturen...

Investeringen tennisinstituten gewaarborgd
Een tennisspeelster heeft op basis van een overeenkomst een aantal jaren getraind bij een zogeheten Tennis Academy, onder begeleiding van trainers met een KNLTB-licentie. Na verloop van tijd verlaten deze trainers samen met een aantal spelers uit de trainingsgroep, de Tennis Academy. De Tennis Academy vordert in deze procedure van speelster uit hoofde van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst de betaling van EUR 28.000,-, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten en proceskosten. De feitelijke inzet betrof of de door Tennis Academy aangeboden opleiding en begeleiding, na het vertrek van beide trainers en een aantal spelers uit de trainingsgroep van speelster, het gewenste niveau had dat speelster van de Tennis Academy mocht verwachten.

Invoering Flex BV: is 1 juli nog haalbaar?
Eind december stelden wij op deze plek de vraag of de laatste hobbels voor invoering van de wetsvoorstellen Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet eenvoudig te nemen zouden zijn. De vaste commissie van Veiligheid en Justitie in de Eerste Kamer had op dat moment net het voorlopig verslag ter zake van de voorliggende wetsvoorstellen uitgebracht. In dat verslag werd nog een groot aantal vragen gesteld, onder meer ook gebaseerd op commentaren van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs en BDO Accountants & Belastingadviseurs.

Is de aandeelhouder van een grote onderneming gelijk te stellen met een professionele marktpartij in de zin van 6:235 BW?
De enig aandeelhouder van een groot makelaars- en assurantiekantoor heeft zich tot belastingadvieskantoor Deloitte gewend voor advies over de herstructurering van zijn bedrijf, met het oog op deelname van zijn kinderen daarin. Deloitte heeft geadviseerd (een deel van) de aandelen van het bedrijf Ė kort gezegd Ė te schenken aan de kinderen. Aan dit advies is uitvoering gegeven. In de brief bij het advies werd verwezen naar de algemene voorwaarden van Deloitte.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?
Na overlijden vragen banken vaak om een verklaring van erfrecht. In een verklaring van erfrecht is vermeld wie namens de erfgenamen handelingen mag verrichten. Recent heeft Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een standaard formulier ontwikkeld op grond waarvan de langstlevende echtgenoot van iemand die is overleden de beschikking kan krijgen over diens bankrekening. Dit kan alleen als de overledene geen testament had opgesteld en het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene lager is dan Ä 100.000,00.

Is vrijgesteld beleggen iets voor u?
De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting en kan daardoor erg aantrekkelijk zijn voor met name (vermogende) directeur groot-aandeelhouders (DGA). Ons kantoor heeft inmiddels veel ervaring bij het opzetten van VBIs en deze blijken nog erg in trek te zijn.

Johan Cruyff Foundation & Van Doorne verlengen partnership
Vanaf 2002 is Van Doorne als partner verbonden aan de Cruyff Foundation. Dankzij de kennis en expertise van Van Doorne is Cruyff Foundation verzekerd van juridische ondersteuning. Met ingang van 1 januari 2012 is het contract wederom met drie jaar verlengd.

Jonge werknemer wil zelf pensioenfonds kiezen
Twee derde van de jonge werknemers wil zelf zijn pensioenfonds kiezen. Als ze die keuze zouden hebben, zou bijna de helft (48 procent) overstappen naar een ander pensioenfonds. Bijna net zoveel mensen krijgen hun opgebouwde pensioen het liefst nu al (deels) uitgekeerd. De meesten van hen zouden het op een spaarrekening zetten. Dit blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Debat op 2 van KRO/NCRV onder ruim 1000 werknemers van 21 tot 40 jaar.

Journalistieke bronbescherming
Journalistieke bronbescherming is in Nederland nog steeds niet wettelijk verankerd. Op basis van het Autoweek-arrest van het EHRM van 14 september 2010 is het noodzakelijk dat de toepassing van een dwangmiddel waardoor bronnen kunnen worden onthuld altijd voorafgaand door de rechter wordt getoetst. Daar is een wetswijziging voor nodig.

Jubilea
Uit een recent onderzoek van Monsterboard blijkt dat maar liefst 66% van de werknemers als goed voornemen voor 2012 het vinden van een nieuwe baan op nummer ťťn zet. Maar ondanks begrippen als employability en flexibiliteit is er nog altijd een grote groep werknemers die jaren en jaren voor hetzelfde bedrijf blijft werken. En trouw wordt beloond, ja zo was dat vroeger.

Juridische ontwikkelingen in windenergie in Nederland
Volgens nationale doelstellingen moet Nederland in 2015 op land 4.000 MW windenergie hebben gerealiseerd. Op dit moment is daarvan ruim 50% geŽffectueerd. Daarnaast dient de inmiddels gerealiseerde 228 MW windenergie op zee in 2015 fors te zijn uitgebreid. Met de inmiddels verleende subsidiebeschikkingen kan een extra capaciteit van 730 MW worden gerealiseerd, waarna de totale capaciteit windenergie op zee ongeveer 1.000 MW zal bedragen. Vervolgens moeten deze vermogens in 2020 verder zijn uitgegroeid naar 6.000 MW windenergie op land en 6.000 MW windenergie op zee.

Juridische tips voor uitglijers
Letsel oplopen op je ski-vakantie. Je moet er niet aan denken. Maar afgezien van de verpeste week kan een winters ongelukje ook een akelige financiŽle nasleep hebben. Juridische tips voor uitglijers.

Kabinet schaft emissiehandel stikstofoxiden af
De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd om de handel in NOx-emissies (stikstofoxiden) af te schaffen.

Kamerbrief informatievoorziening over nieuwe commissievoorstellen
Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij ťťn fiche aan te bieden die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Kamervragen van het lid Bashir (SP) over heling van gestolen koper van ProRail
Hierbij doe ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Bashir (SP) van uw Kamer aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over heling van gestolen koper van ProRail.

Kamp wil pas deeltijd-WW bij signalen economisch herstel
Alleen bij duidelijke signalen van snel economisch herstel wil minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de recessie nadenken over de invoering van deeltijd-WW.

Kans op betere prestaties i strafrecht keten
De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor het proces van opsporing, vervolging, berechting en straffen. Hij kan in dat proces meer bereiken door betere informatievoorziening en betere regie

Kennelijk onredelijk ontslag
Wanneer u als werkgever het dienstverband met een werknemer in vaste dienst wilt beŽindigen, zijn er twee voor de hand liggende mogelijkheden om tot een dergelijke beŽindiging te komen. In de eerste plaats bestaat er de gang naar de kantonrechter waarbij de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, veelal onder toekenning van een zogenaamde ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule, waarbij onder meer bepalend zijn de duur van het dienstverband (A), het laatstgenoten salaris (B) alsmede bijkomende omstandigheden (correctiefactor C). Zeker wanneer een werknemer reeds jaren in dienst is kan een dergelijke vergoeding een behoorlijke aanslag betekenen op de liquiditeit van uw onderneming.

Kind van 7 jaar botst tijdens karten, ouders stellen kartcentrum aansprakelijk
Ouders die hun jonge kinderen laten karten aanvaarden risico dat zij een botsing en letsel kunne oplopen.

Kleine bedrijven doen na ongeval te weinig aan veiligheid
Veel kleine bedrijven nemen na een arbeidsongeval te weinig maatregelen om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Dat blijkt uit controles bij kleine bedrijven in verschillende sectoren door de inspectie SZW.

koerswijziging bij verschoonbare termijnoverschrijding
Een belanghebbende deed vaak tevergeefs een beroep op verschoonbare termijnoverschrijding, als de rechtsmiddelenclausule niet was opgenomen onder een besluit en hij te laat bezwaar indiende. Hier komt nu door een uitspraak van de Centrale raad van Beroep verandering in.

Korte inleiding Rutte voorafgaand aan de Nieuwspoortlezing
Korte inleiding van minister-president Rutte voorafgaand aan de Nieuwspoortlezing van de Britse vicepremier Nick Clegg in in de Ridderzaal in Den Haag.

Kortingspercentages van tachtig pensioenfondsen per april 2013
De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie waar bijna alle pensioenfondsen bij zijn aangesloten, heeft een lijst van tachtig fondsen gepubliceerd die bij De Nederlandsche Bank een verlaging van de pensioenen hebben aangekondigd per 1 april 2013. Uit de lijst blijkt dat de voorgenomen kortingspercentages sterk variŽren. Gemiddeld bedraagt de voorgenomen korting circa 2,3 procent. Enkele fondsen gaan al per 1 april van dit jaar de pensioenen verlagen.

Kritiek op gezinsherenigingsbeleid vluchtelingen
Amsterdam, 25 mei 2012 Ė Het gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van met name Somalische vluchtelingengezinnen deugt niet, zegt Corrien Ullersma vandaag in een interview met Trouw naar aanleiding van haar reis naar EthiopiŽ waar zij samen met Vluchtelingenwerk en Defence for Children procedures van deze gezinnen bijwoonde

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2011
Het verslagjaar 2011 bracht een aardige oogst aan zaken en ontwikkelingen voort. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) rondde zes kartelzaken af met een boetebesluit en legde daarmee aan vierendertig ondernemingen een boete op van in totaal 39,7 miljoen euro. Al met al viel er in 2011 voor een volger van de mededingingspraktijk het nodige te beleven. Te veel om allemaal in detail te bespreken. In deze kroniek komen daarom alleen de naar de auteurs mening meest interessante zaken en ontwikkelingen aan bod. Zij zullen zich daarbij, zoals te doen gebruikelijk, beperken tot besluiten van de NMa en zaken die hun oorsprong vinden in een besluit van de NMa of daarmee verband houden.

Kroniek Onteigeningsjurisprudentie 2011
In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2011 verschenen van de hand van Jelmer Procee, Monique Rus-van der Velde, Martijn Scheltema, Elsemiek Snijders-Storm en Ruben Wiegerink. In deze kroniek hebben zij de kennis, opgedaan bij de behandeling van onteigeningszaken - zowel bij de rechtbank als in cassatie - gebundeld. De kroniek, een vervolg op de kroniek uit 2010, behandelt de in 2011 gewezen arresten en belangrijke uitspraken van lagere rechters.

Kroniek Staatssteunrecht 2011
Deze kroniek beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het staatssteunrecht in 2011. Dat waren er, zoals bekend, niet weinig. 2011 was een turbulent jaar voor de Nederlandse woningcorporaties, die worstelden met de vraag welke gevolgen het staatssteunrecht had voor hun organisatie (par. 2). Bovendien werd 2011 gekenmerkt door de opmerkelijke ontwikkeling dat overheden steeds vaker zelf een beroep doen op het staatssteunrecht om gemaakte afspraken of gedane toezeggingen terug te draaien (par. 3). Daarnaast werd in 2011 diverse malen onderstreept dat overheden en rechters er alles aan moeten doen om staatssteun die onrechtmatig blijkt te z|n onverwijld terug te vorderen (par. 4). Verder werd in 2011 zowel duidelijkheid verschaft over de vraag welke financiŽle afspraken nu precies aan het staatssteunrecht moeten worden getoetst (par. 5), als over de vraag in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) (par. 6). Wellicht als gevolg van de economische crisis viel het ten slotte op dat in 2011 veel rechtszaken betrekking hadden op de relatie tussen vastgoed en staatssteun (par. 7).

Leden Satudarah in drugslijn
Justitie vermoedt dat leden van de Molukse motorclub Satudarah via een groep Litouwers uit Weert aan grondstoffen kwamen voor het maken en exporteren van synthetische drugs.

Leegstand kantoren groeit eerste half jaar minder hard
De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt groeit nog steeds, maar vergeleken met de groei van de afgelopen jaren was deze groei in het eerste half jaar van 2012 beperkt. Dit blijkt uit de nieuwste onderzoekscijfers van DTZ Zadelhoff over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt in Nederland. De groei van de leegstand houdt gelijke tred met de groei van de voorraad. Hierdoor blijft het leegstandspercentage met 14,1% gelijk aan een halfjaar geleden. Kijken we naar het aantal vierkante meters dan is nu sprake van een toename van de leegstand met 111.000 m2 ten opzichte van begin januari 2012. In totaal staat 6,9 miljoen m2 van de kantorenvoorraad op dit moment fysiek leeg.

Let goed op alle verplichtingen in een vergunning en maak zonodig bezwaar
Een bouwplan past niet altijd in het bestemmingsplan. Wanneer voor dit bouwplan een vergunning wordt aangevraagd wordt - als de gemeente akkoord is met het bouwplan - (op grond van de wet) automatisch door de gemeente ook een (omgevings)vergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan. Omdat wordt afgeweken van het bestemmingsplan kunnen aan deze (omgevings)vergunning voorwaarden worden verbonden.

Mag de gemeente een hulpmiddel uit de Wmo weigeren als mijn inkomen te hoog is?
De gemeente mag geen algemene inkomensgrens stellen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een hulpmiddel of voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechterlijke instantie in Nederland) heeft dit in een uitspraak bevestigd. Wel mogen gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen die via de Wmo worden verstrekt.

Mag een gemeente een (financiŽle) voorwaarde verbinden aan het verlenen van een vergunning?
Het komt geregeld voor dat gemeenten aan het verlenen van een (omgevings)vergunning of een vrijstelling, financiŽle voorwaarden stellen, bijvoorbeeld de eis om een bepaalde som geld te storten in een algemeen parkeerfonds, zodra niet wordt of niet kan worden voldaan aan de door de gemeente bepaalde parkeernorm.

Mag ik even kijken? Een netwerkkwestie van verantwoordelijkheid
Over de aansprakelijkheid van internetproviders.

Massale claim om heupen
Vele duizenden patiŽnten in binnen en buitenland met een ondeugdelijke heupprothese stappen naar de rechter voor een schadevergoeding.

Mediatation bij echtscheding of bij aller hande familierechtproblemen, sneller en beter dan een rechtzaak?
Mediation is in elk geval sinds de eeuwwisseling steeds meer in opkomst. Een advocaat kan de rol van mediator vervullen. Deze treedt op dat moment dan niet op als advocaat, maar als procesbegeleider in het mediationtraject. De veelal specifieke vakkennis van een advocaat komt wel van pas in de mediation. Een advocaat kan slechts de belangen van ťťn partij behartigen, terwijl de mediator beide partijen inhoudelijk kan informeren over hun rechten en plichten. De mediator begeleidt de partijen bij het maken van afspraken. De mediator geeft daarbij geen partijdig advies, omdat die dan de neutrale positie zou verliezen

Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg
Wie heeft een medisch beroepsgeheim? Hoe dient er te worden omgegaan met vragen van IGZ, politie en justitie over cliŽnten? Mogen cliŽntgegevens worden verstrekt aan deze instanties? Het antwoord op deze vragen is niet altijd makkelijk te geven, maar de notitie ĎMedisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorgí kan daarbij helpen.

Medische klachten en uw Rechtsbijstandverzekering
U hebt medische klachten, werken lukt niet meer, u moet een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale voorziening. Die wordt door de betreffende instantie geweigerd, vaak met als reden dat uw klachten niet medisch aantoonbaar zouden zijn. Geen nood zegt u, ik heb een rechtsbijstandsverzekering, ik meld de zaak daar aan en zij gaan ervoor vechten dat ik de uitkering of voorziening toch krijg.

Meeliften op de executie opbrengst bij faillissement
In de literatuur bestond discussie omtrent het antwoord op de vraag aan wie de resterende, maar nog niet verdeelde, executieopbrengst toebehoort na het faillissement van de geŽxecuteerde. Op 29 april 2011 heeft de Hoge Raad zich over deze vraag uitgelaten en voor het eerst geoordeeld dat de executie van een aan de schuldenaar toebehorende zaak is voltooid op het moment dat de zaak aan de executiekoper wordt geleverd. Na de levering, en dus na voltooiing van de executie, valt de (restant-)executieopbrengst buiten het vermogen van de geŽxecuteerde en derhalve buiten diens faillissement

Meer aandacht Hoge Raad voor kerntaken
Onlangs zijn er een tweetal wetten aangenomen die een aantal belangrijke wijzigingen doorvoeren in het Nederlandse procesrecht. De wijzigingen hebben betrekking op de werkwijze van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken.

Memorie van antwoord bij wetsvoorstel vermogenstoets zorgtoeslag
Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van FinanciŽn, de memorie van antwoord aan betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets.

Memorie van antwoord wijziging Wet arbeid vreemdelingen
Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van het voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid over bovengenoemd wetsvoorstel. De leden van de GroenLinks-fractie hebben vragen gesteld over, onder meer, de verplichtingen van werkgevers, het vrijwilligerswerk en de ketenaansprakelijkheid. De leden van de CDA-fractie, de PvdA-fractie en de D66-fractie sluiten zich bij de vragen aan.

Mesopotamia arrest: geen blokkeren ontvangst televisie uitzendingen, wel verbod mogelijk van andere activiteiten
Het Hof maakt in de Mesopotamia-zaak duidelijk dat Duitsland de activiteiten van een Deens televisiebedrijf mocht verbieden wegens aansporing tot haat. Het activiteitenverbod was niet in strijd met de Televisierichtlijn (Richtlijn 89/552/EG). Het is echter niet toegestaan voor Duitsland om de daadwerkelijke ontvangst van uitzendingen uit Denemarken te blokkeren.

Miljoenen mensen raadplegen pensioenoverzicht
Sinds de lancering op 6 januari 2011 hebben al 3 miljoen mensen op mijnpensioenoverzicht.nl gekeken hoe het is gesteld met hun oudedagsvoorziening. Dat meldt de Stichting Pensioenregister, die de site beheert.

Minder belastingvoordeel pensioen vanaf 2014
De verhoging van de pensioenleeftijd in pensioenregelingen vindt niet in twee stappen plaats (in 2013 naar 66 en in 2015 naar 67), maar in ťťn stap in 2014. Zo krijgen pensioenuitvoerders "de gewenste lucht om de voorgestelde aanpassing op zorgvuldige wijze in de systemen te verwerken."

Minister Kamp kijkt naar terugstorten pensioenpremies
Bij 5 pensioenfondsen wordt onderzocht in hoeverre werkgevers in het verleden voordeel hebben gehad van terugstorting van premiegelden. Minister Kamp van Sociale zaken zegde dit woensdag toe na langdurige druk vanuit de Tweede kamer.

Minister Kamp voelt niks voor WW-premie werknemers
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt er niks voor om weer WW-premie te innen bij werknemers. Dat heeft Kamp dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.

Modellen stamrechtovereenkomst aangepast
De Belastingdienst heeft de gratis model-overeenkomsten voor direct ingaand stamrechtuitkeringen en voor uitgesteld ingaande uitkeringen aangepast. Deze modellen zijn gebaseerd op de bestaande regelgeving en jurisprudentie.

Motorrijtuigenbelasting heffen over auto met Duits kenteken mag
De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat motorrijtuigenbelasting mag worden geheven over het gebruik van een auto die niet in Nederland is geregistreerd, indien de gebruiker van de betreffende auto in Nederland woont en gebruik maakt van de Nederlandse wegen. De Hoge Raad is van mening dat dit niet in strijd is met het recht van de Europese Unie.

Na (echt) scheiding samen eigenaar blijven van het huis? Dat kan met een goed contract!
Bij (echt)scheiding moet er beslissingen worden genomen en afspraken worden gemaakt over de woning waarvan beide ex-partners eigenaar zijn. Moet de woning worden verkocht of blijft ťťn van de ex-partners in de woning wonen? Omdat het in de huidige economische omstandigheden moeilijker is het huis te verkopen, blijft vaak ťťn van de ex-partners (tijdelijk) in het huis wonen. De ex-partners blijven dan allebei eigenaar van het huis. Deze situatie doet zich ook voor als ťťn van de ex-partners de ander wil uitkopen maar daarvoor het geld (nog) niet heeft. Het is verstandig om met elkaar dan afspraken te maken over de juridische en fiscale gevolgen hiervan.

Naar een uniforme regeling voor vergoeding wachttijd in stads-en streekvervoer? vervoerder bereid u voor!
Na de Europese Verordening met betrekking tot passagiersrechten in de luchtvaart zijn verordeningen afgekondigd voor spoorwegpassagiers, voor vervoer per schip en voor de lange busreizen. Ook voor stads-en streekvervoer zijn inmiddels compensatieregelingen ontworpen, vooruitlopend op Europese regelingen voor passagiersbescherming bij vertraging en annulering in dit vervoerssegment. Vervoerders in dit segment lijken er goed aan te doen hierop vooruitlopend over te gaan tot het opstellen van een compensatieregeling. Daarbij zou rekening gehouden moeten worden met de volgende facetten.

Nadere memorie van antwoord Wijziging drank- en horecawet
Met belangstelling heeft het kabinet kennisgenomen van het nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten. Het kabinet dankt uw Kamer voor de inbreng bij het onderhavige wetsvoorstel. Deze nadere memorie van antwoord wordt uitgebracht mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie.

Netwerk Notarissen in de media: door aanhouden crisis steeds vaker erfenis met schulden
Er zitten steeds vaker schulden in erfenissen. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS en Netwerk Notarissen. De resultaten van het onderzoek zijn zaterdag 28 april gepresenteerd in het NOS-journaal op radio en tv. Netwerk Notarissen legde deze resultaten voor aan Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt die besloot Kamervragen over dit onderwerp te stellen.

Niet bouwen op verontreinigde grond
Op een bodem die zodanig is verontreinigd, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd. Het moet dan gaan om een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend dan wel enige tijd mensen zullen verblijven, een vergunning voor het bouwen is vereist en het gebouw de grond raakt. In geval van wijziging van gebruik geldt ook een verbod om op verontreinigde grond te bouwen. Dit is althans in veel Bouwverordeningen van gemeente - al dan niet in varianten van de tekst - opgenomen.

Niet de motorclub wel de leden
Na de mislukte poging om de Hells Angels als criminele organisatie veroordeeld te krijgen, wil justitie zich niet een tweede keer met een dergelijke aanpak van motorclubs vergalopperen. Daarom worden leden van de Molukse motorbende Satudarah voorlopig individueel aangepakt. Een exclusieve inkijk in het lopende onderzoek naar een aan Satudarah gelieerd drugskartel, met vertakkingen naar Litouwen en Limburg.

Niet-ontvankelijkheid OM bij minderjarige
De rechtbank Amsterdam heeft op 29 november 2011 in een strafzaak tegen een minderjarige de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard. Er is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een overschrijding van de redelijke termijn.

Nieuwe regelgeving diensten van algemeen economisch belang
Het is algemeen bekend dat gemeenten en andere decentrale overheden diverse diensten laten uitvoeren door marktpartijen. Voor het staatssteunproof vormgeven van de financiŽle afspraken met de marktpartij die de desbetreffende dienst uitvoert kan het een interessante optie zijn om de dienst te kwalificeren als een dienst van algemeen economisch belang

Nieuwe UAV (UAV 2012) definitief vastgesteld
Nadat eerder het vaststellen van de nieuwe UAV is uitgesteld, hebben thans zowel de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hun handtekening gezet en zijn de UAV 2012 gepubliceerd (Staatscourant 30 januari 2012).

Nieuwe uitleg fiscus over goudenhanddrukstamrechten
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft antwoord gegeven op vier vragen over goudenhanddrukstamrechten.

Nieuwe wet over huwelijk is een gemiste kans
Eerder deze maand heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Hiermee is na vele jaren eindelijk de eerste horde genomen in de hervorming van het huwelijksvermogensrecht. De wet gaat voor velen echter niet ver genoeg en bovendien is meteen al een reparatiewet nodig. Welke gevolgen heeft deze wet en wat dient er nog geregeld te worden?

Nieuwe wet schuldhulpverlening
schuldhulpverlening Wie in de schulden zit en voor hulp aanklopt bij de gemeente moet binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren. Bij een positief besluit moet de hulp niet gericht zijn op de schulden alleen, maar ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan.

Nieuwe wetgeving gemeenschap van goederen
Op 1 januari 2012 is de wet tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Hierna zal worden ingegaan op twee belangrijke wijzigingen.

NL Doet
Ons kantoor heeft een bijdrage geleverd aan NL Doet, een initiatief van het Oranjefonds waarbij bedrijven een handje helpen bij instellingen zonder winstoogmerk.

Noot bij Rb. Maastricht 18 april 2002 (Kecofa vs Lanc?me)
Commentaar op uitspraak over auteursrecht op parfum.

Noot bij Rb. Zwolle 21 november 2001 (Jelles/Gemeente Zwolle)
Commentaar op uitspraak over verzetsrecht van architect (als maker) tegen sloop gebouw door gemeente.

Notaris zorgt voor zekerheid in relatie
Uit onderzoek onder 6.500 koppels blijkt dat 68 procent van de stellen die ongehuwd samenwonen niets heeft geregeld. Maria Jansen en Theo Smidt hadden al vrij snel een samenlevingscontract, maar hebben zich nooit gerealiseerd dat de afspraken zo nu en dan opnieuw bekeken moeten worden. Totdat ze naar de notaris gingen.

Obesitas, een reden voor ontslag?
Het aantal Nederlanders dat aan obesitas lijdt is de afgelopen decennia fors gestegen. Momenteel lijdt naar schatting ruim 10% van de volwassenen aan deze chronische ziekte. De kans is dus groot dat een werkgever te maken krijgt met een zwaarlijvige of zelfs met een aan morbide obesitas lijdende werknemer.

Obvion mocht overeengekomen vaste opslag niet tussentijds verhogen
Het gerechtshof s-Hertogenbosch heeft vandaag, 29 mei 2012, in het hoger beroep van drie Obvion zaken uitspraak gedaan over de verhoging van de vaste opslag bij een hypotheek met een variabele maandrente.

Octrooieering van business methods en software uitvindingen
De ontwikkelingen in de Verenigde Staten waar het de mogelijkheden tot octrooieering van software en business methods betreft zijn van groot belang voor Europa...

Octrooirecht geeft buitenland voorsprong
Wat een belangrijk deel van de Nederlandse industrie ooit vreesde lijkt nu werkelijkheid te worden: het in 1995 ingevoerde Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi pakt ongekend voordelig uit voor buitenlandse ondernemers en benadeelt daardoor de Nederlandse industrie. Die nadelige effecten van registratie-octrooien komen nu in beeld omdat de 6-jarige beschermingsduur van deze eerste registratie-octrooien vanaf 1 april 2001 aflopen. De oorzaak van deze bizarre situatie is dat dit Nederlandse registratieoctrooi in strijd lijkt met de bij de Wereldhandels-overeenkomst behorende TRIPS-overeenkomst...

OM eist zes maal levenslang in liquidatieproces
In het liquidatieproces Passage dat nu al 3 jaar inhoudelijk wordt behandeld, staan 11 verdachten terecht voor betrokkenheid bij diverse liquidaties of pogingen daartoe. Eťn verdachte de 43 jarige Freek S. is vrijgesproken. Het OM acht het niet bewezen dat hij een rol heeft gespeeld bij de liquidatie van Tonny van Maurik in 1993 en semtex in zijn bezit heeft gehad.

Onderweg naar morgen
Aan de golf van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de energiesector lijkt geen einde te komen. De afgelopen jaren heeft daarbij de totstandkoming van een Europese interne energiemarkt centraal gestaan. Nu zich langzaam de contouren van een interne markt beginnen af te tekenen, doen zich echter weer nieuwe uitdagingen voor: hoe is de huidige zoektocht naar, en de exploitatie van, duurzame energiebronnen en de bevordering van energiebesparing te passen binnen deze geliberaliseerde markt?

Onderzoeken bij bestemmingsplan taak van de gemeenteraad
Het opstellen van een bestemmingsplan kost de gemeente vaak veel tijd (en geld). Er dient te worden uitgezocht welke functies er in gebouwen worden uitgeoefend, welke gebouwen en andere bouwwerken dan gebouwen in het plangebied staan en of dit op grond van een vergunning (dus legaal) is. Als het om bestaande gebieden gaat, neemt de gemeente om tijdeconomische redenen dan wel eens de beslissing om slechts te bestemmen wat er op dat moment (legaal) aanwezig is aan gebouwen en gebruik. Voor nieuwe ontwikkelingen die nog niet concreet in een bouwplan zijn gevat is om die reden geen tijd en dus ruimte in het bestemmingsplan. Soms wordt zelfs geŽist dat een aanvraag moet zijn ingediend waar de gemeente voornemens is aan mee te werken voordat het college dit in het nieuwe bestemmingsplan wil meenemen.

Ongehuwd + bankspaarhypotheek = testament
Sinds 1 januari 2008 wordt bij het afsluiten van een hypothecaire lening vaak gekozen voor een (gedeeltelijke) aflossing door middel van banksparen. Een dergelijke regeling houdt in dat de geldlener maandelijks een bedrag stort op een spaarrekening eigen woning en het saldo (met bijgeboekte rente) verplicht gebruikt voor de aflossing van de lening. Tussentijds wordt niet afgelost, zodat voor de heffing van inkomstenbelasting maximaal gebruik gemaakt kan worden van de aftrek van de betaalde rente in box 1. Ondertussen groeit het tegoed op de spaarrekening.

Ongezonde leefstijl reden ontslag
Een ongezonde leefstijl moet reden kunnen zijn voor ontslag. Werkgevers vinden dat zij werknemers mogen aanspreken op een ongezonde manier van leven. Veertig procent van de mkb-werkgevers vindt dat zij een werknemer om die reden zouden moeten kunnen ontslaan. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van Zilveren Kruis Achmea.

Online beslechting van consumentengeschillen
Hoewel het aantal online consumententransacties sindsdien explosief is toegenomen, is er weinig veranderd op het gebied van online geschillenbeslechting. Naast overheidsrechtspraak en arbitrage was het aanbod aan ADR-regeling ter beslechting van consumentengeschillen zeer beperkt. Wel zijn er diverse pogingen ondernomen om te komen tot een effectieve beslechting van geschillen die ontstaan uit online transacties. Dit bleek echter geen eenvoudige opgave.

Online test voor transportbedrijven om zelf veiligheid te inspecteren
Inspectie SZW stelt via internet een test beschikbaar waarmee bedrijven in de transport en logistiek zelf kunnen checken of ze aan de regels van veilig werken voldoen. De online zelfinspectie moet de veiligheid op de werkvloer vergroten.

Onmiddellijke sluiting van praktijkvoering als tandarts
Bevel om met onmiddellijke ingang de praktijkvoering als tandaris te staken en gestaakt te houden totdat uŪt inspectieonderzoek is gebleken dat voor de pral
Ontbinding huurovereenkomst Ė overlast
De zaak die hier aan de orde is draait om het volgende. Een alleenstaande moeder woont in een huurwoning. Haar inmiddels meerderjarige zonen wonen eveneens in die woning. Reeds gedurende enige jaren maken deze zonen zich schuldig aan straatoverlast en straatcriminaliteit in de buurt waarin de woning is gelegen. De verhuurder heeft er uiteindelijk genoeg van en spant een kort geding aan en vordert de ontbinding van de huurovereenkomst met de moeder.

Ontbinding overeenkomst Ė afwikkeling Ė gebruiksvergoeding
Bij ontbinding van een koopovereenkomst heeft dit tot gevolg, dat de koper recht heeft op terugbetaling van de koopsom, terwijl de verkoper recht heeft op teruglevering van de door hem geleverde zaak in de staat waarin deze zich bij de levering bevond.

Ontbreken van een schriftelijke koop kan toch tot schadeplichtigheid leiden
Partijen hebben mondeling een koop met betrekking tot een woonhuis gesloten, maar de verkoper krijgt de financiering van zijn nieuwe huis niet rond en wil van de afspraak af. Hij weigert medewerking aan het op schrift stellen van de koop. Koper stelt dat de verkoper gebonden is aan de mondelinge afspraak en vordert schadevergoeding van hem. De rechtbank Breda stelt echter dat op grond van artikel 7:2 BW de koop van een woonhuis schriftelijk moet worden aangegaan indien de koper een particulier is. Gezien het feit dat zulks niet gebeurd is stelt de rechtbank dat de koop nietig is (omdat niet aan een vormvereiste voldaan is, zie art. 3:39 BW) en wijst de vordering tot schadevergoeding af.

Ontslag op staande voet na ontmanteling hennepplantage toegestaan
De Rechtbank in Zwolle heeft een werkgever in het gelijk gesteld die een medewerker op staande voet had ontslagen, omdat die thuis een wietplantage bleek te hebben.

Ontzegging van de rijbevoegdheid
U rijdt veel te hard of met een slok teveel op en u wordt aangehouden. Uw rijbewijs wordt ingevorderd en u bent, want dat merkt u dan pas echt, vreselijk onthand zonder dat roze papiertje.

Op tijd aangifte gedaan? Denk ook aan uw huwelijkse zaken
Als u vůůr 1 april uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, krijgt u vůůr 1 juli 2012 bericht van de Belastingdienst. De aangifte inkomstenbelasting is een handig uitgangspunt voor uw huwelijkse zaken. Vaak staat in huwelijkse voorwaarden de afspraak dat u jaarlijks uw salaris moet verrekenen. Niet uitvoeren van de afspraak kan onverwachte gevolgen hebben.

Open Educational Resources in het Hoger Onderwijs
Op woensdag 7 maart sprak staatssecretaris Zijlstra bij de Open Education Week in Delft over Open Educational Resources. Met het oog op een livestream was de speech in het Engels: hieronder de Nederlandstalige versie.

Openbaar Ministerie mag medische gegevens gebruiken in strafonderzoek
Het medisch verschoningsrecht van onder meer artsen is niet absoluut. Onlangs heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat een huisartsenpost in bepaalde gevallen geen beroep mag doen op het medisch verschoningsrecht.

Ouderen die na de AOW-leeftijd meer in deeltijd willen doorwerken, kunnen straks hun AOW-uitkering ook naar beneden bijstellen om extra staatspensioen voor later op te bouwen. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel daartoe van VVD-politica Helma Lodde
Ouderen die na de AOW-leeftijd meer in deeltijd willen doorwerken, kunnen straks hun AOW-uitkering ook naar beneden bijstellen om extra staatspensioen voor later op te bouwen. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel daartoe van VVD-politica Helma Lodders aangenomen.

Overdraagbaarheid van ?alle rechten? ? wetswijziging mogelijk in aantocht.
De interdepartementale werkgroep ĎVerhandelbare Rechtení pleit in zijn in februari 2000 uitgekomen rapport voor aanpassing van artikel 3:83(3) BW binnen het kader van de operatie ĎMarktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteití. Artikel 3:83(3) BW sluit de overdraagbaarheid van Ďandere rechtení dan Ďeigendom, beperkte rechten en vorderingsrechtení uit, tenzij de wet in overdraagbaarheid voorziet...

Overdrachtsbelasting blijft 2%
Na het vallen van het kabinet kwam er op donderdag 26 april jl. duidelijkheid over de overdrachtsbelasting. Een aantal Tweede Kamerfracties sloot een akkoord over de begroting voor 2013 waarin een verlenging van de verlaging van de overdrachtbelasting is meegenomen. Dit betekent dat ook na 1 juli a.s. huizenkopers 2% overdrachtsbelasting betalen bij het kopen van een huis.

Overeengekomen verbod op concurrentie en Mededingingswet
De eigenaar van een Grieks restaurant en de eigenaar van een winkelcentrum spraken af dat het Grieks restaurant binnen deze branche de enige ondernemer in het winkelcentrum zal zijn en dat in het winkelcentrum geen ďĎshoarmazaakí in de ruimste zin van het woordĒ zal komen.

Overzicht jurisprudentie exploitatieplannen
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden met daarin opgenomen een regeling over grondexploitatie. Sindsdien geldt een beginselplicht voor de gemeenteraad om tegelijk met een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Na een aarzelend begin kwam de uitsprakenstroom van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), die in eerste en enige instantie over exploitatieplannen oordeelt, in 2010 goed op gang over met name formele aspecten van exploitatieplannen. In 2011 nam ook het aantal uitspraken over de materiŽle aspecten toe. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie van de Afdeling inzake exploitatieplannen.

PDOs and PGIs: geographical denominations protected by registration
Commentaar op Verordening (EEG) nr. 2081/92 dat bescherming biedt aan geografische aanduidingen (PDO's) en oorsprongsbenamingen (PGI's) voor landbouwproducten en levensmiddelen in de EG. Welke benamingen zijn tot op dat moment beschermd en welke problemen spelen daarbij. Ook aandacht aan het arrest Exportur (HvJEG C-3/91) van het Hof van Justitie over de bescherming van geografische aanduidingen.

Pensioenadministratie gebrekkig bij fondsen
Nederlandse ondernemingspensioenfondsen moeten de kwaliteit van hun pensioenadministratie sterk verbeteren. Als gevolg van de complexiteit van de pensioenregelingen hebben veel fondsen te maken met fouten in hun pensioenadministratie. Dat blijkt uit onderzoek door accountantskantoor KPMG.

Pensioenkennis werknemers schiet nog steeds ernstig tekort
De meerderheid van de Nederlandse werknemers begrijpt dat ingrepen in het Nederlandse pensioenstelsel nodig zijn, maar vindt dat aanpassing van de eigen pensioenregeling ten koste van alles voorkomen moet worden. Dit blijkt uit de jaarlijkse Pensioenbarometer van adviesbureau Montae. Verder wijst het onderzoek uit ondanks alle verstrekte informatie en berichtgeving in de media de pensioenkennis nog steeds ernstig tekort te schieten.

Politie verscherpt controle op illegalen
De politie gaat het toezicht op vreemdelingen versterken om illegaal verblijf tegen te gaan. De vreemdelingenpolitie zal dit jaar 4.800 illegalen overdragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dat is 10 procent meer dan in 2010

Positie slachtoffer centraal bij landelijke strafrechtdag
De landelijke strafrechtdag stond vrijdag 25 mei in het teken van het slachtoffer. En niet zonder reden, want de strafsectoren van rechtbanken en hoven dienen zich nadrukkelijker rekenschap te geven van de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Praktijkgroep Banking & Finance
De sector financiŽle dienstverlening is voortdurend in beweging. FinanciŽle instellingen die succesvol willen blijven in deze uitdagende en concurrentiegevoelige branche, moeten flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan de nieuwste marktontwikkelingen.

Praktijkgroep Banking & Finance
De sector financiŽle dienstverlening is voortdurend in beweging. FinanciŽle instellingen die succesvol willen blijven in deze uitdagende en concurrentiegevoelige branche, moeten flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan de nieuwste marktontwikkelingen.

Provider medeverantwoordelijk voor tegenhouden virussen
Providers zijn mede aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door computervirussen.

Recht op dividend
In ons burgerlijk wetboek staat met betrekking tot zoveel de besloten vennootschap als de naamloze vennootschap dat tenzij de statuten anders bepalen de winst aan de aandeelhouders ten goede komt.Het zijn dorrgaands ook de aandeelhouders of misschien beter gezegd, het is doorgaands ook de vergadering van aandeelhouders die besluit tot reservering of uitkering van de winst dan wel een gedeeltelijke reservering en uitkering.

Recht van overpad door verjaring
Het kan zijn dat u een stuk grond van een ander gebruikt om bijvoorbeeld te komen en te gaan naar uw schuur, terwijl daaromtrent met de eigenaar van de grond geen afspraken zijn gemaakt.

Recht van overpad door verjaring
Het kan zijn dat u een stuk grond van een ander gebruikt om bijvoorbeeld te komen en te gaan naar uw schuur, terwijl daaromtrent met de eigenaar van de grond geen afspraken zijn gemaakt.

Rechter maakt ontslag met wederzijds goedvinden ongedaan
De kantonrechter in Amsterdam heeft een ontslag met wederzijds goedvinden ongedaan gemaakt, omdat de werkgever druk op de werknemer had uitgeoefend om de ingewikkelde overeenkomst binnen een dag te tekenen.

Reclamerecht ONLINE - Problemen in theorie en praktijk
De E-commerce richtlijn regelt maar klein stukje van het reclamerecht online.Wat zijn de praktische problemen die zich op basis van het bestaande recht voordoen in de (binnen- en buitenlandse) rechtspraak, c.q. in theorie worden gesteld in de (binnen- en buitenlandse) literatuur. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre de nieuwe richtlijn geschikt is om die problemen aan te pakken.

Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten in werking
Op 1 juli is de registratieplicht in werking getreden voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen. Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten te werk worden gesteld. Zo kan fraude beter worden opgespoord.

Reparatiewet griffierechten in burgerlijke zaken
Bij wet van 30 september 2010 is een nieuw griffierechtenstelsel voor burgerlijke (civiele) zaken ingevoerd, dat op 1 juli 2011 in werking is getreden. Hieromtrent is veel te doen geweest nu het nieuwe stelsel ingrijpende veranderingen heeft meegebracht die voor rechtzoekenden in veel gevallen (erg) nadelig hebben uitgepakt. Voor sommige (kleine) zaken zijn de griffierechten zelfs met meer dan 500% toegenomen. Dit heeft, zo luidt de kritiek, mede tot gevolg dat de toegang tot het recht in ontoelaatbare mate wordt gehinderd.

Rondtrekkende dadergroepen
Tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer van 29 februari 2012 heeft het lid «ŲrŁz (CDA) verzocht om een brief vůůr het AO JBZ-raad van woensdag 7 maart 2012 over Oost-Europese bendes die winkels plunderen. Tijdens het AO over georganiseerde criminaliteit van 15 december 2011 heb ik uw Kamer toegezegd vůůr 1 april 2012 een brief over rondtrekkende dadergroepen toe te zenden waarin ik zal ingaan op de internationale opsporing en vervolging van daders. Vooruitlopend op deze brief stuur ik u onderstaand bericht. In mijn brief aan uw Kamer van 13 februari jl.(Kamerstukken II, 2011-2012, 28 684, nr. 337) heb ik u geÔnformeerd over het nieuwe actieplan ĎCriminaliteit tegen bedrijvení. Dit actieplan is opgesteld om Nederland veiliger te maken en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een veilige werkomgeving en van een optimaal ondernemersklimaat. Onderdeel van dit actieplan vormt de aanpak van rondtrekkende dadergroepen die onder meer tal van winkeldiefstallen plegen.

RSI
RSI is de afkorting van Repetitive Strain Injuries en is een verzamelbegrip voor allerlei verschillende klachten aan de nek, de bovenrug, schouders, boven- en onderarm, pols of hand, of een combinatie van zulke klachten. Deze klachten worden voorafgegaan door, misschien veroorzaakt door activiteiten met steeds herhaald dezelfde beweging (bijvoorbeeld het steeds klikken met een computermuis) of door een statische houding (lang achtereen op een computerscherm kijken). De klachten zijn dan pijn, stijfheid, tintelingen, krachts- en coŲrdinatieverlies, huidverkleuring, temperatuurverschillen. Die klachten moeten tenminste vier dagen voortduren en leiden tot beperkingen in het functioneren. Dan is er RSI.

Ruim 100 pensioenfondsen moeten korten
Van de Nederlandse pensioenfondsen moeten er 103 gaan korten op de pensioenen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank meldde maandag dat zij dit hebben aangegeven in een rapportage. De voorgenomen korting is noodzakelijk om de pensioenfondsen volgend jaar voldoende financieel te laten herstellen.

RuneScape
Het arrest inzake RuneScape behandelt- kort gezegd Ė de vraag of virtuele objecten een goed of gegevens zijn in de zin van art. 310 Sr respectievelijk art. 80 quinquies Sr. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat virtuele objecten wel eigenschappen kennen van gegevens maar desalniettemin tot een goed gerekend kunnen worden. Dit onderscheid is belangrijk omdat een goed in tegenstelling tot gegevens gestolen kan worden in de zin van art. 310 Sr. Met deze uitspraak brengt de Hoge Raad het begrip goed in de virtuele omgeving naar the next level.

Samenhangende overeenkomsten en de gevolgen voor de mogelijkheden van ontbinding en opschorting
Afgelopen januari wees de Hoge Raad het arrest AfgaPhoto Finance/Foto Noort c.s. (HR 20 januari 2012, LJN BU3162). Voorts heeft de Hoge Raad op 3 februari 2012 het arrest Eurotco/Naeije (HR 3 februari 2012, LJN BU4907) gewezen. Deze arresten borduren voort op eerdere uitspraken omtrent samenhangende overeenkomsten. In het destijds baanbrekende arrest Jans/FCN (HR 23 januari 1998, LJN ZC2555) heeft de Hoge Raad voor het eerst erkend dat overeenkomsten tussen ten dele verschillende partijen een zodanige samenhang kunnen vertonen, dat de lotgevallen van de ene overeenkomst kunnen doorwerken in de andere overeenkomst. Uit het arrest kan worden afgeleid dat nauwe samenhang tussen twee overeenkomsten tussen verschillende partijen kan meebrengen dat een tekortschieten in de ene overeenkomst de ontbinding of vernietiging van de andere overeenkomst rechtvaardigt.

Schade, in de lijn verwachtingen
Op een perceel in Berkel-Enschot ( gemeente Tilburg) wordt een vrijstaande woning met twee garages gebouwd. Omdat het bouwplan niet paste in het bestemmingsplan heeft de gemeente de bouw mogelijk gemaakt door middele van een vrijstelling van het bestemmingsplan. Hierdoor wordt de bestaande woning van de buren Ä5000 minder waard.

Schending zorgplicht verzekeraar jegens verzekeringnemer in verband met fiscale gevolgen van een levensverzekeringspolis
In zijn arrest van 9 maart 2012 (LJN: BU 9206) liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand, dat de verzekeraar haar zorgplicht jegens verzekeringnemer had geschonden wegens het niet waarschuwen voor de fiscale gevolgen van het afsluiten van een levensverzekeringspolis voor de betreffende verzekeringnemer (verweerder).

Schriftelijke afwijzingen nodig bij beroep op ontbindende voorwaarde voor financiering
Het hof ís-Gravenhage heeft in het arrest van 5 juni 2012 bepaald dat om met succes een beroep te kunnen doen op de ontbindende voorwaarde van financiering in een koopovereenkomst meerdere schriftelijke afwijzingen nodig zijn.

schriftelijkheidsvereiste bij koop woonhuis genuanceerd
In de wet zijn bijzondere regels opgenomen over het sluiten van een koopovereenkomst voor een woonhuis. zo kent iedereen wel de regel dat een koper 3 dagen bedenkttijd heeft na het sluiten van de overeenkomst. Ook de regel dat een koopovereenkomst voor een woning schriftelijk moet worden aangegaan, het schriftelijkheidsvereiste, is wel bekend. Maar dat laatste leidt tot meer discussie dan vooraf verwacht.

SCHRIK- EN SHOCKSCHADE
Voor de ogen van haar moeder wordt een klein meisje overreden door een onvoorzichtig achteruitrijdende taxibus. De moeder is als eerste bij haar dochter. Ze denkt braaksel uit haar gezichtje weg te vegen, maar het zijn de hersenen. De moeder kan in de openliggende schedel van haar dochter reiken. Na deze gruwelijke confrontatie met de dood van haar dochter is de moeder psychisch zo beschadigd, dat ze zich onder psychiatrische behandeling moet stellen. In het belangrijke Taxibus-arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad bepaald, dat de moeder recht heeft op een vergoeding van haar schrik- en shockschade.

SCHRIK- EN SHOCKSCHADE
Voor de ogen van haar moeder wordt een klein meisje overreden door een onvoorzichtig achteruitrijdende taxibus. De moeder is als eerste bij haar dochter. Ze denkt braaksel uit haar gezichtje weg te vegen, maar het zijn de hersenen. De moeder kan in de openliggende schedel van haar dochter reiken. Na deze gruwelijke confrontatie met de dood van haar dochter is de moeder psychisch zo beschadigd, dat ze zich onder psychiatrische behandeling moet stellen. In het belangrijke Taxibus-arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad bepaald, dat de moeder recht heeft op een vergoeding van haar schrik- en shockschade.

Seminar Nieuwe bouwregels en versnellen van bouwprojecten
en versnellen van bouwprojectenĒIn hoog tempo worden door de overheid de bouwregels in ons land aangepast. Kort geleden is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) vastgesteld. Ook wet- en regelgeving op het gebied van projectontwikkeling blijft wijzigen, zoals bij het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het (binnenkort) permanent worden van de Crisis- en herstelwet.

Seminar Social media in arbeidsrelaties
Filmpjes gemaakt op de werkvloer, sollicitanten in bikini of vrolijk bloggende werknemers die een zorgvuldig uitgekiend marketingplan doorkruisen door prematuur bekend te maken dat die nieuwe softwaretool nu eindelijk gelanceerd zal worden? Of gewoon werknemers die het via LinkedIn opgewekt met de collegaís bij de grootste concurrent aanleggen, op Facebook een onderlinge ruzie uitvechten of op vrijdagavond tweeten hoe blij ze zijn om een heel weekend verlost te zijn van hun baas dan wel collegaís?

Showroommodellen vormen voorraad
De Hoge Raad heeft bepaald dat showroommodellen worden gezien als handelswaar en dus niet vallen onder het bodemvoorrecht van de fiscus.

Social Media in het arbeidsrecht
Tegenwoordig wordt door veel werknemers gebruik gemaakt van social media, zoals Twitter, Facebook en Hyves. Door een werknemer kunnen op deze social media (privť)berichten en fotos worden geplaatst. In principe heeft een werknemer recht op vrijheid van meningsuiting en social media bieden dan ook bij uitstek een platform om je mening naar buiten te brengen.

Social media: uitspraken in overvloed!
het Hof s-Gravenhage boog zich over de vraag of een ex-werknemer handelt in strijd met het overeengekomen geheimhoudings- en relatiebeding en de Kantonrechter in Arnhem behandelde de vraag of bepaalde uitlatingen via social media kunnen leiden tot ontslag

SOCIALE RECHERCHE WERKT NOG NIET GOED
In de Nieuwsbode van 5 april 2006 las ik het artikel over het samenwerkingsverband Sociale Recherche in Noord- en Oost-Groningen. Dat ze in 2005 meer mensen hebben kunnen inzetten, meer uitkeringsfraudeurs hebben kunnen ontmaskeren, betere resultaten hebben behaald. In mijn advocatenpraktijk, die gespecialiseerd is in uitkeringen en sociale voorzieningen, heb ik inderdaad meer klanten met uitkeringsfraude-zaken gekregen. Een actievere Sociale Recherche betekent echter niet dat er steeds goed wordt gewerkt. De kwaliteit van het werk van de Sociale Recherche lijkt weer achteruit te gaan ten opzichte van voorheen. In vind het dan ook overdreven en misplaatst om te spreken van "hoogwaardig handhaven". Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Spreekrecht van slachtoffers in strafzaken
Momenteel besteden de media veel aandacht aan het spreekrecht dat aan slachtoffers al dan niet toekomt in strafzaken. De meest spraakmakende zaak daaromtrent die nu veel in het nieuws is, is de zaak Robert M (het Hofnarretje).

Stand van zaken Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Op 13 maart 2012 is een Algemeen Overleg met uw Kamer gepland over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam. Met deze brief informeer ik u nader over de stand van zaken.

Stand van zaken ontwikkeling Omgevingswet
Op 9 maart 2012 is de íKabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrechtí uitgekomen. Dit factsheet geeft de Kabinetsnotitie kort weer en de stand van zaken van de ontwikkeling van de Omgevingswet. De Kabinetsnotitie maakt de achtergrond, structuur en de werking van de instrumenten van de beoogde wet duidelijk. Dan ontstaat een beeld van een integraal en vereenvoudigd stelsel.

Steeds vaker geldlening van familie en vrienden
We zien de afgelopen tijd steeds vaker: in plaats van de bank wordt geld geleend van familie en vrienden. Vaak worden daar geen afspraken over gemaakt, met alle gevolgen van dien. Er moeten dan rechters aan te pas komen om ruzie over rente en terugbetaling op te lossen. Dit kan je eenvoudig voorkomen.

Stemmen voor gevorderden
Bij verpanding van aandelen kan het stemrecht worden toegekend aan de pandhouder. Onlangs is een uitspraak gepubliceerd waarin de bevoegdheid van de pandhouder om het stemrecht uit te oefenen aan banden lijkt te zijn gelegd. Op grond van art. 2:198 lid 1 BW kunnen de aandelen in een besloten vennootschap worden verpand, tenzij de statuten dit uitsluiten. Bij de verpanding kan worden bepaald dat het stemrecht aan de pandhouder wordt toegekend (art. 2:198 lid 3 BW).

Stemmen voor gevorderden
Bij verpanding van aandelen kan het stemrecht worden toegekend aan de pandhouder. Onlangs is een uitspraak gepubliceerd waarin de bevoegdheid van de pandhouder om het stemrecht uit te oefenen aan banden lijkt te zijn gelegd.

Stijging cao-lonen baart werkgevers zorgen
In de caoís die vorig jaar zijn afgesloten is gemiddeld een loonsverhoging van 1,75 procent afgesproken. Dat is weliswaar minder dan de inflatie, maar volgens werkgeversvereniging AWVN "forser dan met het oog op de economische onzekerheid verwacht zou mogen worden".

Stop bugging me! (PDF)
De taak van internetproviders inzake computervirussen

Stornering van automatische incasso na faillissement: gebruik of misbruik van bevoegdheid?
Op 16 september van dit jaar heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag was opgeworpen of een bank, indien zij na het faillissement van haar rekeninghouder een automatische incasso ongedaan maakt onrechtmatig handelt jegens de overige schuldeisers in het faillissement of dat zij slechts gebruik maakt van een aan haar toekomende bevoegdheid. In dit artikel bespreekt de auteur het systeem van de automatische incasso en het rechtskarakter van de stornering

Studiekostenbesteding
Het kabinet wil dat werkgevers investeren in de opleiding van werknemers. Werkgevers dekken deze investering af met een studiekostenbeding. Is het dan uiteindelijk de werknemer die de rekening betaalt?

Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union (pdf)
Eindrapport voor de EG

Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection
analysis of the use of conditional access systems for other reasons than the protection of remuneration interests. The report also examines the need to provide for additional legal protection by means of a Community initiative, such as a possible extension of the Conditional Access Directive. Furthermore, the study analysis the specific legislation outside the European Union, notably in Australia, Canada, Japan and the US, as well as the relevant international rules at the level of the EC, WIPO and the Council of Europe.

Subsidie voor landbouwers die investeren in milieuvriendelijke maatregelen
Landbouwondernemers die willen investeren in machines en installaties voor de bewerking/verwerking van dierlijke mest of in precisielandbouw, kunnen weer subsidie aanvragen bij Dienst Regelingen. De subsidieregeling is opengesteld van 2 juli tot en met 27 juli 2012.

Tandarts vaak niet open over tarieven
Veel tandartsen hebben hun tarieven nog niet openbaar gemaakt. Dat zijn tandartsen echter wel verplicht, nu de prijzen in de mondzorg bij wijze van experiment vrij zijn. Dat zegt Peter Ruys, de oprichter van zorgkiezer.nl. De website indexeerde de tarieven van 2600 tandartsen.

Te laat openbaar maken van de jaarrekening: onbelangrijk verzuim of niet?
Op 29 november 2011 is het belang van het tijdig - binnenĖ maanden na afloop van het boekjaar - openbaar maken van de jaarrekening nog eens door het Hof Arnhem aangestipt. Het hof oordeelde dat een overschrijding van de wettelijke termijn van openbaarmaking van de jaarrekening met 28 dagen, leidt tot aansprakelijkheid van de bestuurder voor de schulden van de inmiddels failliete vennootschap.

Te laat openbaar maken van de jaarrekening: onbelangrijk verzuim of niet?
Op 29 november 2011 is het belang van het tijdig - binnenĖ maanden na afloop van het boekjaar - openbaar maken van de jaarrekening nog eens door het Hof Arnhem aangestipt. Het hof oordeelde dat een overschrijding van de wettelijke termijn van openbaarmaking van de jaarrekening met 28 dagen, leidt tot aansprakelijkheid van de bestuurder voor de schulden van de inmiddels failliete vennootschap.

Telefonisch ontslag nemen telt ook
Een werknemer die telefonisch ontslag neemt en vervolgens niet reageert op de bevestigingsbrief van de werkgever, kan niet maanden later doen alsof hij nog steeds in dienst is en loon eisen. Dat heeft de kantonrechter in Leeuwarden onlangs beslist.

Testamentair executeur onder vuur
Per 1 januari 2012 moeten executeurs van nalatenschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor niet betaalde erfbelasting. Daarmee schiet de wetgever met een bazooka op een mug.

The United States Supreme Court on the Doctrine of Equivalence in Warner Jenkinson v. Hilton Davis: An Inspiration for Europe?
The decision of the U.S. Supreme Court in Warner-Jenkinson, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. has received a lot of attention in the United States. The U.S. Supreme Court ruled on the existence and scope of the Doctrine of Equivalents under U.S. patent law. This judgement provides inspiration for the European context. Article 69 of the European Patent Convention and the Protocol on the Interpretation thereof, require courts in the various European jurisdictions to apply a Doctrine of Equivalents, albeit within reason. In determining the scope of that Doctrine, the national European courts should not so much apply their old, national doctrines, but should develop new and harmonized European criteria, instead. However, there is no possibility to appeal from any national decision to a European court with appellate jurisdiction...

Tijdelijke regeling voor loonkostensubsidies
Voor loonkostensubsidies die zijn aangevraagd na 1 januari 2012 voor dienstbetrekkingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2012 is een tijdelijke loonkostensubsidieregeling in werking getreden. De Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012 is op 14 december 2012 in werking getreden, werkt terug tot en met 1 januari 2012 en vervalt op 1 januari 2013. De Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012 is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd.

Toch ondernemerschap ondanks afhankelijkheid van ťťn opdrachtgever
Onlangs heeft de enkelvoudige belastingkamer van de Rechtbank in Breda geoordeeld dat een grote afhankelijkheid van ťťn opdrachtgever geen beletsel voor het ondernemerschap is.

Toespraak minister Spies bij in ontvangst nemen van eerste exemplaar SILA-gedenkboek
Dank u wel mijnheer Duijsens dat u mij namens het bestuur en de medewerkers van de SILA het eerste exemplaar van dit fraaie boek heeft overhandigd. Ik vind deze geste tekenend voor de goede verhouding tussen de Nederlandse overheid en de geloofsgemeenschappen. Daar doet de formele scheiding tussen kerk en staat gelukkig niets aan af.

Toetreding KroatiŽ tot Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer
KroatiŽ is toegetreden tot de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven die met dit land zaken doen. Zo heeft de toetreding effecten voor het aangiftesysteem NCTS/Transit. Een aantal regels en condities wordt aangepast. Ook de landencode van KroatiŽ wordt toegevoegd aan de database CS/RD. Voor de taal in het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van UNOK, een in VN-verband afgesproken karakterset.

Toetsingskader vrijwaringsincident (RvA voor de Bouw, 4 november 2010)
Een noot van Caroline van Hulsteijn bij de uitspraak van de RvA voor de Bouw, 4 november 2010, inzake toetsingskader vrijwaringsincident.

Toetsingskader vrijwaringsincident (RvA voor de Bouw, 4 november 2010)
Een noot van Caroline van Hulsteijn bij de uitspraak van de RvA voor de Bouw, 4 november 2010, inzake toetsingskader vrijwaringsincident.

Tolk en vertaaldiensten
Tijdens het algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 26 oktober 2011 heb ik toegezegd dat, mede op basis van verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen, de financiering voor de inzet van tolk- en vertaaldiensten in het kader van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen door de Bureaus Jeugdzorg wordt voortgezet. Ook heb ik u toegezegd dat ik zal bezien hoe de betaling voor de Bureaus Jeugdzorg kan worden voortgezet.

Tuig duwt voorbijgangers gracht in
De politie heeft zondagochtend drie mannen opgepakt in Leeuwarden die zonder enige aanleiding enkele voorbijgangers de gracht in duwden

Turboliquidatie of toch de formele procedure?
Volgens artikel 19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek houdt een vennootschap op te bestaan indien de vennootschap op het tijdstip van zijn ontbinding (het nemen van het aandeelhoudersbesluit tot ontbinding) geen baten meer heeft. De formele ontbindingsprocedure (deponering van de rekening en verantwoording en het plan van verdeling, publicatie hiervan in een landelijk verspreid dagblad en 2 maanden na de publicatie het opvragen van de verklaring van non verzet) hoeft in een dergelijk geval niet te worden gevolgd, aangezien er geen vermogen meer is dat vereffend dient te worden.

Tweede Kamer akkoord met strengere controle werkgevers bij minumumloon
De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel (kamerstuknummer 32896) dat een betere controle regelt van werkgevers via schriftelijke bewijzen, op arbeidsverhouding, loon, vakantiebijslag en het aantal gewerkte uren. De wijziging is met name bedoeld voor beter toezicht op de uitzendbranche.

Tweede Kamer akkoord met verhoging AOW-leeftijd
De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van FinanciŽn waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar.

Uitspraak eigen gebruik bedrijfsruimte, juridisch eigendom en termijn artikel 7:296 lid 2 BW
De termijn ex artikel 7:296 lid 2 BW is niet van toepassing indien een huurovereenkomst met een initi√ęle looptijd van 10 jaar wordt opgezegd tegen het einde van die looptijd.

Uitspraak inzake PoŽtin: misleiding bij veilingverkoop?
Ongetwijfeld herinnert u zich de kwestie van de eind 2005 overleden merrie PoŽtin (v. Sandro Hit), die tijdens een executieveiling (eveneens in 2005) door de bank voor Ä 900.000,- werd verkocht. Daarna bleek de merrie ernstig kreupel te zijn door hoefbevangenheid, en moest de nieuwe eigenaar haar laten inslapen. Ook was volgens de koper sprake (geweest) van een ernstige peesontsteking, waarvoor het paard langdurig was behandeld vůůr de veiling.

Uitwerking verhoging maximumsnelheid autosnelwegen in verband met motie over verkeersveiligheid
Op 22 december 2011 heeft uw Kamer twee moties aangenomen die betrekking hebben op de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. In het Algemeen Overleg over de snelheidsverhoging op 14 en 20 december 2011, heeft uw Kamer mij verzocht u schriftelijk te informeren over de wijze waarop ik uitwerking geef aan deze moties. In deze brief ga ik in op motie 32 646 nr. 16. Daarbij maak ik onderscheid tussen de aanpak van de kritische ontwerpelementen in algemene zin en die op de trajecten van het experiment.

Uitzetting van vluchteling Abu Kurke Kabeto opgeschort in afwachting van hoger beroep.
Amsterdam, 3 april 2012 - Abu Kurke Kabeto, de Ethiopische vluchteling die op woensdag 4 april 2012 uit Nederland naar ItaliŽ zou worden uitgezet, is weer vrij. Nadat de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanmorgen zijn uitzetting opschortte, omdat het hoger beroep nader onderzoek vergt, zijn hij en zijn vrouw vanmiddag door de Dienst Terugkeer en Vertrek vrijgelaten uit het Detentiecentrum in Rotterdam.

Vaak vergeten: Het recht van reclame
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat er de afgelopen periode behoorlijk wat faillissementen zijn uitgesproken.

Van Doorne breidt ondernemingsrechtpraktijk uit met partnerbenoeming
Per 1 januari 2012 is Pieter van den Brink tot partner benoemd binnen de praktijkgroep Ondernemingsrecht van Van Doorne.

Vastgoedrecht: Kunnen ATV-dagen als werkbare dagen in aanmerking komen?
Partijen hadden een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de bouw van appartementen. De opdrachtgever had gesteld dat de aannemer toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van de koop-/aannemingsovereenkomst. De appartementen waren niet binnen de overeengekomen tijd opgeleverd aan de individuele appartementsrechteigenaren, en de aannemer had ook niet de schadevergoeding uitgekeerd waar zij recht op hadden, aldus de opdrachtgever. De aannemer had erkend dat de bouwtijd was overschreden. Zij had het aantal kalenderdagen waarmee de bouwtijd was overschreden echter betwist en had onder andere gesteld dat tien ATV-dagen geen werkdagen waren.

Verdachte Tsjechische skimoord onterecht vast?
De rechtbank in Utrecht achtte in april vorig jaar bewezen dat Ricardo en een vriend de 29-jarige Amersfoorter Mike Oostinjen om het leven hebben gebracht. Oostinjen en de twee vrienden hadden ruzie gehad om een meisje. De Amersfoorter zou door het lint zijn gegaan mogelijk door een combinatie van antidepressiva en alcohol.

Verdachte van moord 15-jarig meisje in Den Haag
Bij de regeling van werkzaamheden van 28 februari 2012 heeft het lid van uw Kamer Van Toorenburg (CDA) verzocht om een brief over de zaak waarin een vijftienjarig meisje op zaterdag 25 februari 2012 in Den Haag dood is aangetroffen. Bij deze voldoe ik aan het verzoek van mevrouw Van Toorenburg door middel van een beknopt feitenrelaas.

Vergoeding advocaatkosten bij gewonnen procedure
Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat ze de gemaakte advocaatkosten vergoed krijgen als ze een procedure bij de rechter winnen.

Verhoging pensioenleeftijd leidt tot hoger ziekteverzuim
Werkgevers in Nederland hebben nog volop mogelijkheden om het ziekteverzuim verder omlaag te brengen. Ondanks dat het ziekteverzuim in Nederland historisch laag is, valt op dit gebied nog winst te boeken. Dit is een belangrijke boodschap in de brochure Ziekteverzuim in Nederland in 2010 van TNO over ontwikkelingen en achtergronden van het ziekteverzuim. De aanpak van dit probleem is des te belangrijker, omdat door het verhogen van de pensioenleeftijd werknemers ouder worden. Dit zal naar verwachting leiden tot een toename van het verzuim.

Verkoop van een woning
Een woning staat gemiddeld 23 maanden te koop. In deze tijd bent u dus blij als u uw woning eindelijk hebt verkocht. Maar stel nu dat u, nadat u met de koper overeenstemming hebt bereikt over de koopprijs, toch onder die verkoop uit wilt, bijvoorbeeld omdat u de financiering van uw nieuwe woning niet rond krijgt of omdat u van een ander een hoger bod krijgt. Kan dat?

Verkopen op afstand
Onder verkoop op afstand wordt verstaan dat u als ondernemer iets verkoopt via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit uw catalogus. De consument wordt in dit soort gevallen extra beschermd. Hij kan het product thuis bekijken en dan bedenken of hij het product wel echt wil hebben. Indien de consument besluit het product te retourneren, dan krijgt hij zijn geld terug mits het product tijdens de bedenktijd wordt teruggezonden. Deze bedenktijd van zeven dagen noemen wij ook wel de zichttermijn. Het is van belang dat u zich goed vergewist van de regels die gelden voor Koop op Afstand.

Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash
Het partijdebat in procedures over whiplash draait al jaren om drie deelonderwerpen, namelijk de vraag naar (i) het bestaan van klachten, (ii) de aanwezigheid van causaal verband tussen de klachten en het ongeval, en (iii) het bestaan van beperkingen. De bewijslast terzake berust dus bij de benadeelde.

Vernietiging koopovereenkomst door gemeente wegens strijd met gemeentelijk voorkeursrecht?
De gemeente kan op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorkeursrecht vestigen op een perceel gerond. Hierdoor wordt de gemeente in staat gesteld om bij verkoop van het perceel, het perceel aan te kopen. De vervreemder is verplicht om het perceel eerst aan te bieden aan de gemeente. Op het moment dat het perceel op basis van een koopovereenkomst wordt vervreemd ondanks het bestaan van het voorkeursrecht, kan de gemeente een verzoek tot vernietiging van de koopovereenkomst indienen bij de rechtbank. De bevoegdheid daartoe volgt uit artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Verplicht energieprestatiecertificaat bij overdracht/verhuur van gebouwen?
Bij verhuur en verkoop van gebouwen ouder dan tien jaar is verkoper/verhuurder sinds 1 januari 2008 verplicht een energieprestatiecertificaat te overhandigen aan koper/huurder. Tot nu toe was aan het ontbreken van een energieprestatiecertificaat geen sanctie verbonden. In de praktijk lappen partijen deze verplichting dan ook veelvuldig aan hun laars. Partijen komen in een transactie eenvoudigweg overeen dat koper/huurder akkoord gaat met het niet overhandigen van het energieprestatiecertificaat en dat verkoper/verhuurder het overhandigen ervan achterwege mag laten.

Verplicht meer werken om alimentatie te betalen
Hoe ver moet een kinderalimentatieplichtige gaan om volledig aan zijn onderhoudsverplichtingen te voldoen? Uit rechtspraak blijkt dat er heel veel van de alimentatieplichtige gevergd kan worden.

Versobering arbeidsvoorwaarden mag bij dreigend faillissement
Soms gaat het bedrijfsbelang boven het werknemersbelang. Dat geldt bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement, als de werkgever fraaie secundaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt. Vergoedingen voor overwerk, dienstreizen en uitzendingen naar het buitenland worden bij een bedrijf in nood geschrapt. Een overgangsregeling vind de rechter wel op zijn plaats.

Versoepeling tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemer
Het kabinet vindt het onwenselijk dat mensen van buiten de Europese Unie werk verrichten in Nederland, terwijl er in ons land 500.000 mensen met een uitkering aan de kant staan. Werkgevers krijgen daarom geen tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers als er Nederlandse werknemers of werknemers binnen de EU zijn die het werk kunnen doen. Voor de kennisindustrie zijn deze regels te weinig flexibel en brengen onnodige administratieve lasten met zich mee. Om dit probleem op te lossen heeft het kabinet deze versoepeling ingevoerd.

Verzekeringsplicht werkgevers
Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad twee belangwekkende uitspraken gedaan, waarmee voortaan helder moet zijn wat de grens van de verzekeringsplicht van werkgevers is in het geval van een arbeidsongeval.

VN-Mensenrechtencomitť veroordeelt LibiŽ voor foltering van gevangenen tijdens Benghazi HIV-zaak
Amsterdam, 2 mei 2012 - Het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties heeft tijdens zijn 104e Sessie in maart 2012 LibiŽ veroordeeld voor foltering en schending van het recht op vrijheid gedurende het zogenaamde Benghazi HIV-proces. Het Comitť stelde ook schending van het recht op een eerlijk proces vast.

Voor en door strafrechtstudenten, nieuwe studievereniging: Criminal Intent
De Vrije Universiteit in Amsterdam maakt melding van een nieuwe facultaire studievereniging, Criminal Intent geheten. Een spannende naam die zo uit een law& order- serie lijkt te komen.

Voorstel bonuswet enkel voor de bŁhne
In navolging van andere EU-lidstaten en in reactie op de financiŽle crisis ligt er een wetsvoorstel dat ziet op de aanpassing van de hoogte van de bonus van bestuurders bij alle naamloze vennootschappen en alle financiŽle ondernemingen. Het voorstel wil een handvat geven om onder de gemaakte bonusafspraken met de bestuurder uit te komen.

voortgang Betuweroute
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft mij na de formele opheffing van de status Groot project voor de aanleg van de Betuweroute verzocht halfjaarlijks informatie te blijven verstrekken over de Betuweroute. Met deze brief voldoe ik aan de gedane toezegging van 16 december 2010. U ontving de eerste brief in deze reeks op 29 juni 20111.

Vooruitkijken loont
De gevolgen van bezuinigingen en leerlingenkrimp worden steeds zichtbaarder. Klassen worden groter, op passend onderwijs wordt fors bezuinigd en het Participatiefonds verstrekt ieder jaar meer uitkeringen. Scholen lopen dus grote kans vroeg of laat geconfronteerd te worden met formatietekorten. Maar hoe kan een schoolbestuur het best omgaan met dat vooruitzicht?

Voorwaardelijke overdraagbaarheid emissierechten: geen goede gedachte
Tegen de achtergrond van het Kyoto-Protocol en een Europese richtlijn over broeikasgassen dient Nederland de verhandelbaarheid van emissierechten voor broeikasgassen juridisch mogelijk te gaan maken. Om die reden bestaat sedert maart 2003 een voorontwerp voor een wijziging van de Wet Milieubeheer, waarmee een hoofdstuk over emissiehandel wordt ingevoerd. Dit voorontwerp heeft inmiddels geleid tot wetsvoorstel, waarvan de inhoud nog geheim is en dat voor advies aan de Raad van State is doorgezonden. In dit artikel wordt stil gestaan bij het in het voorontwerp gekozen systeem voor overdraagbaarheid van emissierechten en de vermogensrechtelijke implicaties daarvan...

Vrijwilliger mag aan ANBI teruggeschonken vergoeding als gift aftrekken
Een vrijwilliger die in 2008 werkzaamheden verichtte voor 2 ANBI en zijn vrijwilligersvergoedingen terugschonk,mag die als gift aftrekken. Dat heeft Rechtbank Arnhem beslist. Het is volgens de rechter niet van belang of de ANBI over voldoende liquide middelen beschikken om alle vrijwilligers uit te betalen.

Wanneer wordt software een medisch hulpmiddel?
Het plaatsen van een product op de markt als algemene software is niet zonder risico. De kwalificatie van software kan gevolgen hebben voor de reclame- en etiketteringseisen. In ieder land zal de juridische status van software aan een voorafgaande controle moeten worden onderworpen alvorens het product aldaar op de nationale markt te lanceren.De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd voor medische hulpmiddelen ("MEDDEV" (2.1 / 6) .In deze richtsnoeren staat dat de fabrikanten en toezichthouders zou moeten helpen bij het bepalen of stand-alone software moet worden gekwalificeerd als een medisch hulpmiddel, en dus vallen onder regels over CE-markeringen op grond van een van de richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Wanneer wordt software een medisch hulpmiddel?
Het plaatsen van een product op de markt als algemene software is niet zonder risico. De kwalificatie van software kan gevolgen hebben voor de reclame- en etiketteringseisen. In ieder land zal de juridische status van software aan een voorafgaande controle moeten worden onderworpen alvorens het product aldaar op de nationale markt te lanceren.

warmte koude opslag in de VvE
Warmte Koude opslag staat steeds in de belangstelling. WKO is een duurzame systeem, dat gebruikt maakt vanwarmte of koude in de ondiepe tot middeldiepe ondergrond. Daarmee kunnen gebouwen worden verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Op langere termijn levert het systeem een energie- en dus kostenbesparing op. Technisch is het meestal mogelijk, ook voor bestaande (woon-) complexen die zijn gesplitst in appartementsrechten. Stel dat de VvE tot de slotsom komt dat de aanleg van een WKO installatie technisch en economisch haalbaar is, is het dan ook juridisch haalbaar?

WAT BETEKENT IOAW ?
De IOAW is de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeentes en is van belang voor twee doelgroepen, namelijk werknemers die op de eerste dag van hun werkloosheid 50 jaar of ouder waren en de volledige duur van hun uitkering WW hebben doorlopen; en werknemers met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, die ongeacht hun leeftijd de volledige duur van hun uitkering WW hebben doorlopen.

Wat een belangrijk deel van de Nederlandse industrie ooit vreesde lijkt nu werkelijkheid te worden: het in 1995 ingevoerde Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi pakt ongekend voordelig uit voor buitenlandse ondernemers en benadeelt daardoor de Nederlands
Het Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi dat in 1995 werd geÔntroduceerd lijkt in strijd met de TRIPS-overeenkomst, die voor octrooien een minimum termijn van 20 jaar voorschrijft...

Weekers stuurt Verkenning loonsomheffing naar Kamer
Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn heeft de Verkenning loonsomheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze Verkenning wordt invulling gegeven aan de in de Fiscale agenda opgenomen toezegging om de contouren in beeld te brengen van een eenvoudig stelsel van heffen in het loondomein.

Weekers: Onbelaste kilometervergoeding niet aangepast
Het kabinet heeft geen plan om de onbelaste kilometervergoeding te verlagen van 19 naar 12 cent. Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn zei dat dinsdag in de Tweede Kamer.

Wegenverkeerswet gewijzigd
Met ingang van 1 juni 2011 is er een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten ingevoerd. Het betreft hier een (aanzienlijke) aanscherping van de reeds bestaande mogelijkheden om een bestuurder die herhaaldelijk verkeersdelicten begaat zijn rijbewijs te ontnemen. Strafrechtelijk kan de bestuurder die verkeersdelicten begaat, door de rechter of de officier van justitie een rijontzegging worden opgelegd. Bestuursrechtelijk bestaat de zogeheten vorderingsprocedure waarin het rijbewijs na een onderzoek door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ongeldig kan worden verklaard.

Werkgever kan aansprakelijk zijn voor de schade die een ZZPíer lijdt.
Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad (LJN: BV0616) beslist dat een ZZPíer in het geval van een bedrijfsongeval de zelfde rechtsbescherming geniet als de werknemer. Dit kan gezien worden als een belangrijke doorbraak in de rechtspositie bij bedrijfsongevallen voor de ZZPíer.

Werkgever niet aansprakelijk voor schade roekeloze werknemer
Werknemer was bij werkgever in dienst als vrachtwagenchauffeur. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft werknemer met de vrachtwagen van werkgever een ongeval veroorzaakt in Duitsland. Het Amtsgericht veroordeelde werknemer tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid in Duitsland voor de duur van twaalf maanden, wegens het in gevaar brengen van het verkeer door schuld in samenhang met de dood van twee mensen door schuld en verwonding door schuld. De toedracht van het ongeval was volgens het strafvonnis als volgt samengevat. Werknemer kwam met de vrachtwagen aangereden en naderde een verkeerslicht. Hoewel het verkeerslicht al ongeveer 20 seconden op rood stond en hij dit al enkele honderden meters daarvoor had gezien, reed werknemer ondanks rood licht met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur het kruisingsvlak op.

Werkgever ook aansprakelijk voor ZZP-er
Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Davelaar-arrest gewezen. Dit arrest is belangrijk voor werkgevers die met ZZP-ers werken binnen hun onderneming.

Werkgevers en bonden sluiten principeakkoord cao Woondiensten
Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao Woondiensten. De lonen stijgen met terugwerkende kracht per 1 januari met 1,25 procent en per 1 juli 2012 met 0,65 procent. Cao-partijen leggen het principeakkoord voor aan hun achterban.

Werkgevers en werknemers in de zorg stemmen in met nieuwe cao
De achterban van FBZ heeft positief gestemd over de cao in de zorg. Daarmee is de grootste cao in Nederland een feit. Eerder al hadden de andere onderhandelingspartijen ActiZ en BTN en de vakbonden CNV en Nu91 al akkoord van hun achterban. Dat betekent dat 430.000 werknemers in de verzorging, verpleging, thuis-, kraam- en jeugdgezondheidszorg een loonsverhoging van 2,2% krijgen, verspreid over anderhalf jaar.

Werkgevers willen versoepeling ontslagrecht
Driekwart van de werkgevers wil een versoepeling van het ontslagrecht en tweederde wil meer ruimte om zelf een beleid over de arbeidsvoorwaarden te kunnen voeren. Dat staat in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat dinsdag is aangeboden aan voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Werkgeversaansprakelijkheid
Een werkgever is aansprakelijk voor een arbeidsongeval dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk overkomt mits de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen. Is de werkgever te kort geschoten in zijn zorgplicht, dan moet hij de werknemer alle schade als gevolg van het arbeidsongeval vergoeden.

Werknemer ontslagen wegens beledigingen op Facebook
eledigingen op FacebookDe Kantonrechter in Arnhem heeft in een uitspraak van 19 maart 2012 een arbeidsovereenkomst ontbonden tussen Blokker en een werknemer wegens dringende redenen. Deze redenen bestonden eruit dat de werknemer de werkgever en zijn leidinggevende op Facebook grof had beledigd. De werkgever had een verzoek van de werknemer om een voorschot op het salaris afgewezen en dat viel verkeerd. Hij gedroeg zich opgefokt op de werkvloer en kreeg daarvoor een officiŽle waarschuwing. Toen was de boot aan.

Werknemer terecht op staande voet ontslagen wegens mishandeling van chef
De werknemer heeft zich niet neergelegd bij het gegeven ontslag en heeft de nietigheid daarvan tijdig ingeroepen. De in kort geding gevorderde loondoorbetaling en wedertewerkstellin g wordt afgewezen. De kantonrechter vindt het ontslag op staande voet voorhands terecht gegeven. Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen.

Werknemer verkeerd ingeschaald, maar verliest procedure
In een uitspraak van 23 april 2012 van de rechtbank Arnhem stond de onjuiste inschaling van een werknemer centraal. Voor wiens rekening moest de onjuiste inschaling komen? Kon de werknemer alsnog het juiste (hogere) salaris vorderen of niet?

Werknemers kunnen staat aanspreken vanwege verzuim om Europese vakantiewetgeving over te nemen
Onlangs berichtten wij u al over de nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De Nederlandse wet bepaalde tot voor kort dat zieke werknemers slechts aanspraak konden maken op vakantie over het tijdvak van de laatste zes maanden van de ziekte, en dus niet over de gehele ziekteperiode. Deze wetgeving bleek in strijd met de Europese vakantie regelgeving. Vanaf 1 januari jl. is de Nederlandse wet aangepast en bouwen zieke werknemers volledig vakantiedagen op.

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
Dit heeft onder andere tot gevolg dat in geval van beŽindiging van het huwelijk niet meer het moment van het eindigen van het huwelijk door echtscheiding als het moment dat de gemeenschap wordt ontbonden geldt, maar het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek. Echtgenoten hebben voortaan dus zelf in de hand wanneer de gemeenschap eindigt. Om hierop tegenover derden een beroep te kunnen doen moet het echtscheidingsverzoekschrift nog wel worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2012
In tegenstelling tot de meeste landen om ons heen ontstaat in Nederland door het aangaan van een huwelijk automatisch een gemeenschap van goederen, tenzij er huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt. Dit houdt in dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen van beide echtgenoten gaan toebehoren aan hen gezamenlijk. Door de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen is hieromtrent het een en ander veranderd.

Wet markt en overheid op 1 juli 2012 in werking getreden
Ruim tien jaar heeft de wetgever gedaan over de behandeling van het wetsvoorstel Wet markt en overheid. Op 1 juli jl. is de wet in werking getreden. Het gaat om een aanpassing van de Mededingingswet, waarbij gedragsregels worden ingevoerd die overheden in acht moeten nemen op het moment dat zij marktactiviteiten ontplooien. De wet geldt niet voor de uitvoering van publieke taken en evenmin als overheden onderling handelen.

Wet omgevingsrecht
In de notitie Stelselwijziging Omgevingsrecht van minister Schultz is inzicht gegeven hoe de toekomstige wet Omgevingsrecht eruit zal zien. Deze wet moet het huidige ingewikkelde, versnipperde omgevingsrecht gaan stroomlijnen en flexibel maken en waarin doelmatig onderzoek mogelijk is.

Wet versterking bestuur pensioenfondsen,nader rapport en advies RvS
De Afdeling advisering van de Raad van State mist in de toelichting op het wetsvoorstel een visie op de bestuursstructuur van pensioenfondsen die deze structuur houdbaar maakt voor de toekomst. In dat verband benoemt de Afdeling een aantal elementen die zij relevant acht voor het ontwerpen van een bestuursstructuur. Alvorens de visie van het kabinet op de bestuursstructuur nader toe te lichten, wordt eerst ingegaan op een aantal door de Afdeling genoemde elementen.

Wet Waardering Onroerende Zaken
De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) heeft gevolgen voor iedere eigenaar en huurder van een bedrijfspand, woning of een perceel.

Wetsvoorstel biometrie in de vreemdelingenketen
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

Wetsvoorstel: strengere eisen voor naturalisatie
Het kabinet streeft er naar dat iedereen zoveel mogelijk over ťťn nationaliteit beschikt. Uitzonderingen vervallen, behalve als het afstand doen van de andere nationaliteit niet mogelijk is.

Wetsvoorstellen inzake personenvennootschappen officieel ingetrokken
Zoals minister Opstelten van Veiligheid en Justitie reeds bij brief van 5 september 2011 aan de Eerste Kamer heeft bericht, was het kritische voorlopig verslag van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk wetboek (31 065) voor de minister aanleiding om dit wetsvoorstel, tezamen met het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28 746), te heroverwegen.

Wetswijziging opbouw en opname van vakantiedagen
De aangekondigde wetswijziging over de opbouw en de opname van vakantiedagen komt kort gezegd neer op het volgende: (i) zieke werknemers hebben vanaf 1 januari 2012 recht op hetzelfde minimum aantal wettelijke vakantiedagen als niet zieke werknemers en (ii) werknemers moeten wettelijke vakantiedagen op straffe van verval opnemen binnen zes maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd, tenzij zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Zieke werknemers die niet in staat zijn geweest vakantiedagen op te nemen, mogen vakantiedagen opsparen, maar dat recht is waarschijnlijk niet onbeperkt. Het Europese Hof van Justitie moet hierover nog uitspraak doen.

Wetswijziging voor overdrachtsbelasting CVís en vastgoedmaatschappen van de baan
Het protest tegen het wetsvoorstel heeft volgens de organisaties IVBN, Vastgoed Belang en FORUMVAST zijn vruchten afgeworpen. Staatssecretaris Weekers heeft bekend gemaakt het wetsvoorstel opnieuw te gaan behandelen en de vastgoedsector erbij te betrekken.

Wettelijke indexering van alimentatie
Ieder najaar wordt de wettelijke indexering waarmee de kinder- en/of partneralimentatie met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar dient te worden verhoogd bekend gemaakt. Voor 2012 is dat 1,3%. Dit dient door de alimentatieplichtige zelf toegepast te worden en door de alimentatiegerechtigde te worden bewaakt.

Wijziging huurprijzen bedrijfsruimte in tijden van recessie
Het komt door de recessie vaker dan voorheen voor dat bij lopende huurcontracten de huurprijzen tussentijds worden verhoogd of verlaagd. Er wordt kritischer gekeken naar de huurprijzen.

Wijziging in bouwkundige constructie monumentenpand bepalend bij recht op aftrek
Onderhoudskosten van een eigen woning of van een beleggingspand, kunnen onder voorwaarden (gedeeltelijk) in aftrek worden gebracht indien het pand geregistreerd staat als monumentenpand in de zin van de Monumentenwet.

Wijziging in de vakantiewetgeving maakt andere verlofregristratie noodzakelijk
Met ingang van 1 januari 2012 wijzigt de huidige vakantiewetgeving. De wijziging bevat een tweetal voor u relevante facetten, enerzijds de opbouw van vakantiedagen bij langdurige ziekte en anderzijds de mogelijkheid tot verval van vakantiedagen.

Wijziging monumentenaftrek per 2012
.Ter stimulering van de fondswerving door culturele algemeen nut beogende instellingen, wordt in de Geefwet een multiplier geÔntroduceerd in zowel de Wett inkomstenbelasting 2001 als in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor giften aan culturele instellingen. De benodigde budgettaire ruimte voor deze multiplier wordt gevonden door aanpassing van de persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Wijziging van de wet om erfgenamen tegen schulden te beschermen. Netwerk Notarissen doet onderzoek met Radboud Universiteit
Uit onderzoek van de NOS en Netwerk Notarissen blijkt dat erfgenamen steeds vaker in de financiŽle problemen komen door het accepteren van een erfenis. Daarom stelt Netwerk Notarissen een wetswijziging voor om erfgenamen te beschermen. Samen met de Radboud Universiteit Nijmegen werkt Netwerk Notarissen aan een voorstel dat nog vůůr de zomer aan de politiek wordt aangeboden.

Wijziging waarderingsregel woningen in verband met de erfbelasting/schenkbelasting
In dit artikel is vermeld dat vanaf 1 januari 2010 de eigen woning bij overlijden of bij een schenking voor de erfbelasting respectievelijk de schenkbelasting wordt gewaardeerd op de waarde zoals deze voor het jaar van overlijden of van de schenking geldt ingevolge de WOZ ( Wet onroerende zaak belastingen).

Wijziging Wet melding collectief ontslag
Na 1 maart 2012 20 of meer werknemers ontslaan binnen een tijdsbestek van 3maanden?

Wijziging Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) per 1 maart 2012
De WMCO ziet op de implementatie van de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag. Op grond van deze richtlijn dienen voorgenomen collectieve ontslagen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie (in casu UWV Werkbedrijf). Belanghebbende vakbonden zijn vakbonden met leden binnen de onderneming waar ontslagen zullen vallen.

Wilt u uw verzorger of therapeut bedanken in uw testament? Let dan op!
De wet bepaalt dat beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg (BIG-personen) geen voordeel kunnen trekken uit een testament van een persoon die zij hebben behandeld voor een ziekte waaraan de persoon vervolgens is overleden en indien het testament tijdens de behandeling of bijstand is gemaakt. Datzelfde geldt voor de verzorger of verpleger van bejaarden of geestelijk gestoorden. Het testament kan in dat geval worden vernietigd.

Winstuitdeling, je hebt het zo te pakken
Een apotheker, directeur en enig aandeelhouder van diverse apotheken, steekt kortingen van de tussenhandel in eigen zak. Winstuitdeling, stelt de belastinginspecteur vast. De rechter is het met hem eens.

Woningruil levert traktatie op
Vandaag is er op ons kantoor alweer een woningruil gerealiseerd. Dit door de opstelling van een actieve makelaar die beide partijen bij elkaar wist te brengen. Vervolgens is een en ander door ons notariskantoor uitgevoerd. Alle partijen tevreden, zo tevreden zelfs dat er werd getrakteerd op lekkere cupcakes.

WW en bijstand tijdens crisis en herstel
In de jaren van de economische crisis, die in 2008 is begonnen, is er een duidelijke andere dynamiek ontstaan met betrekking tot de WW- en bijstanduitkeringen dan in de jaren daarvoor. In dit artikel wordt inzicht gegeven hoe die dynamiek van in- en uitstroom in de uitkeringen heeft plaatsgevonden.

Zakelijk belang blijft essentieel voor onbelaste lunch
De Belastingdienst blijft hameren op het zakelijk belang van een gratis lunch voor werknemers anders is de vergoeding of verstrekking belast, zo leert een rechtszaak die speelt voor de rechtbank in Haarlem.

zakelijke automobilist stapt over op leaseauto in lage bijtellingscategorie
De zakelijke automobilist is massaal overgestapt op een leaseauto in een lage bijtellingscategorie. Dat blijkt uit de kwartaalanalyse van LeasePlan Nederland. Vanwege de veranderingen in het fiscale beleid, kozen duizenden leaserijders in aanloop naar 1 juli nog snel een leaseauto uit de 20%, maar vooral de 14% bijtellingscategorie

Zakelijkheid in de liefde voorkomt verrassingen
Op 4 april 2012 stond Netwerk Notarissen met een uitgebreid artikel in de regionale kranten Eindhovens Dagblad, De Gelderlander en Stentor. In het artikel Zakelijkheid in de liefde voorkomt verrassingen gaat Lucienne van der Geld, juridisch directeur bij Netwerk Notarissen, in op het trouwen in gemeenschap van goederen en het maken van huwelijkse voorwaarden

Zal de notariŽle akte nog lang gelden voor de periodieke?
Voor het doen van een periodieke gift is tot nu toe een notariŽle akte vereist. Vorig jaar heeft staatssecretaris van FinanciŽn Frans Weekers een onderzoek aangekondigd waarin uitgezocht wordt of het mogelijk is om de verplichte notariŽle akte voor het doen van een periodieke schenking te laten vervangen door een standaardakte die van de website van de Belastingdienst te downloaden is. De staatssecretaris spreekt de hoop uit dat in het komende Belastingplan 2013 daartoe een voorstel wordt opgenomen.

Zieke werknemer
Het is een wijdverbreid misverstand dat men een zieke werknemer niet zou kunnen ontslaan. Weliswaar geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dat het onmogelijk maakt de arbeidsovereenkomst op te zeggen, doch een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter is wel mogelijk.

Zo helpt u uw kind aan een huis in Frankrijk
Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om Ä 50.300 (cijfer 2012) belastingvrij aan uw kind te schenken vůůr zijn of haar 35e verjaardag. Er zit alleen wel ťťn maar aan dit verhaal: die ruim vijftig mille moet dan wel worden besteed aan de aankoop van een eigen woning of aan de bekostiging van een dure studie. In beide gevallen werd de voorwaarde gesteld dat de bestemming van de schenking in een notariŽle akte werd vastgelegd. Deze eis is nu komen te vervallen. Wat zijn de voordelen voor u als schenker?

Zo zijn we niet getrouwd
De Koninklijke NotariŽle beroepsorganisatie (KNB) is op 16 januari 2012 een publiekscampagne Zů zijn we niet getrouwd gestart. Wij wijzen u daar graag op omdat u wellicht daar van kunt profiteren voor uw persoonlijke situatie. Het doel van de campagne is om mensen meer bewust te maken van hun persoonlijke situatie. Passen de afspraken van jaren geleden nog wel bij de huidige situatie? De komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf, een toekomstige schenking, een verhuizing naar het buitenland. Redenen genoeg om na te gaan of de in het verleden gemaakte akten nu nog voldoen.

Zwart op wit
Het zal u niet zijn ontgaan dat sinds een paar jaar de koop van een woning moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Daaraan gekoppeld is de bedenktijd van drie dagen voor de koper. Helder, zo lijkt het, maar bepaalde situaties zijn verwarrend.

disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.